ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 250 ཡོད།

ནུ་ཏོག་སྐྲན་གྱི་ནད་དུག

ནུ་ཏོག་སྐྲན་གྱི་ནད་དུག་ནིpapilloma virusཡི་མིང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། ནུ་ཏོག་སྐྲན་གྱི་ནད་དུག་དང་སྐྲན་མང་ནད་དུག སྤྲ་རིགས་ཀྱི་ཝུ་བའི་དབྱིབས་ཀྱི་ནད་དུག་གསུམ་ནི་ནད་དུག་གང་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། ཕལ་ཆེ་བ་ནི་སྐྲན་ནད་བསྐྱེད་པའིDNAཡི་ནད་དུག་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནད་དུག་རིགས་དབྱེ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང(ICTV,virustaxonomy-1999) གིས་ཆོག་མཆན་བཀོད་པ་

20160201

ནད་དུག

ནད་དུག་ནི་ཕྲ་ཕུང་ཉིང་རྡུལ་གྱི་སྐྱུར་རྫས་འདུས་རྡུལ་གཅིག་དང་སྤྲི་དཀར་བཅུད་ཀྱིས་གྲུབ་པའམ། སྤྲི་དཀར་གྱི་བཅུད་ཁོ་ནས་གྲུབ་པར་ཟད། ནད་དུག་བྱེ་བྲག་པ་ནི་རབ་ཏུ་ཆུང་ལ། གྲུབ་ཚུལ་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཡིན། ནད་དུག་ལ་ཕྲ་ཕུང་གི་གྲུབ་ཚུལ་མེད་པ་དང་། དེ་ནི་རྙིང་ཚབ་གསར་བརྗེ་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་གཞི་རྩའི་མ་ལག་གྲུབ་མེད་པས།

20160201

པྲོག་དབྱིབས་ནད་དུག

པྲོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ནི་མ་ལག་གི་རིགས་དགར་སྟངས་ཁྲོད་དུ་པྲོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཚན་ཁག་ཏུ་གཏོགས། ནད་དུག་དེའི་རྒྱུད་འདྲེས་ཤིག་ནི་དཔེ་མཚོན་མ་ཡིན་པའི་གློ་བའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་རྐྱེན་ཡིན་ལ། དེ་ནིRNAཡི་ནད་དུག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ1937ལོར་ཆེས་ཐོག་མར་བྱ་དེའི་ལུས་སྟེང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང་།

20160201

རྒྱུ་མའི་ནད་དུག

རྒྱུ་མའི་ནད་དུག་ལ་རྒྱུངས་སྐྱའི་གཉན་ཚད་ནད་དུག་དང་ཁོ་ས་ཆི་ནད་དུག རྒྱུ་མའི་ཕྲ་ཕུང་ནད་འགྱུར་གྱི་ནད་དུག་རིགས་གསུམ་འདུ་ལ། ནད་དུག་དེ་ལ་དྭངས་ཁྲག་རིགས་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་ནད་དུག་གིས་བསྐྱེད་པའི་འགོ་ནད་ཅིག་ཡིན། ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མངོན་སྟངས་ལ་ནད་པ་ཡང་མོའི་སྐོར་ནི་ངལ་ཞིང་དུབ་པ་དང་ཐང་ཆད་པ།

20160201

བྱའི་ཆམ་རིམས་ནད་དུག

བྱའི་ཆམ་རིམས་ནད་དུག་ནི་ཀ་པའི་རིགས་ཀྱི་དར་ཁྱབ་རང་བཞིན་གྱི་ཆམ་པའི་ནད་དུག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནིRNAཡི་ནད་དུག་གི་འབྱར་བའི་ནད་དུག་ཚན་ཁག་ཏུ་གཏོགས་ལ། ཀ་པ་དང་ཁ་པ། ག་པའི་རིགས་གསུམ་དུ་བཀར་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཀ་པའི་རིགས་ཀྱི་དར་ཁྱབ་རང་བཞིན་གྱི་ཆམ་པའི་ནད་དུག་ནི་མང་ཆེ་བ་འདབ་ཆགས་ལ་འབྱུང་བ་ཡིན་མོད།

20160201

ཀླད་སྐྱིའི་གཉན་ཚད་ཁ་པའི་ནད་དུག

དར་ཁྱབ་རང་བཞིན་གྱི་ཀླད་སྐྱིའི་གཉན་ཚད་ཁ་པའི་ནད་དུག་གི་བསྡུས་མིང་ལ་ཀླད་གཉན་ཁ་པའི་ནད་དུག་ཟེར་ལ། དེ་ནི་དར་ཁྱབ་རང་བཞིན་གྱི་ཀླད་སྐྱིའི་གཉན་ཚད་ཁ་པའི་ནད་དུག་གི་ནད་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། ཕྲ་ཕུང་གསོ་སྐྱོང་གི་གྲུབ་ཚུལ་ཁྲོད་མང་དུ་འཕེལ་སྲིད། ཕག་ཕྲུག་ནི་ཀླད་སྐྱིའི་གཉན་ཚད་ཁ་པའི་ནད་དུག་གི་འགོ་ཁྱབ་གྱི་ཁུངས་དང་རྟེན་གཞི་ཡིན་ལ།

20160201

ཐོར་བའི་ནད་དུག

ཐོར་བའི་ནད་དུག་ནི་རྒྱུན་པར་མི་དང་སྲོག་ཆགས་ལ་ནད་དེ་བྱུང་རྗེས་ལུས་ཡོངས་ལ་རྣག་འབྱམས་གཉན་ཚད་རྒྱས་ནས་སྐྱི་པགས་ལ་གནོད་པའི་ནད་དུག་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ནད་དུག་རིལ་བུའི་ནང་གསེས་ལསDNAཡི་ནད་དུག་ཆེས་ཆེ་བའི་རིགས་དེ་ཡིན་ཞིང་། གྲུབ་ཚུལ་ཧ་ཅང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།

20160201

2019ལོའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་བ།

སྤྱི་ལོ2020ལོའི་ཟླ1པོའི་ཚེས12ཉིན། འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས2019ལོའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་བ་ལ2019-nCoVཞེས་པའི་མིང་དངོས་སུ་བཏགས། ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་བ་དེ་ནི་ནད་དུག་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་ཆམ་ནད། དེ་མིན་དབུས་ཤར་འབྱིན་རྔུབ་འདུས་ནད(MER)དང་དོས་དྲག་དབུགས་ལམ་འདུས་ནད་སོགས་ཀྱི་ནད་གཞི་ལྕི་བའི་རིགས་ཀྱང་སློང་ངེས།

20201228

ཆུ་བུར་ནད་དུག

ཆུ་བུར་ནད་དུག་ནི་ཕྱི་ཐུམ་ཅན་གྱིDNAཡི་ནད་དུག་ཅིག་ཡིན་ལ། ད་ལྟའི་བར་དུ་ནང་གསེས་སུ་ནད་དུག་རིགས70ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད། ཡང་ཆུ་བུར་ནད་དུག་གིས་རྨེན་བུ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བར་བྱ་བ་དང་། ནད་དུག་གི་རྟེན་གཞིའང་ཧ་ཅང་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ལ། མི་དང་སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་རིགས་ལ་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།

20160201

མིའི་རིགས་རིམས་ཐར་ཆད་སྐྱོན་ནད་དུག

མིའི་རིགས་རིམས་ཐར་ཆད་སྐྱོན་ནད་དུག་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་འགོ་ནད་ཐར་བའི་མ་ལག་ལ་ཆད་སྐྱོན་འབྱུང་བྱའི་ནད་དུག་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་སྤྱི་ལོ1983ལོར་ཆེས་ཐོག་མར་ཨ་རིར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། ནད་དུག་དེ་ནི་མིའི་འགོ་ནད་ཐར་བའི་མ་ལག་གི་ཕྲ་ཕུང་དུ་ཞུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ལྡོག་འཁོར་བརྒྱུད་འབེབ་ནད་དུག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།

20160201