ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 0 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ཕུའུ་ལུའུ་ཧྲེ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ཕུའུ་ལུའུ་ཧྲེ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ཕུའུ་ལུའུ་ཧྲི། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།