ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད། >ལག་རྩལ། >སྲ་ཆས། >ལག་འཁྱེར་གློག་ཀླད།

ལག་འཁྱེར་གློག་ཀླད།

ལག་འཁྱེར་གློག་ཀླད་ལ་ཟིན་བྲིས་ཅན་དང་ལག་འཁྱེར་རམ་ཡང་ན་པུས་མོའི་སྟེང་གི་གློད་ཀླད་ཀྱང་ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་འཁྱེར་བདེ་བའི་མི་སྒེར་གློག་ཀླད་ཆུང་གྲས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ནི་བོངས་ཚད་ཇེ་ཆུང་ནས་ཇེ་ཆུང་དང་། ལྗིད་ཚད་ཇེ་ཡང་ནས་ཇེ་ཡང་ཡིན་པ་མ་ཟད། བྱེད་ནུས་སྔར་ལས་ལྷག་པར་སྟོབས་ཆེན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། ལག་འཁྱེར་གློག་ཀླད་དངPCཡི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་ནི་དེར་འཁྱེར་བཞིན་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ།། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 笔记本电脑 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། NoteBook Computer ལྗིད་ཚད། སྤྱི་རྒྱ1-3 ཆེ་ཆུང(དབྱིན་ཚུན) 14 17 15 13 12སོགས་ཡོད། མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།སྲ་ཆས།