ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 15,374 ཡོད།

མཚོ་སྔོན་པོ།

འམ། ཡང་ན་ཀྲུང་གོའི་ཆེས་ཆེ་བའི་ཚྭ་ལྡན་མཚེའུ་སྟེ་མཚོ་སྔོན་པོ་ཡིན་ནོ། ། གནའ་དུས་སུ་རྒྱ་རིགས་ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་པོ་ལ་ནུབ་མཚོ་དང་སོག་པོས་ཁུའུ་ཁུའུ་ནོ་ཨེར་ཞེས་འབོད། མཚོ་འདིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྟོང་སྨི་གྲུ་བཞི་མ4583དང་། ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གཏིང་ཚད་ལ་སྨི་བཅུ་དགུ་ལྷག་ཡོད། མཚོའི་མཐའ་སྐོར་རིང་ཚད་ལ་སྟོང་སྨི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་མཆིས།

20170317

ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ།

ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་ཁོངས་སུ་གནས་ཤིང་། བཟོ་དབྱིབས་ནི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་འབུ་སྲིན་སྡིག་པ་ར་ཙ་དང་འདྲ་ལ། ལྷོ་ཞེང་ཆེ་ལ་བྱང་ངོས་གུ་དོག་པ་དང་མཚོ་རྒྱུད་དུ་ མཚོ་ལོག་སྡོམ་གྱི་ལུག་ལག་བརྐྱངས་པ་ལྟར་ཆགས། མཚོའི་དཀྱིལ་དུ་གླིང་ཕྲན21ཡོད་པའི་ནང་གླིང་ཕྲན་གསུམ་གྱི་སྟེང་དགོན་པ་ཡོད་པ་དང་།

20171027

མཚོ་ཆེན་བརྒྱད།

1.ཤར་ཀང་ལའི་མཚོ་དཀར་མོ། 2.ལྷོར་སི་ངྷི་མཚོ་སེར་པོ། 3.ནུབ་ཏུ་སིན་ངྷུའི་མཚོ་དམར་སྐྱ། 4.བྱང་དུ་པ་ཤུའི་མཚོ་ལྗང་ཁུ། 5.ཤར་ལྷོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཚོ་སྔོན་པོ། 6.ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཀོ་ལའི་མཚོ་སྨུག་ནག 7.ནུབ་བྱང་དུ་ཟངས་མདོག་གི་མཚོ

20190411

མཚོ་ཆེན་བརྒྱད།

1.ཤར་ཀང་ལའི་མཚོ་དཀར་མོ། 2.ལྷོར་སིདྷིའི་མཚོ་སེར་པོ། 3.ནུབ་ཏུ་སིན་དྷུའི་མཚོ་དམར་སྐྱ། 4.བྱང་དུ་པ་ཤུའི་མཚོ་ལྗང་ཁུ། 5.ཤར་ལྷོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཚོ་སྔོན་པོ། 6.ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཀོ་ལའི་མཚོ་སྨུག་ནག 7.ནུབ་བྱང་དུ་ཟངས་མདོག་གི་མཚོ

20190409

རྒྱ་ཁྲིམས་ཐར་བུ་མོ་སྤུན་བདུན།

ཆུང་བ་ཁ་མཚར་ཀླུ་མོ་མཚོ། ཁ་མཚར་གོང་བ་ལེན་མི་ཡིན། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཆོས་མོ་མཚོ། བན་ཤཱཀྱའི་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཡིན། འབྲིང་བ་རྒྱ་ནག་ཁྲིམས་མོ་མཚོ། ལྷ་འཇམ་དབྱངས་ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་མི་ཡིན། དཔོན་ཆེན་བུ་མོ་ལུ་གུ་མཚོ། གསུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྦྱིན་བདག་ཡིན། ཚོང་དཔོན་བུ་མོ་དར་ལུ་མཚོ

20181212

སི་ཧའེ་མཚོ

མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སི་ཧའེ་མཚོ་དེ་སའི་གོ་ལ་ཡི་སྙིང་ཁར་ལྟེམས་མར་འཁྱིལ་བའི་སྡུག་ཆུ་ཞིག་དང་བསྡུར་བ་སྟེ། སི་ཧའེ་མཚོ་ཁར་སླེབས་མྱོང་བའི་མིས་སི་ཧའེ་མཚོ་ཆུ་ཡི་བྲོ་བ་དེ་རོ་ཁ་ཞིང་བསྐ་བ་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། སི་ཧའེ་མཚོ་ནི་དབྱི་སི་རལ་དང་ཅོར་ཏན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་གནས་ཤིང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་མཚོ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་དོན་དངོས་སུ་སྐམ་སའི་ནང་ཁུལ་གྱི་ཚྭ་ལྡན་མཚེའུ་ཞིག་སྟེ། སྐམ་སའི་སྟེང་གི་ཆེས་དམའ་བའི་མཚེའུ་དང་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་ཚྭ་ཆེས་མང་བའི་མཚེའུ་

20160125

མཚོ་རུག་གི་མཚོ

མང་རའི་ལུང་མདོ་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚོ་རུག མཐོ་འཕགས། སྨི2500 རྒྱ་ཁྱོན། སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ3000 སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་མང་ར་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། མང་རའི་ལུང་མདོ་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚོ་རུག་ཅེས་པའི་ས་དེར་ཡོད། ངོ་སྤྲོད།

20160913

དྲག་པོའི་མཚོ་ཆེན་བཞི།

རཏྣའི་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ལྟར་ན། ཤར་ན་ཡང་ལྷ་བདུད་རྩིའི་མཚོ། ལྷོ་ན་རམ་བུ་བཅུད་ཀྱི་མཚོ། ནུབ་ན་ངྷ་ཀོ་བཙན་གྱི་མཚོ། བྱང་ན་གང་བཟང་གནོད་སྦྱིན་གྱི་མཚོ་བཞིའོ། །ཡང་ལུགས་གཅིག་པྲ་ཏེ་གནམ་མཚོ། ལྷ་མཚོ་དཀར་མོ། སྲིན་མཚོ་དམར་མོ། གནམ་མཚོ་ཕྱུགས་མོ་བཞིའོ། །ཡར་འབྲོག་གནམ་མཚོ་འདི་ནི་འདྲེན་མི་འདྲེན་སྣ་ཚོགས་འདུག་གོ ། རྒྱས་འགྲེལ།

20180626

དྲག་པོའི་མཚོ་ཆེན་བཞི།

རཏྣའི་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ལྟར་ན། ཤར་ན་ཡར་ལྷ་བདུད་རྩིའི་མཚོ། ལྷོ་ན་རམ་བུ་བཅུད་ཀྱི་མཚོ། ནུབ་ན་རྙ་ཀོ་བཙན་གྱི་མཚོ། བྱང་ན་གང་བཟང་གནོད་སྦྱིན་གྱི་མཚོ་བཞིའོ། །ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ་པྲ་ཏེ་གནམ་མཚོ། ལྷ་མཚོ་དཀར་མོ། སྲིན་མཚོ་དམར་མོ། གནམ་མཚོ་ཕྱུགས་མོ་བཞིའོ། །ཡར་འབྲོག་གནམ་མཚོ་འདི་ནི་འདྲེན་མི་འདྲེན་སྣ་ཚོགས་འདུག་གོ ། རྒྱས་འགྲེལ།

20180627

མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོ།

མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོ་ནི་འབྲོག་ལས་གཙོ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཡུལ་ཚོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་ནུབ་མཚོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་དང་མདའ་བཞི་རྫོང་གི་ནུབ་བྱང་གི་སྤྱི་ལེ12མཚམས་སུ་ཡོད་ལ། རྒྱ་ཁྱོན། སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྨི་གྲུ་བཞི་མ854ཡོད། མི་གྲངས། སྤྱིའི་མི་གྲངས3103ཡོད། མཚོ་འཕགས། སྨི3500ཡོད།

20180806