མོས་པས་སྤྱོད་པའི་ས་ཡན་ཆད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རྣམ་པ་བཞི།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ རྡོ་རྗེ་འཚོ།08  ནས 2021-10-19 08:58ལ་འགྲུབ།

མོས་པས་སྤྱོད་པའི་ས་ཡན་ཆད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རྣམ་པ་བཞི།

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བྱུང་བའི་མོས་པས་སྤྱོད་པའི་ས་ཡན་ཆད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་གོ་བ་ཡིན།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

འབྱུང་ཁུངས།
《བསྟན་འགྱུར་སེམས་ཙམ་ཝི་པ》ཤ191ན3ལས་བཏུས།
རིགས་དབྱེ།
ནང་དོན་རིག་པ།
1 རྣམ་གྲངས་འདྲེན་པ།

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བྱུང་བ་སྟེ།

1.ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྤྱོད་པ།

2.ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྤྱོད་པ།

3.མངོན་པར་ཤེས་པའི་སྤྱོད་པ།

4.སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་སྤྱོད་པའོ༎