ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 8,389 ཡོད།

ཕོ་བའི་སྨནདྭ་ལིབདུན་པ

1.དྭ་ལི་ཐལ་བ་སྲང་བཞི། 2.ཤིང་ཚ་སྲང་དོ། 3.སུག་སྨེལ་སྲང་དོ། 4.ཀ་ཀོ་ལ་སྲང་དོ། 5.ཟི་ར་ནག་པོ་སྲང་དོ། 6.པི་པི་ལིང་སྲང་དོ། 7.ན་ལེ་ཤམ་སྲང་དོ། ། རྒྱས་འགྲེལ། 1.དྭ་ལི་ཐལ་བ་སྲང་བཞི། 2.ཤིང་ཚ་སྲང་དོ།

20171212

ཕོ་ཚད་སེལ་བའི་གུར་ཀུམ་བདུན་པ

སྨན་འདི་ཁ་དོག་སེར་སྨུག་ཅན། རོ་ཁ་བ། ནུས་པ་བསིལ་བའི་སྨན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཞིག་ཡིན། སྨན་འདིའི་ཕན་ཡོན་ནི། ཕོ་བའི་ཚད་པ་མ་ལུས་སེལ་བར་བྱེད ༎ སྨན་གྱི་མིང་། ཕོ་ཚད་སེལ་བའི་གུར་ཀུམ་བདུན་པ། ཁོངས་གཏོགས། གསོ་རིག མདོག སེར་སྨུག ངོ་བོ། རོ་ཁ་བ།

20191217

སྲིན་ཤིང་སྣ་མ།

སྤྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་དགུ་བའམ་འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་ཉི་མར་དྲོད་སྐམ་བྱས་ཏེ་སྨན་ལ་སྤྱོད་ན་སྲིན་གྱི་ནད་རིགས་དང་ཡ་མ། བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན། སྤྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་དགུ་བའམ་འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་ཉི་མར་དྲོད་སྐམ་བྱས་ཏེ་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས། རོ་ནུས་ཞུ་རྗེས།

20160412

སྲིན་ཤིང་སྣ་མ།

སྤྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་དགུ་བའམ་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་དུས་མཚམས་ནས་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཟོས་རྗེས་ཉི་མར་དྲོད་སྐམ་བྱས་ཏེ་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས། སྲིན་གྱི་ནད་རིགས་དང་ཡ་མ། བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན། སྤྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་དགུ་བའམ་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་དུས་མཚམས་ནས་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཟོས་རྗེས་ཉི་མར་དྲོད་སྐམ་བྱས་ཏེ་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས། རོ་ནུས་ཞུ་རྗེས།

20160412

ཆུ་བྱི་དམག་འཁྲུག

བཀའ་བློན་གསར་བྱུང་བ་དང༌། བསམ་ཕོ་བ། བཀའ་ཚབ་གུང་ཐང་པ་སོགས་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་ཟིན་པ་མ་ཟད། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་གྱ་བདུན་པ་ཚེ་སྨོན་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་སྲིད་སྐྱོང་བསྐོས་པ་ བཀའ་བློན་གསར་བྱུང་བ་དང༌། བསམ་ཕོ་བ། བཀའ་ཚབ་གུང་ཐང་པ་སོགས་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་ཟིན་པ་མ་ཟད། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་གྱ་བདུན་པ་ཚེ་སྨོན་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་སྲིད་སྐྱོང་བསྐོས་པ་

20170711

ཀ་རཉྫི་བདུན་པ

ཀ་རཉྫི་བདུན་པ་ནི་ཁ་དོག་ཁམ་སྨུག་ཅན་རོ་ཚ་ལ་དྲི་ཅུང་ཟད་རྩུབ་པ་དང་ནུས་པ་དྲོད་བ། བཟི་མེད་པའི་སྨན་ཕྱེ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་གསོ་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་དང་ག་འབྱེད་པའོ    ཕན་ཡོན་དང་གཙོ་བཅོས།  སྨན་འདིས་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་གསོ་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་དང་ག་འབྱེད་པའོ༎ ཐུན་ཚད་དང་བསྟེན་ཐབས།

20190828

ཕོ་ནད་རྒྱུ་སྦྱོང་།

སྨན་འདི་ཁ་དོག་སེར་སྨུག་ཅན། རོ་ཚ་ལ་ལན་ཚ་བ། ནུས་པ་དྲོད་ཅིང་རྩུབ་པའི་སྨན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཞིག་ཡིན། སྨན་འདིའི་ཕན་ཡོན་ནི། ཕོ་བའི་རྒྱུ་སྦྱོང་མ་ཤེས་ན ༎ ཕོ་མཆིན་གསོ་བའི་སྨན་པ་མིན༎ ཕོ་བའི་རྒྱུ་སྦྱོང་ཞེས་པ་འདི༎ ཆང་སྐོལ་རྟ་ལ་བྱས་ལ་གཏོང་༎ ཕོ་བའི་རྒྱུ་སྦྱོང་ཆུ་རུ་སོང་ན་བཅད༎ སྨན་གྱི་མིང་།

20191217

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དབྱར་གནས་མཛད་རིམ།

བདུན་པ་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ། བརྒྱད་པ་ས་དཀར་ཅན་གྱི་གྲོང༌། དགུ་པ་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ། བཅུ་པ་འོད་མའི་ཚལ། བཅུ་གཅིག་པ་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ། བཅོ་ལྔ་པ་འོད་མའི་ཚལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཤ་བའི་ཚལ། བཅུ་དྲུག་པ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི། རྒྱལ་པོའི་ཁབ། བཅུ་བདུན་པ་ལྷ་ཡི་གནས།

20170706

དྭགས་སྨན་བཅོ་ལྔ།

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་ཕོ་བའི་གཅོང་ནད་ཀྱི་སྨན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཅོང་ཞི་བཏུལ་མ། བ་ལུ་བཏུལ་མ། དབྱི་མོང་བཏུལ་མ། ཕོ་བ་སྟོང་འཁྲོག་བྱེད་པ། ཕོ་ལོག་དང་བད་ཀན་ལྕགས་དྲེག ཕོ་བ་དུག་ཐབས། རྒྱུ་གཟེར་གླང་ཐབས་སོགས་ཕོ་ལོང་རྒྱུ་གཅོང་ནད་རིགས་དང་མཆིན་ནད་ལའང་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན།

20160315

སེ་འབྲུ་རིལ་དཀར།

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་བད་ཀན་གྲང་བ་སེལ་བའི་སྨན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སེ་འབྲུ། རྡོ་ཐལ། པི་པི་ལིང་། ཕོ་རིལ་ནག་པོ། རྒྱ་ཚྭ་སོགས་སྨན་སྣ་དགུ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་སྐྱེད་ཅིང་མ་ཞུ་བ་འཇུ་བ་དང་། ཕོ་བའི་གྲང་སྐྲན་དང་བད་རླུང་ཁྲག་འཁྱགས་འཇུ་བ།

20160328