ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 21 ཡོད།

ཏ་ཞའོ

ཏ་ཞའོ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལའི་དམག་དཔུང་ཁྲོད་ཞའོ་རིམ་དམག་དཔོན་རིམ་པའི་དམག་མིའི་གོ་རྟགས་ཀྱི་འབོད་སྟངས་ཤིག་ཡིན། ཏ་ཞའོ་དམག་མིའི་གོ་རྟགས་ནི་ཆེས་ཐོག་མར་ཁྲའོ་ཞན་དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ ཞའོ་རིམ་དམག་དཔོན་རིམ་པའི་ཁྲོད་ཆེས་མཐོ་བའི་རིམ་པ། ངོ་སྤྲོད། ཏ་ཞའོ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལའི་དམག་དཔུང་ཁྲོད་ཞའོ་རིམ་དམག་དཔོན་རིམ་པའི་དམག་མིའི་གོ་རྟགས་ཀྱི་འབོད་སྟངས་ཤིག་ཡིན།  

20151125

ཧྲང་ཞའོ།

བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཏ་ཞའོ་ཡི་དམག་མིའི་གོ་རྟགས་གསར་འཛུགས་བྱས་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བ་རུ་ཧྲང་ཞའོ་ནི་ཞའོ་རིམ་དམག་དཔོན་གྱི་ཆེས་མཐོའི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་།  ཏ་ཞའོ་ཡི་དམག་མིའི་གོ་རྟགས་གསར་འཛུགས་བྱས་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བ་རུ་ཧྲང་ཞའོ་ནི་ཞའོ་རིམ་དམག་དཔོན་གྱི་ཆེས་མཐོའི་རིམ་པ་ཡིན་ལ།

20151126

སྟོང་དཔོན།

འོག་རིམ་ནི་མདའ་རིམ་མམ་ཡང་ན་སྒར་དཔོན་ཡིན། སྟོང་དཔོན་ནི་སྤྱིར་བཏང་དུ་ཏ་ཞའོ་འམ་ཡང་ན་ཧྲང་ཞའོ་ཡིས་འགན་ཁུར་བ་ཡིན་ལ། རྐང་དམག་སྟོང་ཤོག་གི་མི་གྲངས་ནི་སྟོང་གསུམ་ནས་སྟོང་དགུའི་བར་ཡོད་པ་ཡིན། གོང་རིམ། འབུམ་དཔོན་ནམ་ཡང་ན་ཁྲི་དཔོན། འོག་རིམ། མདའ་རིམ་མམ་ཡང་ན་སྒར་དཔོན། དམག་མིའི་གོ་རྟགས། ཏ་ཞའོ། ངོ་སྤྲོད།

20151207

ཁྲི་དཔོན།

རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལར་མཚོན་ན་དེ་དང་ཉེ་བའི་དམག་མིའི་གོ་རྟགས་རིམ་པས་འགན་ཁུར་བ་ཡིན་པ་དང་། དཔེར་ན་ཏ་ཞའོ་ཡིས་འགན་ཁུར་བ་ཡིན།    དཔེར་ན་ཏ་ཞའོ་ཡིས་འགན་ཁུར་བ་ཡིན། ཁྲི་དཔོན་ནི་ཁྲི་རིམ་སྒྲིག་གཞིའི་ཆེས་མཐོའི་དམག་དོན་བཀོད་འདོམས་གཙོ་འཛིན་ཡིན་ལ།

20151208

ཡུང་ཏེ་རྫོང་།

སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་རིགས་དབྱེ། ཡུང་ཏེ་རྫོང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡུལ་ཚོ7(མུན་པན་ཡུལ་ཚོ། ཝུའུ་མུའུ་ལུང་ཡུལ་ཚོ། ཏ་ཞའོ་ཧྲན་ཡུལ་ཚོ། ཏ་ཞའོ་ཧྲན་ཡུལ་ཚོའི་མི་གྲངས20644པན་ཁ་ཡུལ་ཚོའི་མི་གྲངས21910ཁྲུང་ཀང་ཡུལ་ཚོའི་མི་གྲངས34723ཏ་ཧྲན་ཡུལ་ཚོའི་མི་གྲངས23056བཅས་ཡོད།

20200623

ཀྲུང་ཞའོ།

དེའི་ནང་ཞའོ་རིམ་དམག་དཔོན་ནི་ཏ་ཞའོ་དང་ཧྲང་ཞའོ།   ཀྲུང་ཞའོ།   ཧྲའོ་ཞའོ་བཅས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས།   སྤྱི་ལོ1965ལོའི་ཟླ5བའི་ཚེས22ཉིན།   ཞའོ་རིམ་དམག་དཔོན་ནི་སྔར་བཞིན་ཏ་ཞའོ་དང་ཧྲང་ཞའོ། ཀྲུང་ཞའོ།   ཧྲའོ་ཞའོ་བཅས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས། ཀྲུང་ཞའོ་ཡི་དམག་མིའི་གོ་རྟགས་ཏེ་དམག་གི་རིགས་ལྟར་གཞིར་བཟུང་ནས་སྐམ་དམག་ཀྲུང་ཞའོ་དང་མཚོ་དམག་ཀྲུང་ཞའོ།

20151125

ཧྲའོ་ཞའོ།

དེའི་ནང་ཞའོ་རིམ་དམག་དཔོན་ནི་ཏ་ཞའོ་དང་ཧྲང་ཞའོ།   ཀྲུང་ཞའོ།   ཧྲའོ་ཞའོ་བཅས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས།   སྤྱི་ལོ1965ལོའི་ཟླ5བའི་ཚེས22ཉིན།   ཞའོ་རིམ་དམག་དཔོན་ནི་སྔར་བཞིན་ཏ་ཞའོ་དང་ཧྲང་ཞའོ། ཀྲུང་ཞའོ།   ཧྲའོ་ཞའོ་བཅས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས། ཧྲའོ་ཞའོ་ཡི་དམག་མིའི་གོ་རྟགས་ཏེ་དམག་གི་རིགས་ལྟར་གཞིར་བཟུང་ནས་སྐམ་དམག་ཧྲའོ་ཞའོ་དང་མཚོ་དམག་ཧྲའོ་ཞའོ།

20151127

ཧྲའོ་ཅང་།

ཧྲའོ་ཅང་བཅས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དང་།   ཞའོ་རིམ་དམག་དཔོན་ནི་ཏ་ཞའོ་དང་ཧྲང་ཞའོ།   ཀྲུང་ཞའོ།  ཧྲའོ་ཞའོ་བཅས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས། ཧྲའོ་ཅང་ནི་ཅང་རིམ་དམག་དཔོན་ཁྲོད་ཅུང་དམའ་བའི་རིམ་པ་དང་པོའི་དམག་མིའི་གོ་རྟགས་ཀྱི་འབོད་སྟངས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཧྲའོ་ཅང་ནི་ཆེས་དམའ་བའི་རིམ་པ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བ་དང་།

20151127

དམག་མི།

ཐིག་གཉིས་སྐར་གཉིས་ཅན་ནི་ཀྲུང་ཞའོ། ཐིག་གཉིས་སྐར་གསུམ་ཅན་ནི་ཧྲང་ཞའོ། ཐིག་གཉིས་སྐར་བཞི་ཅན་ནི་ཏ་ཞའོ། དམག་མི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དམག་དཔུང་ཁྲོད་དམག་སྐུལ་དང་ལེན་བྱས་པའི་དམག་དཔོན་གྱི་ལས་འགན་ཁུར་བའི་མི་སྣའི་མིང་ལ་བྱ་བ་ཡིན་ཞིང་།

20170829

ཧོ་ཡུས་ནུང་།

སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ཤུགས་སྣོན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བཏང་། སྤྱི་ལོ1955ལོའི་ཟླ5བར་སྐམ་དམག་ཏ་ཞའོ་ཡི་གོ་རྟགས་གནང་། ཧོ་ཡུས་ནུང་། ཆའང་རིགས། ཕོ། སྤྱི་ལོ1920ལོའི་ཟླ1པོར་སྐྱེས་ཤིང་། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མའོ་རྫོང་ཧྥེང་དབྱི་གྲོང་རྡལ་ཧྲུའེ་ཞི་གྲོང་རྡལ་གྱི་མི་ཡིན། སྤྱི་ལོ1935ལོར་དམར་དམག་དཔུང་སྡེ་བཞི་བ་

20180207