ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད། >ལུས་རྩལ། >མཐར་སོན་ལུས་རྩལ། >རི་འཛེག

རི་འཛེག

རི་འཛེག་ལུས་རྩལ་ནི་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་ས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད། མཚོ་ངོས་ལས་དམའ་བའི་སྙོམས་ས་ནས་མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་བའི་རི་བོར་འཛེག་པའི་ལུས་རྩལ་ཞིག་ཡིན།

རིགས་དབྱེ།