ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད། >ས་ཁམས། >ས་གཤིས། >སྐམ་ས།

ཧར་ཏ་བའོ།

ཧར་ཏ་བའོ་ནི་སོག་སྐད་དུ་ལུང་བ་ནག་ལྡང་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ལུང་བའི་ནང་དུ་རྡོ་མདོག་ནག་པོ་ཅན་མང་བས་དེ་ལྟར་ཐོགས། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 哈日达吾 ལ་ཏིང་གི་མིང་། har ta bvo རིགས་དབྱེ། ལུང་བ། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དབུས་ལམ་རྫོང་མཐོན་པོ་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ། མཐོན་པོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གནས། ངོ་སྤྲོད། མཐོན་པོ་གྲོང་རྡལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ལེ7ཡས་མས་སུ་ཡོད། ཧར་ཏ་བའོ་ནི་སོག་སྐད་དུ་ལུང་བ་ནག་ལྡང་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ལུང་བའི་ནང་དུ་རྡོ་མདོག་ནག་པོ་ཅན་མང་བས་དེ་ལྟར་ཐོགས། 

རིགས་དབྱེ།   ས་ཁམས།ས་གཤིས།