ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 3,575 ཡོད།

ཕི་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར།

ཕི་ཀྲོའུ་ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། གནའ་བོའི་མིང་ལ་ལིའང་ཁྲེང་དང་ཕི་གོ ཞ་ཕི། ཞུས་ཀྲོའུ་ཤར་མ་ཞེས་འབོད། ཅང་སུའུ་དང་ཧྲན་ཏུང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་། ཤར་ངོས་ནི་ཞིན་དབྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་ལ། ནུབ་ངོས་ནི་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཐུང་ཧྲན་ཆུས་དང་། ཅ་ཝང་ཆུས་གཉིས་ལ་འབྲེལ།

20200228

ཕིང་ཝང་ཤར་དུ་གནས་སྤོས་པ།

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།  《སྙན་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཁྲོད་ཀྱི་སྙན་ངག《ཧྲུའུ་ལིས》ཞེས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཀྲོའུཤར་མའི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་རིགས་དཔོན་པོ་ཞིག་ཀྲོའུ་ནུབ་མའི་རྒྱལ་ས་ཧའོ་ཅིང་བརྒྱུད་ནས་ལམ་དུ་ཆས་པར། ལོ་རྒྱུས་སུ་དེར་ཀྲོའུཤར་མ་ཟེར། ཀྲོའུ་རྒྱལ་བོ་ཚང་ཤར་ཕྱོགས་ལུའོ་དབྱི་རུ་གནས་སྤར་རྗེས་མངའ་ཁོངས་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་ཞིང་། དབང་ཤུགས་ཉམས་ལ་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་པས། རྒྱལ་ཕྲན་ཕན་ཚུན་བར་བཙན་དབང་ཧམ་རྩོད་བྱེད་པའི་གནས་བབ་ཆགས། 

20190619

རྒྱལ་རབས་བྱང་མ།

རྒྱལ་རབས་ལྷོ་མ་དང་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པའི་རྒྱལ་རབས་ཝེ་བྱང་མ་དང་ཝེ་ཤར་མ། ཝེ་ནུབ་མ། ཆི་བྱང་མ། ཀྲོའུ་བྱང་མ་བཅས་སྲིད་དབང་ལྔ་རིམ་པར་བྱུང་བ་དེ་དག་གི་སྤྱི་མིང་ལ་ཟེར། རྒྱལ་རབས་བྱང་མ་ནི་བྱང་ཕྱོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱིས་བཙུགས་ཤིང་། རྒྱལ་རབས་ལྷོ་མ་དང་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པའི་རྒྱལ་རབས་ཝེ་བྱང་མ་དང་ཝེ་ཤར་མ

20190628

རོ་མ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ།

སེ་ཝོ་ལོ་རྒྱལ་རབས་དང་། ཅན་ཀྲོའུ་སུམ་ཅུ་སོགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་བརྒྱུད་ཡོད་ལ། སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་བཞིན་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར། སྤྱི་ལོ1453ལོར་རོ་མ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཤར་མ་དེ་ཨོ་སི་མན་ཐུར་ཁེ་བཙན་རྒྱལ་གྱིས་བསྣུབས། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།

20190826

སན་མིང་གྲོང་ཁྱེར།

ཤར་གྱི་ཧྥུའུ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་དང་། ནུབ་ཀྱི་སུའེ་ཅང་ཞི་ཞིང་ཆེན། ལྷོ་ཡི་ཆོན་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་དང་ཐག་ཉེ། ཤར་གྱི་ཧྥུའུ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་དང་། ནུབ་ཀྱི་སུའེ་ཅང་ཞི་ཞིང་ཆེན། ལྷོ་ཡི་ཆོན་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་དང་ཐག་ཉེ།

20200331

ཕིང་ཝང་ཤར་རུ་གནས་སྤོས་པ།

《སྙན་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཁྲོད་ཀྱི་སྙན་ངག《ཧྲུའུ་ལིས》ཞེས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཀྲོའུཤར་མའི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་རིགས་དཔོན་པོ་ཞིག་ཀྲོའུ་ནུབ་མའི་རྒྱལ་ས་ཧའོ་ཅིན་བརྒྱུད་ནས་ལམ་དུ་ཆས་པར། ལོ་རྒྱུས་སུ་དེར་ཀྲོའུཤར་མ་ཟེར། ཀྲོའུ་རྒྱལ་པོ་ཚང་ཤར་ཕྱོགས་ལུའོ་དབྱི་རུ་སྤོས་རྗེས་མངའ་ཁོངས་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་ཞིང་། དབང་ཤུགས་ཉམས་ལ་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་པས། རྒྱལ་ཕྲན་ཕན་ཚུན་བར་བཙན་དབང་ཧམ་རྩོད་བྱེད་པའི་གནས་བབ་ཆགས།         

20190621

དབྱང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར།

དབྱང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཡིནཔ་དང་། དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཤུལ་བཞག་གྲོང་ཁྱེར་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ཞིམ་ཟས་གྲོང་ཁྱེར། ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་མའི་རིག་གནས་གྲོང་ཁྱེར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་སྐད་གྲགས་ཅན། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཀྱི་ཆོ་ལོ་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་

20200420

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།

དེའི་རྗེས་སུ། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི770ལོར། ཀྲོའུ་ཕང་ཝང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུའོ་དབྱི་ས་ཆར་གནས་སྤོས་ལ། ལོ་རྒྱུས་སུ་དེ་ལ་ཀྲོའུཤར་མ་ཟེར། སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས21པར། ཀྲུང་གོའི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྒྱལ་རབས་ཏེ་ཞ་རྒྱལ་རབས་དབུ་བརྙེས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྗེས་སུ་ཧྲང་དང་ཀྲོའུ

20191028

ཀྲུང་གོ།

དེའི་རྗེས་སུ། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི770ལོར། ཀྲོའུ་ཕང་ཝང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུའོ་དབྱི་ས་ཆར་གནས་སྤོས་ལ། ལོ་རྒྱུས་སུ་དེ་ལ་ཀྲོའུཤར་མ་ཟེར། སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས21པར། ཀྲུང་གོའི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྒྱལ་རབས་ཏེ་ཞ་རྒྱལ་རབས་དབུ་བརྙེས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྗེས་སུ་ཧྲང་དང་ཀྲོའུ

20160608

ཧྥུའུ་ཀོའུ་རྫོང་།

ཀྲོའུ་ནུབ་མའི་དུས་སུ(སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི806ལོར)ཀྲེང་གོ་རུ་གཏོགས། ཀྲོའུཤར་མ(སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི376ལོར)ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གཏོགས། (ད་ལྟའི་ཁའེ་ཧྥེང་ས་ཆ) ཅིན་རྒྱལ་རབས་ཤར་མའི(སྤྱི་ལོ317ལོར)ཡུས་ཀྲོའུ་ཡི་ཡུས་ཁྲོན་ཅུན་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།

20200604