ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 0 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི བར་མའི་སློབ་གྲྭ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི བར་མའི་སློབ་གྲྭ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན དར་མའི་སློབ་གསོ། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།