ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 105 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ཞུས་ཀྲོའུ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ཞུས་ཀྲོའུ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ཆུས་ཀྲོའུ། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

ཞུས་ཀྲོའུ་བཟོ་ལས་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་།

ཞུས་ཀྲོའུ་བཟོ་ལས་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་ནི(XuzhouVocationalCollegeofIndustrialTechnology)ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་གཉེར་བའི་ཉིན་ཧྲིལ་བོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་ ཞུས་ཀྲོའུ་བཟོ་ལས་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་ནི་སྤྱི་ལོ1964ལོར་བཙུགས་ཤིང་། མིང་ལ་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཡང་བའི་རྫས་འགྱུར་བཟོ་ལས་ལས་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཟེར་ཞིང་།

20200902

ཞུས་ཀྲོའུ་ཀུའུ་ལོའུ་ཆུས།

ཞུས་ཀྲོའུ་ཀུའུ་ལོའུ་ཆུས་ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱང་རྒྱུད་དུ་གནས་པ་དང་། སྤྱི་ལོ1938ལོར་བཙུགས། མིང་དངོས་ལ་ཞུས་ཀྲོའུ་ཆུས་དང་པོ་ཟེར་པ་དང་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁུལ་གྱི་གནའ་བོའི་མཁར་གྲོང་ཞིག་ཡིན།

20200227

ཡུན་ལུང་ཆུས།

ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཡུན་ལུང་རི་བོའི་དབང་གིས་མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་རེད། ཡུན་ལུང་ཆུས་ནི་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏང་དང་། སྲིད་གཞུང་། མངའ་ཁོངས་སུ་ཧོའེ་ཧའེ་ལམ་དང་ཀྲུང་ཧྲན་ལམ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཡུལ་སྐོར་རིག་གནས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ལྟེ་གནས་ཡོད། འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁུལ་གསར་པས་མཚོན་པའི་སྲིད་འཛིན་དང་ཚོང་དོན་ལྟེ་གནས་ཀྱང་ཡོད།

20200227

སུའེ་ཉིང་རྫོང་།

སུའེ་ཉིང་རྫོང་ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་རྫོང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྫོང་གི་མིང་ནི་ཆུ་རྒྱུད་ཀྱི་སུའེ་ཆུ་བདེ་འཇགས་ཡོང་པའི་སྨོན་འདུན་གྱིས་སུའེ་ཉིང་ཞེས་ཐོབ་པར་གྲགས། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནུབ་བྱུང་རྒྱུད་དང་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཤར་ལྷོའི་རྒྱུད་དུ་གནས། ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི“གཤོག་ཟུང”ཞེས་པའི་གྲུབ་ཚུལ་ཁྲོད་ཀྱི་གཤོག་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

20200228

ཞུས་ཀྲོའུ་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན།

ཞུས་ཀྲོའུ་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཞུས་ཀྲོའུ་རུ་གནས་ཤིང་། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དང་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གཙོ་གནད་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་སྨན་རྫས་སློབ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ལོ2016ལོའི་ཟླ4པའི་བར། ཞུས་ཀྲོའུ་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་གྱིས་མུའུ1200ལྷག་ཙམ་ཟིན་པ་དང་སློབ་ཁུལ4 སློབ་གླིང་དང་ཚན་ཁག20

20200817

ཞུས་ཀྲོའུ་སྐྱེ་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་།

ཞུས་ཀྲོའུ་སྐྱེ་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་ནི་སྤྱི་ལོ1956ལོར་བཙུགས་པའི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཞུས་ཀྲོའུ་ཞིང་ལས་སློབ་གྲྭ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། སྤྱི་ལོ2012ལོར་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་དང་སློབ་གསོ་པུའུ་ཡིས་ཐོ་འགོད་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཞུས་ཀྲོའུ་སྐྱེ་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་ལ་རིམ་

20200908

ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར།

དེར“ཞིང་ཆེན་ལྔའི་འབྲེལ་མཚམས”ཞེས་པའི་འབོད་སྲོལ་ཡོད། ཞུས་ཀྲོའུ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་འགྲིམ་འགྲུལ་ལྟེ་གནས་དང་མཛེས་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་གྲོང་ཁྱེར། ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུས། ཞུས་ཀྲོའུ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཆེན་པོ་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུས་མཇུག་ཏུ།

20200227

ཞུས་ཀྲོའུ་བྱིས་པའི་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭ།

ཞུས་ཀྲོའུ་བྱིས་པའི་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭ་ནི་སློབ་གསོ་པུའུ་ཡིས་ཆོག་མཆན་གནང་ནས་བཙུགས་པའི་སྒེར་ཚུགས་ཀྱི་གཞུང་གཉེར་མཐོ་རིམ་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་ལ། སློབ་གྲྭ་ནི་སྤྱི་ལོ1984ལོར་བཙུགས་པ་དང་། སྤྱི་ལོ2005ལོའི་ཟླ10པར་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་སློབ་གྲྭའི་མིང་ལ་ཞུས་ཀྲོའུ་བྱིས་པའི་མཐོ་རིམ་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཞེས་བསྒྱུར།

20200908

ཕི་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར།

ཕི་ཀྲོའུ་ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། གནའ་བོའི་མིང་ལ་ལིའང་ཁྲེང་དང་ཕི་གོ ཞ་ཕི། ཞུས་ཀྲོའུ་ཤར་མ་ཞེས་འབོད། ཅང་སུའུ་དང་ཧྲན་ཏུང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་། ཤར་ངོས་ནི་ཞིན་དབྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་ལ། ནུབ་ངོས་ནི་ཞུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཐུང་ཧྲན་ཆུས་དང་། ཅ་ཝང་ཆུས་གཉིས་ལ་འབྲེལ།

20200228

ཅིའུ་ཀྲོའུ་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་།

གཏེར་ལས་སློབ་ཆེན་གྱི་དེ་སྔའི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཞིན་ཁའེ་ཡིས་སྤྱི་ལོ1993ལོར་ཞུས་ཀྲོའུ་གཏེར་དོན་ཅུས་ཀྱི་དེ་སྔའི་ཅུས་ཀྲང་ཁྲེན་ལིན་ལེང་དང་ཞུས་ཀྲོའུ་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་གི(ད་ཆ་ཅང་སུའུ་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན)དེ་སྔའི་ཡོན་ཀྲང་ དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ་ཅང་ཐུང་ཁའེ་ཡིས་སློབ་གླིང་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས། སློབ་གླིང་ནི་ཞུས་ཀྲོའུ་ཆོན་ཧྲན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་ལྷོ་ངོས་སུ་གནས་ཡོད།

20200918