ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད། >ལག་རྩལ། >སྲ་ཆས། >དྲ་བྱང་།

དྲ་བྱང་།

དྲ་བྱང་ནི་སྦྲེལ་ལམ་བང་རིམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་དྲ་རྒྱའི་སྒྲིག་ལྷུ་དང་། ཁྱབ་ཆུང་དྲ་རྒྱའི་ཁྲོད་དུ་རྩིས་འཁོར་དང་རྒྱུད་གཏོང་བར་རྫས་ཀྱི་མཐུད་ཁ་ཡིན་པ་དང་། ཁྱབ་ཆུང་དྲ་རྒྱའི་རྒྱུད་གཏོང་བར་རྫས་བར་གྱི་དངོས་ལུགས་འབྲེལ་མཐུད་དང་གློག་གི་བརྡ་རྟགས་ཟླ་སྒྲིག་ཡོང་བ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ལྡེབ་ཀྱི་གཏོང་ལེན་དང་ལྡེབ་ཀྱི་ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཐུམ་བཤིག་པ། བར་རྫས་ལྟ་སྤྱོད་ཚོད་འཛིན་དང་གཞི་གྲངས་ཨང་སྒྲིག་དང་གསང་འགྲོལ། དེ་བཞིན་གཞི་གྲངས་ལྷོད་གསོག་གི་བྱེད་ལས་སོགས་ལྡན་པའོ།། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 网卡 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། network adapter མིང་གཞན། དྲ་རྒྱའི་འཚམ་སྒྲིག་ཆས། དྲ་རྒྱའི་མཐུད་ཁའི་བྱང་བུ།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།སྲ་ཆས།