ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད། >ལོ་རྒྱུས། >ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

སྒྲོམ།

སྒྲོམ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ8ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། སྒྲོམ་ཞེས་པ་ནི་སྒམ་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བཤད། ཨ་མདོའི་ཁ་སྐད་དུ་བརྡ་རྙིང་མ་འགྱུར་བར་སྒྲོམ་ཞེས་པའི་ར་བཏགས་ནི་ཡ་བཏགས་ལྟར་དུ་ཀློག་པས་ན། ཡུལ་འདི་གའི་ངག་ཐོག་ཏུའང་སྡེ་བ་འདིའི་མིང་ལ་སྒྱོམ་ཟེར། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 卷木 ལ་ཏིང་གི་མིང་། sgrom སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

རྐང་ཚ་ཞོལ་མ།

རྐང་ཚ་ཞོལ་མ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ30ལྷག་གི་མཚམས་ཀྱི་མར་ཁུ་ཐང་དུ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 刚察雪玛 ལ་ཏིང་གི་མིང་། rkang tsha zhol ma སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ། འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། རྐང་ཚ་ཞོལ་མ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

སྒང་མཐའ།

སྒང་མཐའ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྒང་མཐའ་སྡེ་བ་འདི་ནི་གླིང་ཚ་སྡེ་བའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ6ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 刚塔 ལ་ཏིང་གི་མིང་། sgang mtha’ སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ། འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ཆོས་ཚ།

ཆོས་ཚ་སྡེ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ཨིར་སྟི་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཨིར་སྟི་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ2ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 切察 ལ་ཏིང་གི་མིང་། chos tsha སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ཨིར་སྟི་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། ཨིར་སྟི་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ཆོས་ཚ་སྡེ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ཨིར་སྟི་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

མར་ཁའི་རི་མ།

མར་ཁའི་རི་མ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། ཀ་རིང་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་ཀ་རིང་སྡེ་བའི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་སྨི500ཙམ་གྱིས་ཆོད་པའི་ལྕང་ར་ལུང་བའི་མདོ་རུ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 玛格日玛 ལ་ཏིང་གི་མིང་། mar kha’i ri ma སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། ཀ་རིང་སྡེ་བའི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། མར་ཁའི་རི་མ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། ཀ་རིང་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་ཀ་རིང་སྡེ་བའི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་སྨི500ཙམ་གྱིས་ཆོད་པའི་ལྕང་ར་ལུང་བའི་མདོ་རུ་ཆགས་ཡོད། སྡེ་བ་འདི་གའི་ཞིང་ས་ནི་འདིའི་ས་ཞིང་ལ་ཡུར་ཆུ་མ་དྲངས་གོང་རོལ་དུ་རི་མ་ཡིན་པས་ན་མིང་ལའང་དེ་ལྟར་དུ་ཐོགས་ཟེར།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ཆན་ཐཱན།

ཆན་ཐཱན་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། ཚེ་མགུ་མཁར་ཐོག་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཚེ་མགུ་མཁར་ཐོག་སྡེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྨི300ཡས་མས་ཀྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 前滩 ལ་ཏིང་གི་མིང་། qian tan སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། ཚེ་མགུ་མཁར་ཐོག་སྡེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ཆན་ཐཱན་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། ཚེ་མགུ་མཁར་ཐོག་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ཆོས་སུ་ཁུག

ཆོས་སུ་ཁུག་ཅེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ལ་ཟེ་བ་གྲོང་རྡལ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། སྣེའུ་སྣ་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། སྣེའུ་སྣ་སྡེ་དམངས་ལྷན་ཁང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་སྨི500ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 切斯克 ལ་ཏིང་གི་མིང་། chos su khug སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ལ་ཟེ་བ་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ། སྣེའུ་སྣ་སྡེ་དམངས་ལྷན་ཁང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ཆོས་སུ་ཁུག་ཅེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ལ་ཟེ་བ་གྲོང་རྡལ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། སྣེའུ་སྣ་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

གཟི་ལུང་ཐང་།

གཟི་ལུང་ཐང་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྡལ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ9ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཡོད། སྡེ་བ་འདིའི་ཁོངས་སུ་ར་གོང་མ་དང་། གཟི་ལུང་ཐང་། ས་སྣ། ཧོ་རྡོག་བཅས་སྡེ་ཆུང4ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 司龙塘 ལ་ཏིང་གི་མིང་། gzi lung thang སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ། ཆབ་ཆ་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ9ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

རྡོ་ཆག་ན་མགོ

རྡོ་ཆག་ན་མགོ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ2ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 小台河湾 ལ་ཏིང་གི་མིང་། rdo chag na mgo སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། རྡོ་ཆག་ན་མགོ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ར་ཆག་རྩ།

ར་ཆག་རྩ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ1.5ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 拉及扎 ལ་ཏིང་གི་མིང་། ra chag rtsa སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ར་ཆག་རྩ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

རྐ་སྐེད།

རྐ་སྐེད་ཅེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། ལོ་ཡག་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ལོ་ཡག་སྡེ་བའི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་སྨི500ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 尕盖 ལ་ཏིང་གི་མིང་།rka sked སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། ལོ་ཡག་སྡེ་བའི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། རྐ་སྐེད་ཅེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། ལོ་ཡག་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

རེ་བཞག

རེ་བཞག་སྡེ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ20ཡི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད། སྡེ་བ་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ1992ལོར་ཚེ་མགུ་དང་། རྒྱ་རང་ཁ། ཟུར་གསུམ་ནང་བཅས་སྡེ་བ་གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་སྐོར་ཞིག་གནས་འདིར་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་སྡེ་བ་གསར་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 希望 ལ་ཏིང་གི་མིང་། re bzhag སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། རེ་བཞག་སྡེ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ20ཡི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ལམ་ལུང་།

ལམ་ལུང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་གསེར་ལུང་ཡུལ་ཚོའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ36མཚམས་ཀྱི་ཤོ་ཆེན་ཤོ་ཆུང་ཞེས་པའི་ལུང་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད། གསེར་ལུང་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 兰龙村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། lam lung སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་གསེར་ལུང་ཡུལ་ཚོ། མི་གྲངས། 469 གནས་ཡུལ། གསེར་ལུང་ཡུལ་ཚོའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ར་རིང་།

ར་རིང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་མདོ་སུམ་ཡུལ་ཚོའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་མཚོ་དང་མཐའ་མའི་སྨད། རྨ་ཉིན་སོགས་སུ་ཡོད། མདོ་སུམ་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 拉让村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། ra ring སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་མདོ་སུམ་ཡུལ་ཚོ། མི་གྲངས། 781 གནས་ཡུལ། མདོ་སུམ་ཡུལ་ཚོའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ར་རིང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་མདོ་སུམ་ཡུལ་ཚོའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་མཚོ་དང་མཐའ་མའི་སྨད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

སྨར་ཁམས།

སྨར་ཁམས་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་མགོ་མང་གཞོངས་གྲོང་རྡལ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་སྟེ། མགོ་མང་གཞོངས་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ8ཀྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 麻什甘 ལ་ཏིང་གི་མིང་། smar khams སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་མགོ་མང་གཞོངས་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ། མགོ་མང་གཞོངས་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། སྨར་ཁམས་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་མགོ་མང་གཞོངས་གྲོང་རྡལ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་སྟེ། མགོ་མང་གཞོངས་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ8ཀྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

རྩི་ཁུག

རྩི་ཁུག་ཅེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་མགོ་མང་གཞོངས་གྲོང་རྡལ་མགོ་མང་སྡེ་བའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། མགོ་མང་གཞོངས་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ1.5ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 子科 ལ་ཏིང་གི་མིང་། rtsi khug སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་མགོ་མང་གཞོངས་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ། མགོ་མང་གཞོངས་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ཉ་ལུང་།

ཉ་ལུང་ཞེས་པ་ནི་རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་དྲུག་ཕྱིན་པའི་མཚམས་ཀྱི་རི་ངོས་སུ་ཆགས་པའི་གནས་ནི་བར་སའི་རི་ཁུལ་ཡིན། དེ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཉ་ལུང་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 牙浪村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། nya lung sde ba སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཉ་ལུང་ཡུལ་ཚོ། མི་གྲངས། མི500 གནས་ཡུལ། རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ཚེ་བཟའ།

ཚེ་བཟའ་ཞེས་པ་ནི་སྙིང་ལོ་སྡེ་བའི་བྱང་དུ་འབྲེལ་ནས་གཞིས་ཆགས་ཤིང་། དེ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཉ་ལུང་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 才萨村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། tse bzar sde ba སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཉ་ལུང་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། སྙིང་ལོ་སྡེ་བའི་བྱང་དུ་འབྲེལ་ནས་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ཚེ་བཟའ་ཞེས་པ་ནི་སྙིང་ལོ་སྡེ་བའི་བྱང་དུ་འབྲེལ་ནས་གཞིས་ཆགས་ཤིང་། དེ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཉ་ལུང་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱ་མོ།

རྒྱལ་མོ་ཞེས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡུལ་ཚོ་བོར་འོས་པ་སྒོ་ལྷ་སྡེ་དཀར་པོའི་རིགས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། དེ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཉ་ལུང་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 加毛村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། rgy mo sde ba སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཉ་ལུང་ཡུལ་ཚོ། མི་གྲངས། མི 120 གནས་ཡུལ། རྔུལ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཆགས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། རྒྱལ་མོ་ཞེས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡུལ་ཚོ་བོར་འོས་པ་སྒོ་ལྷ་སྡེ་དཀར་པོའི་རིགས་སུ་གཏོགས་ཤིང་།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

གཤོང་རིང་།

གཤོང་རིང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་ཆ་སྐོར་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ5ཙམ་ཕྱིན་པའི་མཚམས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 雄让村 ལ་ཏིང་སྐད་ཀྱི་མིང་། gshong ring sde ba སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་ཆ་སྐོར་ཡུལ་ཚོ། རྒྱ་ཁྱོན། མུའུ་ཁྲི10.7 མཚོ་འཕགས། སྨི3598

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ཧ་ར་པཱ་ཐུར།

ཧ་ར་པཱ་ཐུར་ཞེས་པ་ནི་སྨད་པ་སྡོང་སྐམ་སྡེ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ0.8ཕྱིན་པའི་མཚམས་ཀྱི་ཐང་དུ་གཞིས་ཆགས་ལ། དེ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཐོ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 哈拉巴图村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། ha ra ba thur sde ba སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཐོ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ། སྨད་པ་སྡོང་སྐམ་སྡེ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ཐོ་རྒྱ་མཁར་ཕྱི།

ཐོ་རྒྱ་མཁར་ཕྱི་ཞེས་པ་ནི་རེབ་གོང་རྫོང་རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ15ཕྱིན་པའི་མཚམས་སུ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཐོ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 保安城外村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། tho rgy mkhar phyi sde ba སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཐོ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ། མི་གྲངས། མི858 གནས་ཡུལ། རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ཁྱུང་འཁྱིལ།

ཁྱུང་འཁྱིལ་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་བོན་བརྒྱ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ10ཙམ་ཕྱིན་པའི་མཚམས་ཀྱི་སྣ་དམར་སྣ་ཡོག་ཐང་ན་གཞིས་ཆགས་པའི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 琼旗村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། khyung vkhyil sde ba སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་བོན་བརྒྱ་ཡུལ་ཚོ། མི་གྲངས།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ཆོས་ལུང་།

ཆོས་ལུང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་བོན་བརྒྱ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ24ཙམ་ཕྱིན་པའི་མཚམས་ཀྱི་དམར་བོ་སྒང་ན་གཞིས་ཆགས་པའི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 旗龙村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། chos lung sde ba སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་བོན་བརྒྱ་ཡུལ་ཚོ། མི་གྲངས། མི865 མཚོ་འཕགས།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

བོན་མོ།

བོན་མོ་ཞེས་པ་ནི་ཨ་འོག་སྡེ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ1.2ཕྱིན་པའི་མཚམས་སུ་གཞིས་ཆགས་ལ། དེ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཧོར་ནག་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 吾英村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། bon mo sde ba སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཧོར་ནག་ཡུལ་ཚོ། མི་གྲངས། མི300 གནས་ཡུལ། ཨ་འོག་སྡེ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། བོན་མོ་ཞེས་པ་ནི་ཨ་འོག་སྡེ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ1.2ཕྱིན་པའི་མཚམས་སུ་གཞིས་ཆགས་ལ། དེ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཧོར་ནག་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

རྐ་བར་མ།

རྐ་བར་མ་ཞེས་པ་ནི་ཐོ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་གསུམ་ཙམ་ཕྱིན་པའི་མཚམས། རོང་བོ་དགུ་ཆུའི་ཤར་འགྲམ་གྱི་འདབས་རོལ་དུ་གཞིས་ཆགས་ལ། དེ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཐོ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ་ཁྱུང་བོ་སྡེ་བའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 尕哇麻村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། rka bar ma sde ba སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཐོ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ། ཐོ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ལོ་བ།

ལོ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ས་གྲུ་བཞི་ཡུལ་ཚོ་གྲུ་བཞི་སྡེ་བའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ལ། གྲུ་བཞི་སྡེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་ན་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 洛哇 ལ་ཏིང་གི་མིང་། lo ba སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ས་གྲུ་བཞི་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། གྲུ་བཞི་སྡེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་ན་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ལོ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ས་གྲུ་བཞི་ཡུལ་ཚོ་གྲུ་བཞི་སྡེ་བའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ལ།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

གསེག་ཁུག

གསེག་ཁུག་ཅེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 斯克村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། gseg khug སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ། མི་གྲངས། མི113། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། གསེག་ཁུག་སྡེ་བ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

མཁར་ཆག་ཐང་།

མཁར་ཆག་ཐང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 开吉合塘村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། mkhar chag tang སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། མཁར་ཆག་ཐང་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྡེ་བ་ཞིག་སྟེ།  མཁར་ཆག་ཐང་ཞེས་ཐོགས་དོན་ནི་གནས་དེར་སྔོན་མའི་དུས་ཀྱི་མཁར་ཤུལ་ཞིག་ཡོད་པས་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་ཐོགས།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།

ལོགས་གཤམ།

ལོགས་གཤམ་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྣང་ར་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 洛后先村 ལ་ཏིང་གི་མིང་། logs gsham སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ། སྡེ་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྣང་ར་ཡུལ་ཚོ། མི་གྲངས། མི164། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་སྣང་ར་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ལོགས་གཤམ་སྡེ་བ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྣང་ར་ཡུལ་ཚོའི་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་སུ་ཡོད་ལ།

རིགས་དབྱེ།   ལོ་རྒྱུས།ས་གནས་ལོ་རྒྱུས།