ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 936 ཡོད།

གཡག

གཡག་ནི་ཆེ་ཆུང་ཙམ་མ་གཏོགས་འབྲོང་དང་འདྲ་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་གཡག་རོག་ཞོལ་ཆེན་ཞེས་སྤུ་རྩིད་རིང་པོ་ཞོལ་ལེར་ཡོད་པའི་གཡག་ནག་པོ་འོད་ཅན་ནམ་ཁྱུ་བ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་འབྲོང་དང་འདྲ་ཞིང་། དེ་ཡང་ཕོ་ལ་གཡག་དང་མོ་ལ་འབྲི་ཞེས་འབོད་ཅིང་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ།   ཡུལ་འབྲོང་དང་། མོ་ལ་འབྲི་ཟེར།  སྐྱེ་དབྱིབས།  གཡག་ནི་ཆེ་ཆུང་ཙམ་མ་གཏོགས་འབྲོང་དང་འདྲ་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་གཡག་རོག་ཞོལ་ཆེན་ཞེས་སྤུ་རྩིད་རིང་པོ་ཞོལ་ལེར་ཡོད་པའི་གཡག་ནག་པོ་འོད་ཅན་ནམ་ཁྱུ་བ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་འབྲོང་དང་འདྲ་ཞིང་། དེ་ཡང་ཕོ་ལ་གཡག་དང་མོ་ལ་

20190722

གཡག་ཚང་མུ་ཁའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་ས་ཁུལ།

གཡག་ཚང་མུ་ཁའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་ས་ཁུལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་གངས་དཀར་རི་བོའི་ཡུལ་ལྗོངས་སྐད་གྲགས་ཅན་དང་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་གངས་དཀར་རི་བོའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་གྱི་ཁག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ནང་གངས་དཀར་རི་བོའི་ཤར་བྱང་གི་ལྡེབས་རིའི་ཁུག་རྟ་ལུང་པ་དང་གཡག་ཚང་མུ་ཁ་ལུང་པའི་འབབ་རྒྱུད་འདུས། ལྕགས་ཟམ་རྫོང་ཞིན་ཤིང་ཤང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།

20190319

གཡག་རྒོད།

གཡག་གི་རིགས་ཏེ། གཟུགས་སྟོབས་གཡག་ལས་ལྡབ་ཀྱིས་ཆེ་ལ་དབྱིབས་སོགས་གཡག་དང་ཁྱད་པར་མེད། སུག་བཞི་སྦོམ་ལ་ཐུང་ཞིང་རྨིག་པ་ཆེ་བ། ངོ་སྤྲོད། གཡག་རྒོད་དམ་འབྲོང་ནི་གཡག་གི་རིགས་ཏེ།གཟུགས་སྟོབས་གཡག་ལས་ལྡབ་ཀྱིས་ཆེ་ལ་དབྱིབས་སོགས་གཡག་དང་ཁྱད་པར་མེད། སུག་བཞི་སྦོམ་ལ་ཐུང་ཞིང་རྨིག་པ་ཆེ་བ།

20180925

རྡོ་སྟག་གཡག

རྡོ་སྟག་གཡག་ནི་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཧ་ལམ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་མཚམས་སུ་ཡོད་ཅིང་རྡོ་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་སྟག་དང་གཡག་གཉིས་ཀྱིས་གཡུལ་ག་འགྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། གནས་ཡུལ། འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། རྡོ་སྟག་གཡག་ནི་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཧ་ལམ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་མཚམས་སུ་ཡོད་ཅིང་རྡོ་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་སྟག་དང་གཡག་གཉིས་

20160918

གཡག

གཡག་ཅེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཚོ་དྲུག་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། གཡག་སྡེ་བ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཚོ་དྲུག་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་། གཡག་ཅེས་ཐོགས་དོན་ནི་སྲོང་བཙན་གྱི་དམག་ཤུལ་དེ་བུ་གཡག་སྐོར་ལས་མཆེད་པའི་མཆེད་སྐོར་ཅིག་གནས་འདིར་འོངས་ནས་གཞིས་ཆགས་པས་ན་མིང་དུའང་དེ་ལྟར་ཐོགས་

20190722

སྟག་གཡག་སྒང་།

སྟག་གཡག་སྒང་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་སུམ་མདོ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་ཧ་ལམ་སྤྱི་ལེ70ཡི་མཚམས་ཀྱི་དོན་ཁོ་ཆུའི་འགྲམ་རྒྱུད་དུ་ཡོད། གནས་ཡུལ། སུམ་མདོ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་ན་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། སྟག་གཡག་སྒང་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་སུམ་མདོ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་ཧ་ལམ་སྤྱི་ལེ70ཡི་མཚམས་ཀྱི་དོན་ཁོ་ཆུའི་འགྲམ་རྒྱུད་

20160811

གཡག་སྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ།

སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཡང་། རྣམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཉེ་གནས་གཡག་ཡུ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་ངོས་བླངས་པས་ན་གཡག་ཕྲུག་ཅེས་གྲགས། སུ། རྩེ་ཐང་ག་གི་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བའི་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཡང་། རྣམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཉེ་གནས་གཡག་ཡུ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་ངོས་བླངས་པས་ན་གཡག་ཕྲུག་ཅེས་གྲགས་པ་སྟེ། ཀུན་མཁྱེན་

20181023

སྟག་གཡག

སྟག་གཡག་ལུང་བ་ནི་བཙན་མོ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་རུ་སྤྱི་ལེ3ཕྱིན་པའི་མཚམས་སུ་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། ངོ་སྤྲོད། སྟག་གཡག་ལུང་བ་ནི་བཙན་མོ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་རུ་སྤྱི་ལེ3ཕྱིན་པའི་མཚམས་སུ་ཡོད་དེ། ནུབ་ལྷོ་ནས་ཤར་བྱང་དུ་བསྲིངས་པའི་ལུང་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

20160801

གཡག་ལུང་ཁ།

གཡག་ལུང་ཁ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ནུབ་བྱང་དུ་སྤྱི་ལེ3.5ཕྱིན་པའི་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཞིག་ཡིན། ངོ་སྤྲོད། གཡག་ལུང་ཁ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ནུབ་བྱང་དུ་སྤྱི་ལེ3.5ཕྱིན་པའི་མཚམས་སུ་ཡོད་དེ། ནུབ་བྱང་ནས་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་མཆེད་ཅིང་། མཐོ་ཚད་ལ་མཚོ་འཕགས་སྨི3662

20160803

གཡག་ཉལ་ཕ་བོང་།

གཡག་ཉལ་ཕ་བོང་ཞེས་པ་ནི་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་སྤོ་བོ་རྫོང་གི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མཚོ་འཕགས། སྨི2600 ཁོངས་གཏོགས། རྡོ་ཕ་བོང་། ངོ་སྤྲོད། གཡག་ཉལ་ཕ་བོང་ཞེས་པ་ནི་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་སྤོ་བོ་རྫོང་གི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།

20191205