ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 120 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི དམག་རུ་ཚོ་བཞི ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི དམག་རུ་ཚོ་བཞི ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན དམེ་ཤུལ་ཚོ་བཞི། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

ཚོ་བཞིའི་སྨན་ཆུ།

ཚོ་བཞིའི་སྨན་ཆུ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཚོ་བཞི་སྡེ་བའི་གོང་རོལ་གྱི་བྲག་སེང་གེ་ཞེས་པའི་འདབས་རོལ་དུ་ཡོད་པའི་ཆུ་བོ་ཞིག་ཡིན། ངོ་སྤྲོད། ཚོ་བཞིའི་སྨན་ཆུ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཚོ་བཞི་སྡེ་བའི་གོང་རོལ་གྱི་བྲག་སེང་གེ་ཞེས་པའི་འདབས་རོལ་དུ་ཡོད།

20160806

ཚོ་བཞིའི་སྔགས་ཁང་།

ཚོ་བཞིའི་སྔགས་ཁང་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་གླིང་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་མཁར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ལེ5མཚམས་ཀྱི་སྦྲུལ་ལྕེ་སྡེ་བར་ཡོད། སྔགས་ཁང་འདི་རུ་ཚོ་བཞི་སྟེ་ཉ་མོ་དང་ཀླུ་རྒྱལ། ཁོལ་ས་ཐང་། སྦྲུལ་ལྕེ་བཅས་སྡེ་བ་བཞིའི་སྔགས་འཆང་རྣམས་འཚོགས་ས་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།

20160722

སྐྱ་རོང་ཡུལ་ཚོའི་སློབ་ཆུང་།

སྤྱི་ལོ1961ལོར་ཚོ་བཞི་ཡུལ་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་སྐྱ་མགོ་མར་གནས་སྤོས་ཤིང་། ཡུལ་ཚོའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་གྲོང་ཚོ་ཚ་རུ་མ་དང་སྐྱ་མགོ་མ། སྤྱི་ལོ2001ལོའི་ཟླ10པར་སྲིད་འཛིན་མངའ་ཁོངས་དབྱེ་སྟངས་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་རྗེས། ཚོ་བཞི་ཡུལ་ཚོ་དེ་ཚ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོ་དང་སྐྱ་རོང་ཡུལ་ཚོ་གཉིས་སུ་བགོས་པ་དང་།

20180119

ཚོ་བཞི

ཚོ་བཞི་ཞེས་པ་ནི་རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་གསུམ་ཕྱིན་པའི་མཚམས་སུ་ཡོད་ལ། རོང་བོ་སྡེ་བདུན་དང་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། ངོ་སྤྲོད། ཚོ་བཞི་ཞེས་པ་ནི་རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་གསུམ་ཕྱིན་པའི་མཚམས་སུ་ཡོད་ལ། རོང་བོ་སྡེ་བདུན་དང་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན།

20160712

མོན་ཡུལ་གྱི་ཚོ་ལྡིང་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས།

སྔར་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་སྐབས། མཚོ་སྣ་ཤན་ཁོངས་མོན་ཡུལ་གྱི་ཚོའམ་ལྡིང་སྟེ། ལེགས་པོ་ཚོ་བཞི། སྤང་ཆེན་ལྡིང་དྲུག དྭགས་པོ་ཚོ་བརྒྱད། ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ། སྦྲང་ནང་ཚོ་དྲུག རོང་ནང་ཚོ་བཞི། ཤ་འུ་ཧྲོ་བྱང་དྭགས་བཅས་སོ་གཉིས་སོ། ། རྒྱས་འགྲེལ།

20190318

མོན་ཡུལ་གྱི་ཚོ་ལྡིང་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས།

སྔར་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་སྐབས་མཚོ་སྣ་རྫོང་ཁོངས་མོན་ཡུལ་གྱི་ཚོའམ་ལྡིང་སྟེ། ལེགས་པོ་ཚོ་བཞི། སྤང་ཆེན་ལྡིང་དྲུག དྭགས་པོ་ཚོ་བརྒྱད། ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ། སྦྲང་ནང་ཚོ་དྲུག རོང་ནང་ཚོ་བཞི། ཤ་འུག་ཧྲོ་བྱང་དྭགས་བཅས་སོ་གཉིས་སོ། ། རྒྱས་འགྲེལ།

20190318

འབོ་ར་ཚོ་བཞི

འབོ་ར་ཚོ་བཞི་ནི་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྷོའི་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་། ཤར་དུ་ཀླུ་ཤོད་དང་། ལྷོར་རྨེད་ཤིས་དང་སྒྱིས་ཚང་། ནུབ་ཏུ་ཨ་མཆོག ངོ་སྤྲོད། འབོ་ར་ཚོ་བཞི་ནི་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྷོའི་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་།  ཤར་དུ་ཀླུ་ཤོད་དང་།  ལྷོར་རྨེད་ཤིས་དང་སྒྱིས་ཚང་།  ནུབ་ཏུ་ཨ་མཆོག 

20170801

རྔོག་ཚོ་བ་ལྔ།

ནུབ་ཏུ་ཀླུ་ཤོད། བྱང་དུ་རྡོ་དཀར་དང་འབོ་ར་ཚོ་བཞི་བཅས་དང་ས་མཚམས་འདྲེས། ཁོངས་གཏོགས། བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པ། ཤར་ལྷོར་ཅོ་ནེ་ཝ་དམར་དང་བྲག་དཀར་ལུང་།  ནུབ་ཏུ་ཀླུ་ཤོད།  བྱང་དུ་རྡོ་དཀར་དང་འབོ་ར་ཚོ་བཞི་བཅས་དང་ས་མཚམས་འདྲེས་ཤིང་ད་ལྟ་རྒྱལ་མོ་དགོན་གྱི་ཡུལ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་དུད་གྲངས་དྲུག་བརྒྱ་དང་མི་གྲངས་

20170801

ཀོས་ནན་རྫོང་།

བྱ་མདོ་ཡུལ་ཚོ་བཅས་གྲོང་རྡལ་གཉིས་དང་ཡུལ་ཚོ་བཞི། སྡེ་བ་དོན་གསུམ་བཅས་ཡོད། མང་ཤོས་བོད་རིགས་ཡིན། ས་ཆའི་ཆགས་རིམ་ནི་ཤར་ནས་ནུབ་བྱང་དུ་གསེག་ཡོད་ཅིང་། ལྷོ་རྒྱུད་དུ་རི་མཐོན་པོ་མུ་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་ཡོད་ལ། སུམ་མདོ་ཡུལ་ཚོ། མང་ར་ཡུལ་ཚོ་སོགས་གྲོང་རྡལ་གཉིས་དང་ཡུལ་ཚོ་བཞི་ཡོད། ཁ་པར་ཨང་རྟགས། 0974 སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས།

20160922

མང་རྫོང་།

བྱ་མདོ་ཡུལ་ཚོ་བཅས་གྲོང་རྡལ་གཉིས་དང་ཡུལ་ཚོ་བཞི། སྡེ་བ་དོན་གསུམ་བཅས་ཡོད། མང་ཤོས་བོད་རིགས་ཡིན། ས་ཆའི་ཆགས་རིམ་ནི་ཤར་ནས་ནུབ་བྱང་དུ་གསེག་ཡོད་ཅིང་། ལྷོ་རྒྱུད་དུ་རི་མཐོན་པོ་མུ་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་ཡོད་ལ། སུམ་མདོ་ཡུལ་ཚོ། མང་ར་ཡུལ་ཚོ་སོགས་གྲོང་རྡལ་གཉིས་དང་ཡུལ་ཚོ་བཞི་ཡོད། ཁ་པར་ཨང་རྟགས། 0974 སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས།

20160722