ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 0 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ལེ་ཏོ་ཡོན ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ལེ་ཏོ་ཡོན ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ལི་ཏའོ་ཡོན། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།