ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 1 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ཙུ་ཏའི་ཡུལ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ཙུ་ཏའི་ཡུལ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ཨུ་ཤུའི་ཡུལ། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

ཙུ་ཏ།

རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།  དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ལ་གྲགས་པའི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཙུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ན། རྐང་གཉིས་པ་ལ་མིར་མི་རྩི། མིང་ཚིག ①ངག་རྒྱུན་ལ་གྲགས་པའི་མི་རྐང་པ་གཅིག་པའི་ཡུལ་ཏེ། དཔེར་ན། ས་སྐྱའི་ལེགས་བཤད་ལས། ཙུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་སླེབས་པ་ན། །རྐང་གཉིས་པ་ལ་མིར་མི་རྩི་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ②རིན་པོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཅིག ③ཨ་མྲའི་ཤིང༌གི་མིང་།

20180312