ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད། >ལུས་རྩལ། >ཆུ་ཐོག་ལུས་རྩལ། >ཀོ་གྲུ།

ཀོ་གྲུ།

ཀོ་གྲུ་འགྲན་སྡུར་ནི་ལུས་རྩལ་རྣམ་གྲངས་ཤིག་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ1924ལོ་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་རྣམ་གྲངས་སུ་ཚུད་ཅིང་། སྤྱི་ལོ1936ལོ་དངོས་གཞིའི་འགྲན་སྡུར་རྣམ་གྲངས་སུ་བཞག རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 皮划艇 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། canoe and kayak རིགས་དབྱེ། ལུས་རྩལ་རྣམ་གྲངས་ཤིག རྣམ་གྲངས། ཀོ་གྲུ་དང་རྐྱལ་གྲུ། ངོ་སྤྲོད། ཀོ་གྲུ་འགྲན་སྡུར་ནི་ལུས་རྩལ་རྣམ་གྲངས་ཤིག་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ1924ལོ་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་རྣམ་གྲངས་སུ་ཚུད་ཅིང་། སྤྱི་ལོ1936ལོ་དངོས་གཞིའི་འགྲན་སྡུར་རྣམ་གྲངས་སུ་བཞག 

རིགས་དབྱེ།   ལུས་རྩལ།ཆུ་ཐོག་ལུས་རྩལ།