གཅུ་ཚེམ།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ ཁུ་པེ།  ནས 2022-05-19 10:01ལ་འགྲུབ།

གཅུ་ཚེམ།

འཚེམ་བུ་རྒྱག་སྟངས་ཤིག
1 ལོ་ཙཱ།

རྒྱ་ཡིག 织补

2 རྒྱས་འགྲེལ།

1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། འཚེམ་པོ་རྒྱག་སྟངས་ཤིག织补。依照织纹,纵横补缀。

2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། འཚེམ་བུ་རྒྱག་སྟངས་ཤིག

བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

འཚེམ་བུ། བཙེམ། གཅུ་ཚེམ།