ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 211 ཡོད།

ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན།

དུ་ཡོད། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྐམ་སའི་མཐའ་མཚམས་ལ་སྤྱི་ལེ3300 ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ126000 ཡང་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་བབ་ནི་གཙོ་བོ་བདེ་ཐང་ཡིན་པ་དང་། བདེ་ཐང་གི་གཞི་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ70000 ཡོད་ཅིང་། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆའི70% ཡན་ལ་སོན་ཡོད་ལ།

20170705

ལི་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར།

ལི་དབྱང་ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། ཁྲང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ཚབ་བྱས་ནས་དོ་དམ་བྱེད་པའི་རྫོང་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྷོ་ནུབ་རྒྱུད་དང་འབྲི་ཆུའི་ཟུར་གསུམ་ ཁུལ་དུ་གནས་ཤིང་། ཅང་སུའུ་དང་། ཀྲེ་ཅང་། ཨན་ཧུའེ་བཅས་ཞིང་ཆེན་གསུམ་དང་འབྲེལ་མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོད། ནན་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཚོགས་པའི་གྲས་ཡིན་པ་དང་དང་ཉིང་ཧང་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་

20200330

ཝུའུ་ཀྲེང་ལུང་།

ཝུའུ་ཀྲེང་ལུང་། ཕོ། སྤྱི་ལོ1964ལོའི་ཟླ11པར་ཅང་སུའུ་ནན་ཅིན་དུ་སྐྱེས། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་གཉེར་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ1984ལོའི་ཟླ8པར་ལས་ཀར་ཞུགས། ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་དང་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

20200226

ཞིན་དབྱི་གྲོང་ཁྱེར།

ཞིན་དབྱི་ཞེས་པ་ནི“ཞིན”ཞེས་བསྡུས་ཡོད་ཅིང་། གནའ་བོའི་མིང་ལ་ཀྲུང་ཝུའུ་ཟེར། དེ་ནི་ཧྭ་བྱང་བདེ་ཐང་གི་ལྷོ་སྣེ་དང་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱང་རྒྱུད། ཞིན་དབྱི་ནི་ཤར་གྱི་ལུང་ཧའེ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་། ཅང་སུའུ་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་ལྟེ་གནས་གལ་ཆེན།

20200324

སུའེ་ཉིང་རྫོང་།

སུའེ་ཉིང་རྫོང་ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་རྫོང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྫོང་གི་མིང་ནི་ཆུ་རྒྱུད་ཀྱི་སུའེ་ཆུ་བདེ་འཇགས་ཡོང་པའི་སྨོན་འདུན་གྱིས་སུའེ་ཉིང་ཞེས་ཐོབ་པར་གྲགས། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནུབ་བྱུང་རྒྱུད་དང་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཤར་ལྷོའི་རྒྱུད་དུ་གནས། ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི“གཤོག་ཟུང”ཞེས་པའི་གྲུབ་ཚུལ་ཁྲོད་ཀྱི་གཤོག་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

20200228

ཕི་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར།

ཕི་ཀྲོའུ་ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། གནའ་བོའི་མིང་ལ་ལིའང་ཁྲེང་དང་ཕི་གོ ཞ་ཕི། ཞུས་ཀྲོའུ་ཤར་མ་ཞེས་འབོད། ཅང་སུའུ་དང་ཧྲན་ཏུང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་། ཤར་ངོས་ནི་ཞིན་དབྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་ལ། ནུབ་ངོས་ནི་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཐུང་ཧྲན་ཆུས་དང་། ཅ་ཝང་ཆུས་གཉིས་ལ་འབྲེལ།

20200228

ཧོང་ལི་ཞིན།

ཧོང་ལི་ཞིན། བུད་མེད། རྒྱ་རིགས། སྤྱི་ལོ1962ལོའི་ཟླ8པར་ཅང་སུའུ་སུའུ་ཆན་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན། ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་གཉེར་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་ཞིང་། བཟོ་རིག་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་གནས་ལྡན། མཐོ་རིམ་བཟོ་བཀོད་པ་ ཡིན། སྤྱི་ལོ1983ལོའི་ཟླ6པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། སྤྱི་ལོ1983ལོའི་ཟླ7པར་ལས་ཀར་ཞུགས། ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་

20200110

ཧོང་མིང་།

ཧོང་མིང་། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། སྤྱི་ལོ1957ལོའི་ཟླ10པར་སྐྱེས་ཤིང་། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཧྭ་ཡི་མི་ཡིན། སྤྱི་ལོ1975ལོའི་ཟླ8པར་ལས་ཀར་ཞུགས་པ་དང་། སྤྱི་ལོ1976ལོའི་ཟླ12པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་དུ་ཞུགས། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཨུད་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཚན་རིག་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཆེད་ལས་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན།

20171220

ཝུའུ་ཀྲིན་ལུང་།

ཁོང་ནི་སྤྱི་ལོ1964ལོའི་ཟླ11པར་ཅང་སུའུ་ནན་ཅིང་ནས་སྐྱེས། སློབ་ཆེན་གྱི་ཡོན་ཚད། བཟོ་རིག་པའི་དཀའ་བཅུའི་བསླབ་གནས། ཧྲིན་ཀྲང་། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཅང་སུའུ་སྤྱི་ཁྱབ་ཧུའུ་ཀྲང་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

20171218

དབྱི་ཞིང་གྲོང་ཁྱེར།

ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྷོ་རྒྱུད་དང་ཐའེ་ཧུའུ་མཚེའུ་ཡི་ནུབ་ངོགས་སུ་ཡོད། དབྱི་ཞིང་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཀྲུང་གོའི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རྫ་ཆས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཡིན། དབྱི་ཞིང་ནི་ཝུའུ་ཡུའེ་རིག་གནས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པས་ཅང་སུའུ་དང་ཀྲེ་ཅང་གི་མི་རིགས་སུ་གཏོགས་པས་ཝུའུ་སྐད་བཀོལ་བ་ཡིན།

20200227