ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 0 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི རི་སྒང་ཐང་གསུམ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི རི་སྒང་ཐང་གསུམ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན རི་སྒང་ཉག་གསུམ། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།