ཆུར་མཆོང་།

ཆུར་མཆོང་ལུས་རྩལ་ནི་མཐོ་ས་ནས་བསྡད་དེ་བཟོ་ལྟ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཆུ་ལ་མཆོངས་པའམ་ཆུར་མཆོང་འཕྲུལ་ཆས་སྟེང་ནས་མར་མཆོངས་པའི་ཁྲོད་བར་སྣང་ནས་འགུལ་སྟངས་ཡོད་ཚད་གྲུབ་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་བཟོ་ལྟའི་སྒོ་ནས་ཆུ་ནང་མཆོངས་པའི་ཆུར་རྐྱལ་གྱི་རྩལ་ཞིག་ཡིན།

རིགས་དབྱེ།  

མཆོང་སྟེགས།

མཆོང་སྟེགས་ནི་ལྡེམ་ཤུགས་མེད་པའི་སྲ་ལ་བརྟན་པའི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཡིན། སྟེགས་བུ་དེ་ཆུ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨི5ཅན་དང་། སྨི7.5ཅན། སྨི10ཅན་བཅས་རིགས་གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང་། ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དང་། འཛམ་གླིང་ལེགས་སྐྱེས་འགྲན་སྡུར། འཛམ་གླིང་བུམ་པའི་འགྲན་སྡུར་བཅས་སུ་སྨི10ཅན་གྱི་སྟེགས་བུ་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།  

ཆུར་མཆོང་རྩལ་འགྲན།

ཆུར་མཆོང་བར་མིང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲན་སྡུར་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་རིགས86བཀོད་ཡོད་པ་རེད། འགུལ་སྐྱོད་རེ་རེ་ལ་གཤམ་གྱི་རིམ་པ་བཞི་རུ་དབྱེ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་རྒྱུག་པ་དང་ལྡིང་བ། བར་སྣང་དུ་འགུལ་སྐྱོད(དྲང་གཟུགས། སྐུམ་གཟུགས། པུས་མོ་ཡར་རྡེག)ཀྱིས་ཆུ་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་། ཆུ་ནང་དུ་འཛུལ་སྐབས་ཆུ་ཁར་མེ་ཏོག་ཐོར་བ་ཇི་ལྟར་ཉུང་ན་དེ་ལྟར་བཟང་།

རིགས་དབྱེ།