ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 168 ཡོད།

ཟི་ར

མེ་ཏོག་ཆུན་པོ་གདུགས་དབྱིབས་ཅན་འདབ་མ་སེར་བོ་ལ་ཟི་ར་དཀར་བོ་དང་འདབ་མ་སྔོན་པོ་ལ་ཟི་ར་ནག་པོ་ཟེར། ས་བོན་ཏིལ་འབྲུ་དང་དབྱིབས་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་སྨན་བྱེད་ཆོག ②སྔོ་སྨན་ཟི་ར་དཀར་པོ་དང་ཟི་ར་ནག་པོའི་སྤྱི་མིང༌། ③རྒྱ་གར། ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་སྤོད་ཀྱི་སྤྱི་མིང་དུ་ཛི་ར་ཞེས་ཟེར་བ་དེའི་སྒྲ་ཟུར་ཆགས་པའི་སྔོ་སྨན་ཞིག་གི་མིང༌།

20190626

ཟི་ར་དཀར་བོ།

ཟི་ར་དཀར་བོ་རྒོད་པ་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། སྡོང་བོ་དང་ལོ་མ་སོགས་ཟི་ར་དཀར་པོ་ལྟར་གཞི་རྩའི་སྐྱེ་ལུགས་འདྲ་བ་ཡིན། Foeniculum vulgare མིང་གཞན། ཤྭེ་ཛི་ར། ཟི་ར་དཀར་པོ། སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ། འབྲས་བུ། སྡེ་ཁོངས། སྔོ་སྨན་གྱི་སྡེ། སྐྱེ་དབྱིབས།

20160412

ཟི་ར་དཀར་པོ།

ཟི་ར་དཀར་པོ་ནི་སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་བ་གང་རུང་ནང་འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་སྐམ་ནས་སྨན་ལ་སྤྱད་ན་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་དང་ཟས་མི་འཇུ་བ། སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ། འབྲས་བུ། སྡེ་ཁོངས། སྔོ་སྨན་གྱི་སྡེ། སྐྱེ་དབྱིབས། 《འཁྲུངས་དཔེ》ལས།  ཟི་ར་དཀར་བོ་ལྡུམ་རར་སྐྱེ།

20160412

ཟི་ར་ནག་པོ།

ཟི་ར་ནག་པོ་ནི། ས་བབ་ཅུང་དམའ་བའི་རི་ཀླུང་དང་ལམ་ཟུར། ཞིང་གི་མུ་སོགས་སུ་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་འབྲུ་གུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་སྐམ་གསེད་བྱས་ནས་སྨན་ལ་སྤྱོད་ན་མཆིན་ནད་གྲང་བ་དང་ཕོ་བའི་དྲོད་ཉམས་པ། བོང་ཁྱི། སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ། འབྲས་བུ། སྡེ་ཁོངས། སྔོ་སྨན་གྱི་སྡེ། སྐྱེ་དབྱིབས།  《འཁྲུངས་དཔེ》ལས།  ཟི་ར་ནག་པོ་ལོ་མ་སྣུམ།

20160412

ཀཱ་ལ་ཛི་ར།

ཟླ་བ6-8པར་གང་བུ་ཏིལ་གང་འདྲ་བའི་ནང་དུ་འབྲས་བུ་ནག་པོ་ཡོད། འཁྲུངས་དཔེར། ཟི་ར་ནག་པོ་ལོ་མ་སྣུམ༎ སྡོང་པོ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ལ ཟླ་བ6-8པར་གང་བུ་ཏིལ་གང་འདྲ་བའི་ནང་དུ་འབྲས་བུ་ནག་པོ་ཡོད། འཁྲུངས་དཔེར། ཟི་ར་ནག་པོ་ལོ་མ་སྣུམ༎ སྡོང་པོ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ལ

20190925

ཛི་ར།

རྩེར་གདུགས་དབྱིབས་ཆུན་པོར་མེ་ཏོག་ཟིང་དཀར་རམ་དཀར་ཞིབ་མང་དུ་འཆར་པ་ཞིག་ཡིན། འཁྲུངས་དཔེར། ཟི་ར་དཀར་པོ་ལྡུམ་རར་སྐྱེ རྩེར་གདུགས་དབྱིབས་ཆུན་པོར་མེ་ཏོག་ཟིང་དཀར་རམ་དཀར་ཞིབ་མང་དུ་འཆར་པ་ཞིག་ཡིན། འཁྲུངས་དཔེར། ཟི་ར་དཀར་པོ་ལྡུམ་རར་སྐྱེ

20190925

ཟི་ར་སེར་པོ།

Bupleurum chinense མིང་གཞན། ཟི་རའང་ཟེར། ཁམས། རྩི་ཤིང་ཁམས། སྒོ སོན་བཏུམས་རྩི་ཤིང་སྒོ། སྐོར། ལོ་མ་ཟུང་ལྡན་གྱི་རྩི་ཤིང་སྐོར། སྡེ། གདུགས་དབྱིབས་སྡེ། ཚན། གདུགས་དབྱིབས་ཚན། ཁོངས། ཟི་ར་སེར་པོ་ཁོངས། རིགས། ཟི་ར་སེར་པོ། ཁྱབ་ཡུལ།

20160505

སྔོ་སྒ

སྔོ་སྒ་ཟི་ར་ལོ་མ་དྲ་བ་ཅན། སྔོ་སྒ་ཉི་མ་འཁོར་འདྲ་བ་བཅས་ཡོད། རྩྭ་ཧྲིལ་བོ་དང་འབྲས་བུ་སྨན་དུ་འཇུག རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།        བོད་ལྗོངས་ཡུལ་གྲུར་ཐོན།      3. སྔོ་སྒ་ཟི་ར་ལོ་མ་དྲ་བ་ཅན།       ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་ལྡུམ།

20160505

ཕོ་བའི་སྨན་དྭ་ལི་བདུན་པ།

1.དྭ་ལི་ཐལ་བ་སྲང་བཞི། 2.ཤིང་ཚ་སྲང་དོ། 3.སུག་སྨེལ་སྲང་དོ། 4.ཀ་ཀོ་ལ་སྲང་དོ། 5.ཟི་ར་ནག་པོ་སྲང་དོ། 3.སུག་སྨེལ་སྲང་དོ། 4.ཀ་ཀོ་ལ་སྲང་དོ། 5.ཟི་ར་ནག་པོ་སྲང་དོ། 6.པི་པི་ལིང་སྲང་དོ། 7.ན་ལེ་ཤམ་སྲང་དོ། །

20171212

སྙིང་སྨན་ད་ལི་བརྒྱད་པ།

5.ཛ་ཏི་སྲང་དོ། 6.སུག་སྨེལ་སྲང་གང་། 7.ཟི་ར་ནག་པོ་སྲང་གང་། 8.ཀ་ཀོ་ལ་སྲང་གང་། རྒྱས་འགྲེལ། 1.ད་ལི་མེ་ཏོག་སྲང་དོ། 7.ཟི་ར་ནག་པོ་སྲང་གང་། 8.ཀ་ཀོ་ལ་སྲང་གང་།  八味黄花杜鹃清心散:1.黄花杜鹃花儿两;2.山奈二两;3.荜拨二两;4.白胡椒二两;5.肉豆蔻二两;6.草豆蔻一两;7.黑种草籽一两;8.草果一两。

20181018