ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད། >ལག་རྩལ། >མཉེན་ཆས།

Word 2007ཕྱིར་འདོན།

Windowsགཞིར་བྱས་པའི་བྱ་རིམ་གཞན་དང་མཚུངས་པརWord 2007གྱི་འགོ་སློང་དང་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་ཐབས་ཀྱང་ཐབས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། Word 2007关闭 ཕྱིར་འདོན་བྱེད་ཐབས། Word 2007ནས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ཐབས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། འདིར་རྒྱུན་དུ་སྤྱོད་པའི་ཐབས་འགའ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱ། (1)Word 2007སྒེའུ་ཁུང་གཡས་སྟོད་ཀྱི་མཐེབ་གནོན“ཁ་རྒྱག”ལ་ཆིག་རྡེབ་བྱས་ན Word 2007ནས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་ཐུབ། (2)Word 2007གྱི་ཁ་བྱང་ཚང་ལ་གཡས་རྡེབ་བྱས་ནས་ཐོན་པའི་མྱུར་ལམ་གདམ་བྱང་དུ་བཀའ་བརྡ“ཁ་རྒྱག”བདམས་ནསWord

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

Wordཡིག་ཆ་པར་འདེབས།

ཡིག་ཆ་པར་དུ་འདེབས་སྐབས་ངེས་པར་དུ་པར་འཁོར་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས་ལ། དེའི་ཚུལ་གསལ་བོར་འདིར་ཞིབ་ཏུ་མི་བཤད། པར་འདེབས་སྔོན་ལྟ། པར་འདེབས་བྱེད་དགོས་པའི་ཡིག་ཆའི་བྱས་འབྲས་སྔོན་དུ་ལྟ་འདོད་ན“པར་འདེབས་སྔོན་ལྟ”ཞེས་པའི་བྱེད་ནུས་དེ་སྤྱད་ཆོག་ལ། གཞན་ཡང་བྱེད་ནུས་འདི་ལས་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ནས་བློ་ཡིད་དུ་ཚིམ་པར་བྱས་ནས་པར་འདེབས་བྱས་ནའང་ཆོག མཐེབ་གནོནOffice  ལ་ཆིག་རྡེབ་བྱས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པའི་གདམ་བྱང“པར་འདེབས”ཀྱི་བཀའ་བརྡ“པར་འདེབས་སྔོན་ལྟ”བདམས་ན་དེའི་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཁ་འབྱེད་ཐུབ་པ་དཔེ་རིས1-1ལས་མཚོན་པ་ལྟར། དཔེ་རིས1-1སྒེའུ་ཁུང“པར་འདེབས་སྔོན་ལྟ” དེ་ཉིད་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་དང་འདྲ་ལ། པར་འདེབས་སྔོན་ལྟའི་སྒེའུ་ཁུང་གི་སྟེང་ནའང་མཐེབ་གནོན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས་དེ་དག་སྤྱད་ན་མགྱོགས་མྱུར་ངང་པར་འདེབས་སྔོན་ལྟ་སྒྲིག་

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག

གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་སྒྲིག་འགོད་བྱེད་པ་ལ་ཐབས་གཉིས་ཡོད་དེ། “གྲངས་ཀ”ཚོ་སྤྱོད་པ་དང“སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་གི་རྣམ་གཞག་སྒྲིག་འགོད”ཅེས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་སྤྱོད་པ་གཉིས་སོ།། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 数字格式  རྣམ་གཞག་སྒྲིག་འགོད། (1)དཔེ་རིས1-1ལྟར། ཡིག་ཆའི་ཁ་ཕྱེ་ནས། སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་གི་ཁུལG3:G10གདམ་དགོས། དཔེ་རིས1-1 (2)དཔེ་རིས1-2ལྟར། “གྲངས་ཀ”ཚོའི་གཡས་ཟུར་འོག་མའི“གླེང་སྒྲོམ་སློང་ཆས”ཞེས་པའི་མཐེབ་གནོན  འདིར་ཆིག་རྡེབ་བྱས་པ་ན། “སྡེ་ཚན་དྲ་མི་གི་རྣམ་གཞག་སྒྲིག་འགོད”ཅེས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་ཐོན་པ་དང་།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་སྙོམས་སྒྲིག

སོར་བཞག་ཏུ་སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་ནང་གི་ཡིག་རྐྱང་ནི་གཡོན་སྙོམས་དང་གྲངས་ཀ་ནི་གཡས་སྙོམས་བྱས་ཡོད་ལ། རེའུ་མིག་གི་མཛེས་ཆའི་ཆེད་དུ་སྤྱོད་མཁན་གྱིས་ཐབས་ལམ་སྤྱད་ནས་དེའི་སྙོམས་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་བཅོས་ཆོག རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 单元格调节 སྙོམས་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་ཚོ། (1)དཔེ་རིས1-1ལྟར། ཡིག་ཆའི་ཁ་ཕྱེ་ནས། སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་གི་ཁུལA3:H3བདམས་པ་དང་། “སྙོམས་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས”ཚོའི་ནང་གི“དཀྱིལ་སྒྲིག”ཅེས་པའི་མཐེབ་གནོན  དེར་ཆིག་རྡེབ་བྱེད་དགོས། དཔེ་རིས1-1 (2)དེ་མུར་དཔེ་རིས1-2ལྟར། སྙོམས་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་སྒྲིག་འགོད་བྱས་པའི་མཐོང་འབྲས་མཐོང་ཐུབ།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

ཤོག་ངོས་བཀོད་སྒྲིག

རེའུ་མིག་པར་འདེབས་མ་བྱས་གོང་སྔོན་ལ་ཤོག་ངོས་ཀྱི་བཀོད་པ་སྒྲིག་འགོད་བྱས་ཆོག དཔེར་ན་ཤོག་ངོས་མཐའ་ཐག་དང་ཤོག་བུའི་ཁ་ཕྱོགས། ཤོག་བུའི་ཆེ་ཆུང་དང་གཏག་པར་ཁུལ་ཁོངས་སོགས་ལ་སྒྲིག་འགོད་བྱེད་པ། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 页面设置 མཐའ་ཐག་སྒྲིག་འགོད། སྤྱོད་མཁན་གྱིས་ཐད་ཀརExcel 2007གྱིས་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་མཐའ་ཐག་རྣམ་གཞག་རིགས་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་པ་མ་ཟད། གཞན་ཤོག་ངོས་མཐའ་ཐག་རང་བཟོ་ཡང་བྱས་ཆོག གཏན་འཇགས་རྣམ་གཞག

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

unix

unixབཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་ནི་སྤྱོད་མཁན་དང་ལས་འགན་མང་བོ་ལྡན་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་སྟོབས་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྒྲིག་གཅོད་ཆས་ཀྱིས་སྒྲོམ་གཞི་སྣ་ཚོགས་ལ་རམ་འདེགས་ཐུབ་པ་ཡིན། བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་ལྟར་དབྱེ་ན། དུས་བགོས་བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། སྔ་ཤོས་ནིKenThompson、Dennis Ritchieདང Douglas McIlroyབཅས་ཀྱིས1969ལོརAT&Tཡི་པེ་ཨེར་ཚོད་ལྟ་ཁང་གིས་གསར་སྤེལ་བྱས་ཤིང་། མིག་སྔར་དེ་ནི་ཚོང་རྟགས་བདག་དབང་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒོ་འབྱེད་ཚད་གཞི་རྩ་འཛུགས་ལ་དབང་བ་དང་།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

ཡིག་ཆ།

ཡིག་ཆ(file)ནི་བྱ་རིམ་ཇུས་འགོད་ཁྲོད་ཀྱི་དོན་སྤྱི་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་། དེ་ནི་ཕྱིའི་སྨྱན་རྫས་སུ་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་ཀྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཞིག་གོ། གཞི་གྲངས་སྐོར་ཞིག་ནི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ་ལྟར་ཕྱིའི་སྨྱན་རྫས་སུ་གསོག་ཡོད་པ་རེད། བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་སྡེ་ཚན་བྱས་ཏེ་གཞི་གྲངས་དོ་དམ་བྱེད་པའོ།། ཡང་གཅིག་བཤད་ན། གལ་ཏེ་ཕྱིའི་སྨྱན་རྫས་སུ་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་གང་ཞིག་འཚོལ་དགོས་ཚེ། ཐོག་མར་ངེས་པར་དུ་ཡིག་ཆའི་མིང་ལྟར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་འཚོལ་བ་དང་། དེ་ནས་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཀློག་དགོས། ཕྱིའི་སྨྱན་རྫས་སུ་གཞི་གྲངས་གསོག་འཇོག་བྱེད་པ་ལ་ཡང་ཐོག་མར་ངེས་པར་དུ་ཡིག་ཆ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱ་དགོས།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས།

ཀུན་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསར་བཟོ་བྱས་པ་རེད། མཉེན་ཆས་འདི་གསར་བཟོ་བྱས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་ཆེའི་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་ཨང་རྟགས་སམ་ཡིག་གཟུགས་མི་གཅིག་པའི་ཡིག་ཆ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་ཞིག་འདོན་སྤྲོད་བྱས་པ་དེ་རེད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 通用藏文字体转换软件 མིང་ཆ་ཚང་། ཀུན་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས། ངོ་སྤྲོད། ཀུན་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསར་བཟོ་བྱས་པ་རེད།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

དུག་སེལ།

དུག་སེལ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་དང་རྒྱུ་ནོར་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཁག་ཐེག་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དགོས་ངེས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞིག་ཡིན། གཅིག སྐྱེ་དངོས་དུག་སེལ་ཏེ། ནད་དུག་གསོད་པ། དུག་སེལ། དཔེར་ན། དམར་ཕྱིའི་ཐིག་གིས་དུག་སེལ་ནུས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས། གློག་ཀླད་ཀྱི་དུག་སེལ། དམིགས་བསལ་གྱི་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་དེ་འབྲེལ་གློག་རྡུལ་རྩིས་འཁོར་ཁྲོད་ཀྱི་ནད་དུག་གཙང་སེལ་བྱེད་པ། དཔེར་ན། དུག་སེལ་མཉེན་ཆས་ལྟ་བུའོ།། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 杀毒 གློག་ཀླད་དུག་སེལ། གློག་རྡུལ་རྩིས་འཁོར་ཁྲོད་ཀྱི་ནད་དུག་གཙང་སེལ་བྱེད་པ། སྐྱེ་དངོས་དུག་སེལ།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

MSབོད་ཡིག་གཏག་ཐབས།

MSབོད་ཡིགགཏག་ཐབས་ནིMSཀུང་སིས་གསར་སྤེལ་གནང་པའི་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ལེགས་ཤོས་ཤིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་འདིའི་མཐེབ་གཞོང་གི་བཀོད་པ་དང་གྲུབ་ཨང་གཉིས་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་གཞི་གཞིར་བཟུང་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། MS 藏文输入法 རིགས་དབྱེ། རྩིས་འཁོར། ངོ་སྤྲོད། MSབོད་ཡིགགཏག་ཐབས་ནིMSཀུང་སིས་གསར་སྤེལ་གནང་པའི་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ལེགས་ཤོས་ཤིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་འདིའི་མཐེབ་གཞོང་གི་བཀོད་པ་དང་གྲུབ་ཨང་གཉིས་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་གཞི་གཞིར་བཟུང་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ཡིན། ཁྱད་ཆོས།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

ཅོག་ངོས།

རྩིས་འཁོར་གྱི་ཁ་ཕྱེས་རྗེས། སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཟིན་པའི Windows Vista ཡི་བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་སུ་སྐྱོད་ངེས། དུས་དེར་མངོན་ཆས་སུ་ཤར་བ་ནི Windows Vista ཡི་ཅོག་ངོས་ཡིན་ལ། ཅོག་ངོས་སུ་ཅོག་ངོས་རིས་རྟགས་དང་། ཅོག་ངོས་རྒྱབ་ལྗོངས། གདམ་བྱང་འགོ་རྩོམ། མྱུར་འཇུག་འགོ་སློང་། ལས་འགན་ཚང་། མཐའ་བྱང་སོགས་ཚུད་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 桌面 རིགས་དབྱེ། རྩིས་འཁོར། ངོ་སྤྲོད། རྩིས་འཁོར་གྱི་ཁ་ཕྱེས་རྗེས། སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཟིན་པའི Windows

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

གློག་བརྙན་བར་འཇུག

PowerPointནང་གི་གློག་བརྙན་ལ་བརྙན་ཟློས་དང་འགུལ་རིས་ཚུད་ཡོད། སྤྱོད་པ་པོས་སྒྲོན་བརྙན་ནང་དུ་བར་འཇུག་བྱ་བའི་བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་ལ་འགུལ་རིས་གཙོ་བོ་ནི་འགུལ་རིསGifཡིན། PowerPintཡིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་རྣམ་གཞག་དེ་སྨྱན་གཟུགས་གཏོང་ཆས་མི་འདྲ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། སྒྲོན་བརྙན་ནང་གི་བརྙན་ཟློས་དང་འགུལ་རིས་བར་འཇུག་བྱེད་ཐབས་ལ་དྲས་སྒྲིག་དོ་དམ་ཆས་ནས་བར་འཇུག་དང་ཡིག་ཆ་ནས་བར་འཇུག་བྱེད་ཐབས་གཉིས་ཡོད། དྲས་སྒྲིག་དོ་དམ་ཆས་ནང་གི་གློག་བརྙན་བར་འཇུག བྱང་བུ“བར་འཇུག”གི་ཚོ“སྨྱན་གཟུགས”ནང་མཐེབ་གནོན“གློག་བརྙན”གཤམ་གྱི་མར་འཐེན་མདའ་རྩེ་ལ་ཆིག་རྡེབ་བྱས་ཏེ།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

སྟོན་འགྲེམས་ཟིན་བྲིས།

སྟོན་འགྲེམས་ཟིན་བྲིས་ནི་གནས་ཚུལ་དང་དོན་དག་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱ་བའི་སྨྱན་མང་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆའི་ཚོ་ཞིག་ཡིན་ལ། Powerpointཡིས་སྐྱེད་གྲུབ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆའི་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སྟོན་འགྲེམས་ཟིན་བྲིས་ནང་དུ་སྒྲོན་བརྙན་དང་། ཟུར་མཆན། རྩ་གནད་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཚུད་ཡོད་པ་དང་། Powerpointནི་དེ་རྣམས་བཟོ་བ་དང་། སྟོན་བྱེད་ཀྱི་གལ་ཆེ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན། Powerpointཡི་ནང་གི་སྟོན་འགྲེམས་ཟིན་བྲིས་དང་སྒྲོན་བརྙན་གྱི་ཐ་སྙད་ནི་མི་འདྲ་ལ། Powerpointཡིས་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆར་སྟོན་འགྲེམས་ཟིན་བྲིས་དང་དེའི་ནང་གི་ཤོག་ལྷེ་རེ་རེ་ལ་སྒྲོན་བརྙན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

Wordཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས།

Wordཡིག་ཆ་ནི་ཡིག་རྐྱང་སོགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁུར་བྱེད་ཡིན་པས་ཡིག་ཆ་ནང་འཇུག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་སོགས་བྱེད་དུས་ཐོག་མར་ཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས། Word 2007གྱི་ཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས་བྱེད་སྟངས་ལའང་ཡིག་ཆ་སྟོང་པ་ལྟར་གསར་འཛུགས་དང་དཔེ་པང་བེད་སྤྱད་ནས་གསར་འཛུགས་བྱེད་པ་སོགས་ཐབས་གང་མང་ཡོད། ཡིག་ཆ་སྟོང་བ། ཡིག་ཆ་སྟོང་པ་ནི་ནམ་རྒྱུན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན། ཡིག་ཆ་སྟོང་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་དུསOfficeམཐེབ་གནོན  ལ་ཆིག་རྡེབ་བྱས་ཏེ་གདམ་བྱང་ནང་གི“གསར་འཛུགས”བཀའ་བརྡ་བདམས་ན་གླེང་སྒྲོམ“ཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས”ཞེས་པ་ཐོན་ངེས་ཡིན། དེ་ཚེ་རེའུ་སྒྲོམ“ཡིག་ཆ་སྟོང་པ་དང་ཉེ་དུས་སུ་སྤྱད་པའི་ཡིག་ཆ”རུ་འདེམས་ཚན“ཡིག་ཆ་སྟོང་པ”བདམས་ནས་ཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས་བྱ་ཐུབ།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

Word 2007གྱི་འཆར་ངོས།

Windowsཡི་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་ཡོད་ཚད་ལ་སྒེའུ་ཁུང་རེ་རེ་ཡོད་དེ། Word 2007འགོ་སློང་བྱས་རྗེས་དེ་ཉིད་ཀྱི་འཆར་ངོས་གཙོ་བོར་འཇུག་པར་བྱས་ན། Word 2007གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་འཆར་ངོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གང་མང་ཞིག་མངོན་ཞིང་། དེ་ལའང་མཐེབ་གནོནOfficeདང་མགྱོགས་མྱུར་ལྟ་སྤྱོད་ལག་ཆའི་ཚང་། བྱེད་ནུས་ཁུལ། ཁ་བྱང་ཚང་། རྣམ་པའི་ཚང་། ཐིག་ཤིང་། འདེད་མ། མཐོང་རིས་བརྗེ་ཁུལ། སྡུར་ཚད་སྐྱེད་སྐྱུང་ཁུལ། བྱེད་ནུས་ཁུལ་འདེམས་ཚན། ཐིག་ཤིང་མཐེབ་གནོན་བཅས་གང་མང་ཞིག་ཡོད། དེ་དག་སོ་སོ་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིད་ལ་ངེས་ན་རྗེས་ཕྱོགས་སུ་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

སྟར་རྐྱང་རིམ་སྒྲིག

སྟར་རྐྱང་རིམ་སྒྲིག་ནི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཆེས་མང་པོའི་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། གཞི་གྲངས་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞུང་སྟར་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་གཞི་གྲངས་ལ་འཕར་རིམ་དང་ཡང་ན་འབབ་རིམ་དུ་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 单列排序 རིམ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས། (1)སྔར་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གི་ཁ་ཕྱེ་ནས་དཔེ་རིས1-1ལྟར། གཞི་གྲངས་ཞིབ་ཐོའི་ནང་་གི་སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་གང་རུང་ཞིག་གདམ་དགོས། དཔེ་རིས1-1 (2)བྱང་བུ“གཞི་གྲངས”ཞེས་པ་རུ་བརྗེས་ནས་དཔེ་རིས1-2ལྟར། “རིམ་སྒྲིག་དང་འཚག་འདེམས”ཞེས་པའི་ནང་གི“རིམ་སྒྲིག”ཅེས་པ་མཐེབ་གནོན

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

མཚན་ཉིད་འཇོག་པ།

སྤྱོད་མཁན་གྱིས་རྒྱུན་དུ་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་གམ་སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་གི་ཁུལ་ལ་མཚན་ཉིད་གཅིག་འདོགས་ཆོག་པ་དང་། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ང་ཚོས་ཐད་ཀར་མཚན་ཉིད་བཏགས་པའི་མིང་དེ་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་པ་ཡིན། མཚན་ཉིད་འདོགས་པ། (1)དཔེ་རིས1-1ལྟར། ཡིག་ཆའི་ཁ་ཕྱེ་ནས་སྡེ་ཚན་དྲ་མིགH3བདམས་ཏེ། བྱང་བུ“སྤྱི་འགྲོས”ཞེས་པ་རུ་བརྗེས་ནས“མཚན་ཉིད་བཏགས་པའི་མིང”ཞེས་པའི་ནང་གི་མཐེབ་གནོན  དེའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐེབ་གནོན  ཐུར་འཁོར་ཟུར་གསུམ་མ་ལ་ཆིག་རྡེབ་བྱེད་པ་དང་།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

གཞི་གྲངས་སྲུང་བ།

སྤྱོད་མཁན་གྱིས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་གམ་ལས་དེབ་ཆ་ཚང་ཞིག་གི་གཞི་གྲངས་གཙོ་བོ་དག་བསྲུངས་ནས། མི་གཞན་གྱིས་གང་འདོད་དུ་བཅོས་པར་བཀག་བྱས་ཆོག་པ་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 数据保护 ལས་ཀའི་རེའུ་མིག ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་སྲུང་བ་ཞེས་པ་ནི་ལས་དེབ་ནང་གི་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཞིག་སྲུང་པ་ཡིན་ཏེ། (1)དཔེ་རིས1-1ལྟར། ཡིག་ཆའི་ཁ་ཕྱེ་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིགSheet1གི་ནང་དུ་ཞུགས་རྗེས། བྱང་བུ“ཀློག་བཤེར”ཞེས་པ་རུ་བརྗེས་ནས“བཅོས”ཞེས་པའི་ནང་གི་མཐེབ་གནོན  ལ་ཆིག་རྡེབ་བྱེད་དགོས། དཔེ་རིས1-1 (2)དཔེ་རིས1-2ལྟར། གླེང་སྒྲོམ“ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་སྲུང་པ”ཞེས་པ་ཐོན་ལ། བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ“ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་དང་བསྒྲོགས་ཟིན་པའི་སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་སྲུང་པ”ཞེས་པ་བདམས་རྗེས།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

གསོག་ཆས་དོ་དམ།

གསོག་ཆས་ནི་རྩིས་འཁོར་རྒྱུད་ཁོངས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཉེ་བའི་རིང་གསོག་ཆས་ཀྱི་ཤོང་ཚད་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེས་སྔར་བཞིན་དེང་རབས་མཉེན་ཆས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཇི་བཞིན་སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་བས་གསོག་ཆས་ནི་དཀོན་ཞིང་བྲིན་ཆེ་བའི་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་རེད། དེ་ལ་ཕན་ཕྱོད་ལྡན་པའི་དོ་དམ་ཞིག་ཅི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་གྱིས་གསོག་ཆས་ཀྱི་སྤྱོད་ཕྱོད་ལ་ཐད་ཀར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་མ་ཟད། རྒྱུད་ཁོངས་ཀྱི་གཤིས་ནུས་ལ་ཡང་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་ཡིན། གསོག་ཆས་ཀྱི་དོ་དམ་བྱ་ཡུལ་ གཙོ་བོ་ནི་ནང་གསོགཡིན། ཕྱི་གསོག་གི་དོ་དམ་དང་ནང་གསོག་གི་དོ་དམ་བྱེད་སྟངས་ནི་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་ཡང་། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་སྒོ་ནི་འདྲ་བ་མ་ཡིན་སྟེ། ཕྱི་གསོག་ནི་གཙོ་བོ་ཡིག་ཆ་གསོག་འཇོག་བྱེད་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 存储管理 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། storage management

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

རེས་འཁོར་ཚོད་འཛིན།

གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རེས་འཁོར་ཚོད་འཛིན་སྤྱོད་དགོས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུགས་འབྲས་ནང་འཇུག་བྱས་ཏེ། གྲངས་ཀ་དུ་མའི་སྡོམ་དང་རིམ་གཞི་བརྩི་བ་ལྟ་བུ་སོགས་སོ།། ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་མང་ཆེ་བར་རེས་འཁོར་འདུས་ཡོད་པ་ཡིན། རེས་འཁོར་གྲུབ་ཚུལ་ནི་གྲུབ་ཚུལ་ཅན་གྱི་བྱ་རིམ་ཇུས་འགོད་ཀྱི་རྩ་བའི་གྲུབ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 循环控制 གོ་དོན། གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རེས་འཁོར་ཚོད་འཛིན་སྤྱོད་དགོས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུགས་འབྲས་ནང་འཇུག་བྱས་ཏེ།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

WindowsVistaརྩ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ།

WindowsVista སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚར་རྗེས། སྤྱོད་མཁན་གྱིས་ཐད་ཀར་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ཡང་། འཆར་ངོས་ནི་སྔར་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་དག་དང་བསྡུར་ན་འགྱུར་ལྡོག་ཧ་ཅང་ཆེ་བས། དེ་ཡི་རྩ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་ངེས་པར་བྱ་དགོས། བོད་ཡིག་གི་མིང་། WindowsVistaརྩ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ། རིགས་དབྱེ། རྩིས་འཁོར། ངོ་སྤྲོད། WindowsVista སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚར་རྗེས། སྤྱོད་མཁན་གྱིས་ཐད་ཀར་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ཡང་། འཆར་ངོས་ནི་སྔར་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་དག་དང་བསྡུར་ན་འགྱུར་ལྡོག་ཧ་ཅང་ཆེ་བས།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

སྤོ་རུང་གསོག་ཆས།

སྤོ་རུང་གསོག་ཆས་ཀྱི་དབྱིན་ཇིའི་མིང་ལPortable Storage Deviceཟེར་ཞིང་། མིག་སྔར་སྤྱོད་རྒྱ་ཅུང་ཆེ་བ་ནིUསྡེར་དང་འཁྱེར་བདེ་སྲ་སྣོད་ཡིན། དེ་གཉིས་ལ་མཐུད་སྤྱོད་ཟུང་འཇུག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པས་བཀོལ་ན་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་བ་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 可移动磁盘 རིགས་དབྱེ། རྩིས་འཁོར། ངོ་སྤྲོད། སྤོ་རུང་གསོག་ཆས་ཀྱི་དབྱིན་ཇིའི་མིང་ལPortable Storage Deviceཟེར་ཞིང་། མིག་སྔར་སྤྱོད་རྒྱ་ཅུང་ཆེ་བ་ནིUསྡེར་དང་འཁྱེར་བདེ་སྲ་སྣོད་ཡིན། དེ་གཉིས་ལ་མཐུད་སྤྱོད་ཟུང་འཇུག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པས་བཀོལ་ན་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་བ་ཡིན།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

རིས་འབྲིའི་བྱ་རིམ།

རིས་འབྲིའི་བྱ་རིམ་ནི་ཁ་དོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བརྙན་རིས་འབྲི་བ་དང་སྒྲིག་གཅོད་བྱེད་པའི་བྱ་རིམ་ཞིག་ཡིན། འདི་ཉིད་སྤྱད་ནས་དཀར་ནག་གམ་ཚོན་མདོག་ལྡན་པའི་པར་རིས་བཟོ་ཆོག་ལ། རིས་འབྲིའི་བྱ་རིམ་སྤྱད་ནས་པར་རིས་ལ་ལྟ་བ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་པ་དང་། རིས་འབྲིའི་བྱ་རིམ་གྱི་འཆར་ངོས་ནི་ངེས་སླ་ཞིང་སྤྱོད་བདེ་བ་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 画图 རིགས་དབྱེ། རྩིས་འཁོར། ངོ་སྤྲོད། རིས་འབྲིའི་བྱ་རིམ་ནི་ཁ་དོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བརྙན་རིས་འབྲི་བ་དང་སྒྲིག་གཅོད་བྱེད་པའི་བྱ་རིམ་ཞིག་ཡིན།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

ཝོལ་ཐེའར།

ཧྥ་རན་སིའི་འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་གྱི་བློ་འབྱེད་བསམ་བློ་བ་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ། རྩོམ་རིག་མཁན་ཞིག་བཅས་ཡིན་ཞིང་། སྤྱི་ལོ1694ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས21ཉིན་ཕ་རི་སིའི་འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། སྤྱི་ལོ1778ལོའི་ཟླ5བའི་ཚེས30ཉིན་ཕ་རི་སི་རུ་སྐུ་གཤེགས། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 伏尔泰 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Voltaire རྒྱལ་ཁབ། ཧྥ་རན་སི། སྐྱེས་ཡུལ། ཕ་རི་སི། འཁྲུངས་ལོ། སྤྱི་ལོ1694ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས21ཉིན། འདས་ལོ། སྤྱི་ལོ1778ལོའི་ཟླ5བའི་ཚེས30ཉིན།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 2007ནིMicrosoftཀུང་སིས་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་གཞུང་ལས་རང་འགུལ་མཉེན་ཆས་གསར་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཆར་ངོས་དང་མགྱོགས་ཤིང་མྱུར་བའི་བཟོ་ལྟའི་རྣམ་གཞག བདེ་འཇགས་དང་བློ་གཏད་ཆོག་པའི་རང་བཞིན་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དུ་མས་ཕྱུག་པས། དེ་ཉིད་གཞུང་ལས་རང་འགུལ་མཉེན་ཆས་དག་གི་ཡང་རྩེར་སོན་ཡོད་ལ་རྒྱ་ཆེའི་ལས་རིགས་ཁག་ན་དགའ་བསུ་ཚད་མེད་གནང་བཞིན་ཡོད། Microsoft Office 2007གྱིས་པར་གཞི་མི་འདྲ་བ་བདུན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་ཡོད་དེ། དང་པོ།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

སྒྲོན་སྟོན་ཚོད་འཛིན།

PowerPointནང་དུ་རིས་འབྲིའི་སྨྱུ་གུ་བེད་སྤྱད་ནས་གཙོ་གནད་ལ་རྟགས་རྒྱག་པ་དང་ཡི་གེ་འབྲི་བ་སོགས་བྱ་ཆོག་ལ། གླེང་སྒྲོམ“སྟོན་ཐབས་སྒྲིག་འགོད”ཀྱིས་སྒྲོན་བརྙན་སྟོན་པའི་བརྙན་ཡོལ་གྱི་མཐོང་འབྲས་ལ་སྒྲིག་འགོད་ཀྱང་བྱ་ཆོག རིས་འབྲིའི་སྨྱུ་གུ། རིས་འབྲིའི་སྨྱུ་གུའི་བྱེད་ནུས་དེ་ནག་པང་སྟེང་ཡི་གེ་འབྲི་བ་དང་འདྲ་ལ། རྒྱུན་དུ་ནན་བཤད་དང་མཆན་འགྲེལ་རྒྱག་པར་བེད་སྤྱོད་པ་ཡིན། PowerPointནང་དུ་སྤྱོད་པ་པོས་སྨྱུ་གུའི་བཟོ་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་འདེམས་ཆོག་ལ་བྲིས་པ་དེ་སུབ་ཀྱང་ཆོག

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

སྟོན་འགྲེམས་ཟིན་བྲིས་པར་འདེབས།

PowerPointནང་དུ་བཟོས་ཟིན་པའི་སྟོན་འགྲེམས་ཟིན་བྲིས་དེ་པར་འཁོར་གྱིས་པར་དུ་འདེབས་ཐུབ། དམིགས་ཡུལ་མི་འདྲ་བར་གཞིགས་ནས་སྟོན་འགྲེམས་ཟིན་བྲིས་དེ་སྒྲོན་བརྙན་དང་། ཁྲིད་ཟིན། ཟུར་མཆན། རྩ་འཛིན་མཐོང་རིས་བཅས་རྣམ་པར་མི་འདྲ་བས་པར་འདེབས་བྱ་ཆོག པར་འདེབས་སྔོན་ལྟ། སྤྱོད་པ་པོས་ཤོག་ངོས་སྒྲིག་འགོད་ནང་དུ་པར་འདེབས་ཀྱི་ཞུགས་གྲངས་ཁག་ལ་སྒྲིག་འགོད་བྱས་ཟིན་རྗེས། པར་འདེབས་དངོས་མ་བྱས་གོང་དུ“པར་འདེབས་སྔོན་ལྟ”བྱེད་ནུས་སྤྱད་ནས་པར་འདེབས་མཐོང་འབྲས་ལ་སྔོན་ལྟ་བྱ་ཆོག

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

རྣམ་གྲངས་སྒྲིག་ཨང་།

PowerPointནང་དུ་རིམ་པ་མི་འདྲ་བའི་དུམ་ཚན་ལ་རྣམ་གྲངས་སྒྲིག་ཨང་སྒྲིག་འགོད་བྱེད་ཐུབ། སོར་བཞག་ཏུ་རྣམ་གྲངས་སྒྲིག་ཨང་ནི་ཨ་རབ་གྲངས་ཀ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྤྱོད་པ་པོས་རང་བཟོས་རྣམ་གྲངས་སྒྲིག་ཨང་བཟོ་ལྟ་ཡང་བེད་སྤྱོད་ཆོག རྣམ་གྲངས་སྒྲིག་ཨང་བེད་སྤྱོད་ཚུལ། དུམ་ཚན་ལ་རྣམ་གྲངས་སྒྲིག་ཨང་སྒྲིག་འགོད་བྱེད་འདོད་ན། འོད་རྟགས་དེ་དུམ་ཚན་ནང་དུ་གནས་ངེས་དགོས་པ་དང་། གླེང་སྒྲོམ“རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་དང་སྒྲིག་ཨང”གི་བྱང་བུ“སྒྲིག་ཨང”གི་ཁ་ཕྱེ་ནས།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

རིས་དབྱིབས་རྣམ་གཞག

PowerPointལ་ཆ་ཚང་བའི་རིས་དབྱིབས་སྒྲིག་འགོད་བྱེད་ནུས་ཡོད་ལ། སྒྲོན་བརྙན་ལ་ཐིག་དབྱིབས་དང་། མདའ་རྩེའི་བཟོ་ལྟ། ཁ་སྐོང་ཁ་དོག གྲིབ་འབྲས། རྩ་གསུམ་མཐོང་འབྲས་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཐུབ། རྒྱུད་ཁོངས་ཀྱི་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་རིས་དབྱིབས་སྒྲིག་འགོད་ལག་ཆས་རིས་དབྱིབས་ཡོད་པའི་སྒྲོན་བརྙན་དེ་དེ་བས་གོ་བདེ་བ་ཡོང་ངེས་ཡིན། ཐིག་དབྱིབས་སྒྲིག་འགོད། བྲིས་ཟིན་པའི་རིས་དབྱིབས་བདམས་ནས། བྱང་བུ“རྣམ་གཞག”གི་ཚོ“བཟོ་དབྱིབས་བཟོ་ལྟ”ནང་གི“བཟོ་དབྱིབས་སྤྱི་ཁོག”ཅེས་པའི་མཐེབ་གནོན  ལ་ཆིག་རྡེབ་བྱས་ཏེ། ཐོན་པའི་གདམ་བྱང་ནས་བཀའ་བརྡ“སྦོམ་ཕྲ”དང“ཟོལ་ཐིག”བདམས་རྗེས། བུའི་བཀའ་བརྡའི་ནང་ནས་སོ་སོ་ལ་མཁོ་བའི་ཐིག་དབྱིབས་བཟོ་ལྟ་བདམས་ཆོག

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།

Wordབདེ་འཇགས་རང་བཞིན།

ཡིག་ཆ་བརྒྱུད་གཏོང་གི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གནད་དོན་གང་མང་ཞིག་ཡོད་ལ། དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེདWordཡིས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད། དབང་ཚད་ཀྱི་གསང་ཨང་། ཡིག་ཆར་དབང་སྤྲད་མེད་པའི་ཀློག་མཁན་གྱིས་ལྟ་ཞིབ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱ་བར་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཆེད་ཡིག་ཆ་ལ་དབང་ཚད་ཀྱི་གསང་ཨང་འགོད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་གསང་ཨང་མ་ཤེས་ཚེ་ཡིག་ཆ་དེ་ཉིད་ཁ་ཕྱེ་མི་ཐུབ། དཔེར་ན། Word 2007གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ལ་གསང་ཨང་འགོད་པ། 1.Word 2007འགོ་སློང་བྱས་ནས་ཡིག་ཆ་སྟོང་བ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་པ་དང་། དེའི་མིང་དུ་གསང་ཨང་ཡིག་ཆ་ཞེས་མིང་བཏགས་ནས“ངའི་ཡིག་ཆ”ཞེས་པའི་ཡིག་ཁུག་ཏུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།མཉེན་ཆས།