ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 34 ཡོད།

སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་ནི་གཅན་ཚ་རྫོང་རྫོང་མཁར་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཡོད་ལ། མངའ་ཁོངས། སྐྱ་རྒྱ་དང་། ཨ་འབྱུང་། གནམ་སྟེང་། ཡང་ཀླེ་བཅས་སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང4ཡོད། རྒྱ་ཁྱོན། སྟོང་སྨི་གྲུ་བཞི་མ1712 མི་གྲངས།

20160721

སྐྱ་རྒྱ

སྐྱ་རྒྱ་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། མི་གྲངས། མི771། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་གི་མདུན་ཐད་དུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། སྐྱ་རྒྱ་སྡེ་བ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

20160719

སྐྱ་རྒྱའི་སྔགས་ཁང་།

སྐྱ་རྒྱའི་སྔགས་མང་གྲྭ་ཚང་རིག་འཛིན་ཆོས་གླིང་སྒང་ནི་གཅན་ཚ་རྫོང་གི་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ལེ35མཚམས་ཏེ་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་རུ་ཡོད་ལ། གྲུབ་མཐའ། རྙིང་མ། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། སྐྱ་རྒྱའི་སྔགས་མང་གྲྭ་ཚང་རིག་འཛིན་ཆོས་གླིང་སྒང་ནི་གཅན་ཚ་རྫོང་གི་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ལེ35མཚམས་སུ་ཡོད་ལ།

20160723

གསང་འབྲོག་དགོན་པ།

གསང་འབྲོག་བདེ་ཆེན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་མཁར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ལེ38མཚམས་ཀྱི་སྐྱ་རྒྱའི་གསང་སྒྲོག་སྒང་དུ་ཆགས་ཤིང་། gsang sgrog dgon pa སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ། དགོན་བདག་བླ་མ།

20160723

སྐྱག་ཚང་ནང་དུར་ཁྲོད།

སྐྱག་ཚང་ནང་དུར་ཁྲོད་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ5ཙམ་གྱི་མཚམས་བྲག་དམར་ནང་གི་སྟོད་ཙམ་ན་ཡོད། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ། མཚོ་འཕགས། སྨི3211ཡོད། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་དམར་ནང་གི་སྟོད་ཙམ་ན་ཡོད།

20160719

གཅན་ཚ་རྫོང་།

ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་བཅས་གྲོང་རྡལ3དང་། སྣང་ར། ནང་ཁོག སྟེང་སོ། གཅན་ཚ་ཐང་། ཚོ་དྲུག སྐྱ་རྒྱ་བཅས་ཡུལ་ཚོ6ཡོད།   ཧོར་བཱ་ཞིས་སུ་གནས་ཡོད། ཁོངས་གཏོགས་སུ་སྡེ་བ5ཡོད། (སྔོ་སྐྱབས། ཆེ་ཚང་མ། ལོ་བ། མཚོ་བྱུང་། སྤྲེལ་ནག) སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ།

20160722

ཡང་ཀླེ།

ཡང་ཀླེ་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། མི་གྲངས། མི168། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ཡང་ཀླེ་སྡེ་བ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་ལ།

20160719

ཀླེ་རིང་།

ཀླེ་རིང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། མི་གྲངས། མི150། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད།

20160719

ཨ་འབྱུང་ནང་མགོ།

ཨ་འབྱུང་ནང་མགོ་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ། མི་གྲངས། མི286། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་བྱང་མཚམས་སུ་ཡོད།

20160719

གནམ་སྟེང་།

གནམ་སྟེང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། མི་གྲངས། མི212 གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། གནམ་སྟེང་སྡེ་བ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་ལ།

20160728