རྡོ་སྟག་གཡག
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

རྡོ་སྟག་གཡག་ནི་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཧ་ལམ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་མཚམས་སུ་ཡོད་ཅིང་རྡོ་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་སྟག་དང་གཡག་གཉིས་ཀྱིས་གཡུལ་ག་འགྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རིགས་དབྱེ།
རི་སྒང་ཉག་གསུམ།
སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས།
མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ།
གནས་ཡུལ།
འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད།
1 ངོ་སྤྲོད།

རྡོ་སྟག་གཡག་ནི་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཧ་ལམ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་མཚམས་སུ་ཡོད་ཅིང་རྡོ་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་སྟག་དང་གཡག་གཉིས་ཀྱིས་གཡུལ་ག་འགྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ཅིང་།  ངག་རྒྱུན་ལ། སྔོན་ཆད་གཡག་སྟག་གཉིས་བར་དུ་འགལ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོས་འཐབ་ཏེ་རྒྱལ་ཕམ་མ་བྱུང་བས་རྡོ་རུ་གྱུར་བ་ཡིན་ཟེར།


སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2016-09-18

གསར་སྤེལ་མཁན། :ཨ་སངས།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།