ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 11,375 ཡོད།

ལུངཡིའུརྫོང་།

ལུངཡིའུརྫོང་ནི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཆུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནུབ་རྒྱུད་དང་ཅིན་ཡིའུ་གཞོང་སའི་དབུས་རྒྱུད་དུ་གནས་ཡོད། སྤྱི་ལོ2018ལོའི་ཟླ11པར། ལུངཡིའུརྫོང་སྤྱི་ལོ2018ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི“བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་རྫོང་བརྒྱའི”གྲས་སུ་ཚུད་པ་རེད།

20200327

ཆུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར།

ཧང་ཀྲོའུ་བཅས་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་དང་འབྲེལ་ཡོད། དེའི་ཁོངས་སུ་ཁོ་ཁྲེང་ཆུས་དང་། ཆུས་ཅང་ཆུས། ཅང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར། ལུངཡིའུརྫོང་། 10པར། ཆུས་ཀྲོའུ་ཡི་ཀྲོན་ཡོན་ཀུང་ཧྲུའུ་བཙུགས་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཆུས་རྫོང་དང་། ལུངཡིའུ། ཁྲང་ཧྲན། ཅང་ཧྲན།

20200331

ལན་ཞི་གྲོང་ཁྱེར།

ཆུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ལུངཡིའུརྫོང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། ནུབ་བྱང་དུ་ཅན་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་ཅིང་། བྱང་ཤར་དུ་ཕུའུ་ཅང་རྫོང་དང་དབྱི་ཝུའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འབྲེལ་མཚམས་ཡོད། ལན་ཅང་གཙང་པོ) ཆུ་ཕྲན་ལྔ(མེ་ཞི་ཆུ་ཕྲན་དང་། ཀན་ཞི་ཆུ་ཕྲན། ཁྲི་ཞི་ཆུ་ཕྲན། ཡིའུ་ཕུའུ་ཞི་ཆུ་ཕྲན། མ་ཏ་ཞི་ཆུ་ཕྲན)བཅས་ལས་གྲུབ་པ་རེད།

20200319

ཅན་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར།

ཆན་ཐང་ཅང་གཙང་པོའི་སྟོད་རྒྱུད་དང་། ཤར་ངོས་ཕུའུ་ཅང་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཡོད། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ལན་ཞི་གྲོང་ཁྱེར་དང་ལུངཡིའུརྫོང་དང་འབྲེལ་ཡོད། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཆུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཆུས་ཅང་ཆུས་དང་འབྲེལ་ཡོད། ནུབ་བྱང་དུ་ཁྲུན་ཨན་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཡོད། བྱང་ཤར་དུ་ཐུང་ལུའུ་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཡོད་པ་རེད།

20200221

ཁྲེང་རྫོང་།

དུས་བཞི་གསལ་བ་དང་དྲོ་གྲང་འོས་འཚམ་ཡིན་པས“ལུངཡིའུ་ཡི་ཅང་ནན་ཆུང་བ”དང“ལུངཡིའུ་ཡི་འབྲུ་མཛོད”ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ཁྲེང་རྫོང་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལུང་ནན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྷོ་རྒྱུད་དང་ལུང་ནན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱང་ཤར་རྒྱུད་དུ་གནས་ཡོད།

20200508

ཝུའུ་ཁྲེང་ཆུས།

སྤྱི་ལོ1959ལོར་ལུངཡིའུརྫོང་མེད་པ་བཟོས་པ་དེའི་ནང་ཧུའུ་གྲོང་རྡལ་ཆུས་ཅིན་ཧྭ་རྫོང་དང་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་བ་དང་དེ་རྗེས་ཅིན་ཧྭ་རྫོང་གྲོང་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར(རྫོང་རིམ་པ)གཉིས་བཙུགས་པ་རེད།     སྤྱི་ལོ1981ལོར་ཅིན་ཧྭ་རྫོང་ལ་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་ཟེར།     སྤྱི་ལོ1983ལོར་ལུངཡིའུརྫོང་ཆི་ཧུའུ་གྲོང་རྡལ་ཁུལ་དེ་སྔར་བཞིན་ལུངཡིའུརྫོང་གི་ཁོངས་སུ་བཞག་པ་རེད།

20200319

ཀྲུའུ་ཀྲོའུ།

སུང་། ཧོ་ཐང་། ཧྲི་ཧྥེང་། ལའོ་ཁོའུ་བཅས་ཆུས5ཡོད་པ་དང་ཡིའུརྫོང་དང་། ཁྲ་ལིང་རྫོང་། ཡན་ལིང་རྫོང་བཅས་རྫོང3གྱིས་རྫོང་རིམ་པའི་ལི་ལིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་དོ་དམ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཡུན་ལུང་དཔེ་སྟོན་ཁུལ་གཞན་བཙུགས་ ཧོ་ཐང་ཆུས། ཧྲི་ཧྥེང་ཆུས། ལའོ་ཁོའུ་ཆུས་བཅས་ཆུས5ཡོད་པ་དང་། ཡིའུརྫོང་དང་། ཁྲ་ལིང་རྫོང་། ཡན་ལིང་རྫོང་བཅས་རྫོང3ཡོད་ཅིང་། རྫོང་རིམ་པའི་ལི་ལིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་དོ་དམ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་།

20200311

སུའེ་ཁྲང་རྫོང་།

ཅིང་། ལྷོ་ངོས་ལུང་ཆོན་གྲོང་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་ཞིང་། ནུབ་ངོས་ཅང་ཧྲན་རྫོང་དང་ཧྥུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཕུའུ་ཁྲེང་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཞིང་། བྱང་ངོས་སུ་ཆུས་ཀྲོའུ་ཆུས་ཅང་ཆུས་དང་། ལུངཡིའུརྫོང་། “རི་བོ་མང་ཤོས་ཆུ་དང་ཞིང་གིས་བརྒྱན”ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ས་བབ་ལྷོ་ནུབ་མཐོ་ཞིང་བྱང་ཤར་དམའ་བ་དང་། ལུང་ཆོན་དང་ཧྥུའུ་ཅན་ཕུའུ་ཁྲེང་ནས་མངའ་ཁོངས་བརྒལ་བའི་ཞན་ཞ་ལིང་རི་རྒྱུད་ལྷོ་བྱང་དུ་ཆགས་ཤིང་རྫོང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཡོད།

20200421

དབྱི་ཁྲུན་གྲོང་ཁྱེར།

ནུབ་རྒྱུད་ནི་ཧའེ་ཧོ་གྲོང་ཁྱེར་དང་སུའེ་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་སུ་འབྲེལ། བྱང་རྒྱུད་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་ཨ་མུར་ཀྲོའུ་དང་ཡིའུ་ཐའེ་ཀྲོའུ་འགྲམ་གྱི་ཧའེ་ལུང་གཙང་བོའི་ཁ་གཏད་དུ་གནས་ཡོད། ཁོང་གཏོགས་ས་ཁུལ། ཧའེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཆེན། མངའ་ཁོངས། གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་ཆུས4དང་། རྫོང་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར1 

20200115

ཕན་ཨན་རྫོང་།

ཀྲེ་ཅང་གི་སྙིང”ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད)དུ་གནས་ཡོད་པ་ཡིན། ཏུང་དབྱང་དང་། ཤིན་ཁྲང་། ཞན་ཅུས། ཐེན་ཐའེ་སོགས་གྲོང་ཁྱེར་དང་རྫོང་དང་ས་མཚམས་འབྲེལ་ཡོད། ཕན་ཨན་རྫོང་གིས་རི་འགོག་དམག་འཁྲུག་གི་མེ་ལྕེ་དྲག་ཏུ་འབར་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྤྱི་ལོ1939ལོར་རྫོང་བཙུགས་པ་རེད།

20200331