ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 225 ཡོད།

པད་མ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་གི་རི་མོའི་དཀའ་གནད་མཐའ་དག་མ་ལུས་པར་དཀྲོལ་བའི་ཟིན་བྲིས་རྡོ་རྗེའི་

《པད་མ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་གི་རི་མོའི་དཀའ་གནད་མཐའ་དག་མ་ལུས་པར་དཀྲོལ་བའི་ཟིན་བྲིས་རྡོ་རྗེའི་མདུད་འགྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས》ཞེས་པ་འདི་ལ་དབུ་མེད་བྲིས་མ་སྣ་རིང་ལྡེབ་མ59ཡོད་པ་དང་། བོད་ཡིག་གི་མིང་། པད་མ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་གི་རི་མོའི་དཀའ་གནད་མཐའ་དག་མ་ལུས་པར་དཀྲོལ་བའི་ཟིན་བྲིས་རྡོ་རྗེའི་མདུད་འགྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

20190919

སྒོ་མང་ཡིག་ཆ།

དཀའ་གནད་ཀྱི་ཟུར་བཀོད་མདོར་བསྡུས》《བསྡུས་གྲྭའི་མཐའ་དཔྱོད》《བསྡུས་སྦྱོར་གྱི་རྩ་ཚིག》སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་ཆ་མི་ཚང་བ་དང་ཐལ་ཕྲེང་གི་ལུགས་སུ་མི་བཞུགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་ཞར་ལ་བལྟ་བ་ལས་ཡིག་ཆ་མི་བྱའོ ལེགས་བཤད》《ཐལ་འགྱུར་ཆེ་བའི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས》《རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་ཚད་མའི་དཀའ་གནད་ཀྱི་ཟུར་བཀོད་མདོར་བསྡུས》《བསྡུས་གྲྭའི་མཐའ་དཔྱོད》《བསྡུས་སྦྱོར་གྱི་རྩ་ཚིག》སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་ཆ་མི་ཚང་བ་དང་

20181017

ཕྲ་མོ།

རྒྱུག་པ་ཕྲ་མོ། ཀ་བ་ཕྲ་མོ་ལྟ་བུ། ལྡོག་ཚིག སྦོམ་པོ། ③རྟོགས་དཀའ་བའི་དཀའ་གནད་ཞིབ་མོའི་དོན། དཔེར་ན། གཞུང་གི་དཀའ་གནད་ཕྲ་མོའི་རིགས་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་ཤེས་ཁུལ་མ་བྱེད། ༣ རྟོགས་དཀའ་བའི་དཀའ་གནད་ཞིབ་མོ། ༤ ལོ་ཚོད་གཞོན་པ་སོགས་ལ་འཇུག ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 细致,细小 དབྱིན་ཡིག

20170206

འགྲེལ་པ་རིགས་གསུམ།

ཐོག་མར་ནང་དོན་བསྡུས་པའི་ས་བཅད་བསྟན་པ། རྗེས་སུ་དཀའ་གནད་ལ་དོགས་པ་ཆོད་ངེས་ཀྱི་གསལ་བཤད། ཐ་མར་བཤད་ཟིན་པའི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་གོ་བདེ་བར་འཆད་པ། དོན་འགྲེལ། ཐོག་མར་ནང་དོན་བསྡུས་པའི་ས་བཅད་བསྟན་པ། རྗེས་སུ་དཀའ་གནད་ལ་དོགས་པ་ཆོད་ངེས་ཀྱི་གསལ་བཤད། ཐ་མར་བཤད་ཟིན་པའི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་གོ་བདེ་བར་འཆད་པ།

20180517

བོད་ཀྱི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་གྲུབ་ཚུལ།

བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྟགས་རིགས་རང་ལུགས་དང་རྟགས་རིགས་དཀའ་གནད་ཟིན་བྲིས། བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་རྟགས་རིགས་དཀའ་གནས། བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྟགས་རིགས་རང་ལུགས་དང་རྟགས་རིགས་དཀའ་གནད་ཟིན་བྲིས། བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་རྟགས་རིགས་དཀའ་གནས།

20180409

འདུལ་བའི་མཐའ་དཔྱོད།

《འདུལ་བའི་དཀའ་གནད་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་འཁྲུལ་སྤོང་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་ཙིནྡ་མ་ཎིའི་ཕྲེང་མཛེས་བསྐལ་བཟང་རེ་བ་ཀུན་སྐོང》ཞེས་པ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པས་བརྩམས་ཤིང་། མིང་གཞན། ཀུན་མཁྱེན་འདུལ་བའི་མཐའ་དཔྱོད་དང་ཀུན་མཁྱེན་འདུལ་བའི་སྤྱི་དོན། མཚན་ཁ་ཚང་། འདུལ་བའི་དཀའ་གནད་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་འཁྲུལ་སྤོང་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་ཙིནྡ་མ་ཎིའི་ཕྲེང་མཛེས་བསྐལ་བཟང་

20160811

ཟུར་མཆན།

དཔེ་ཆའི་ནང་གི་དཀའ་གནད་ལ་ལོགས་སུ་བཀོད་པའི་མཆན་འགྲེལ་གྱི་མིང་། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 旁注,备注,注脚 དབྱིན་ཡིག note, footnote, reference, citation རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།  དཔེ་ཆའི་ནང་གི་དཀའ་གནད་ལ་ལོགས་སུ་བཀོད་པའི་མཆན་འགྲེལ་གྱི་མིང་། 2.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། 

20160901

ལྟ་འཁྲིད་སྦྱོང་གསུམ་གྱི་ལྟ།

དོགས་གཞི་དང་དཀའ་གནད་ལ་རྟགས་རྒྱག་པ། དཔེར་བརྗོད་དང་རིགས་འདྲ་བའི་དྲི་གཞིར་ལན་འདེབས་པ་སོགས་ཅི་རིགས་ཡོད། བོད་ཡིག་གི་མིང་། དོགས་གཞི་དང་དཀའ་གནད་ལ་རྟགས་རྒྱག་པ། དཔེར་བརྗོད་དང་རིགས་འདྲ་བའི་དྲི་གཞིར་ལན་འདེབས་པ་སོགས་ཅི་རིགས་ཡོད་དོ། །        “ལྟ་བའི”རིམ་པ་ལ་སློབ་མས་དཔེ་ཆར་ལྟ་བ་དང་།

20180806

དཀའ་གནད

对一些难点要进行解释 2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། གཞུང་ལུགས་དང་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་གྱི་དཔེ་ཆའི་ནང་གི་གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་དང་དོན་གལ་ཆེན་གྱི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན། རྩ་ཤེའི་དཀའ་གནད་ཟིན་བྲིས་ལ་བཏབ་ལྟ་བུ།  གཞུང་ལུགས་དང་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་གྱི་དཔེ་ཆའི་ནང་གི་གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་དང་དོན་གལ་ཆེན་གྱི་མིང་། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 难点,难题 དབྱིན་ཡིག difficulty

20191113

ལས་མཁོའི་དཔེ་དེབ།

ལོ་ཚིགས། ས་གནས་སོགས་ངེས་གཏན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལས་རིམ་སྒྲིག་བྱས་ནས་དོགས་གནད་དང་དཀའ་གནད་འཕྲད་སྐབས་རྩད་འཚོལ་བྱེད་པར་སྤྱོད་པའི་དཔེ་དེབ་ལ་ཟེར།   བརྗོད་གཞི།  ལོ་ཚིགས།  ས་གནས་སོགས་ངེས་གཏན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལས་རིམ་སྒྲིག་བྱས་ནས་དོགས་གནད་དང་དཀའ་གནད་འཕྲད་སྐབས་རྩད་འཚོལ་བྱེད་པར་སྤྱོད་པའི་དཔེ་དེབ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།

20170504