ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 523 ཡོད།

ཉིང་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

ཉིང་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ད་ལྟ་འདྲི་གཅོད་ལས་སྒོའི་སྡེ་ཁག14བཙུགས་ཡོད་དེ། ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར་དང་པོ་དང་ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར་གཉིས་པ། ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར་གསུམ་པ། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར་དང་པོ། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར་གཉིས་པ།

20210225

ཞ་མོན་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་།

ཅི་མེན། ཧའེ་ཚང་། ཐུང་ཨན། ཞང་ཨན་བཅས་གཞི་རིམ་ཁྲིམས་ཁང6དང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ར11ཡོད། ལས་བྱེད་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་བསྡོམས་འབོར609ཡོད་པ་དེའི་ནང་ཁྲིམས་དཔོན404ཡོད་པ་དང་། འབྲིང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཁུལ་དུ་གྱོད་དོན་ཐོ་འགོད་ཁང་། ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར་དང་པོ། ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར་གཉིས་པ།

20210128

ལིའུ་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

ཁྲིམས་ཁང་ཡོངས་སུ་གྱོད་དོན་ཐོ་འགོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར་དང་། ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར་དང་པོ། ཁྲིམས་ར་གཉིས་པ། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར་དང་པོ། ཁྲིམས་ར་གཉིས་པ། ཁྲིམས་ར་གསུམ་པ། སྲིད་འཛིན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར།འདྲི་གཅོད་ལྟ་སྐུལ་ཁྲིམས་ར།ལག་བསྟར་ཅུས་སོགས་ལས་སྒོའི་ཁྲིམས་ར་9དང་ཆབ་སྲིད་པུའུ་དང་།སྒྲིག་བཤེར་ཚོགས་ཆུང་།

20210120

མིང་ཀོང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

ནང་ཁུལ་དུ་གྱོད་དོན་ཐོ་འགོད་ཁང་དང་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་ར། དམངས་དོན་ཁྲིམས་ར། དཔལ་འབྱོར་ཁྲིམས་ར། སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་ར། ལག་བསྟར་ཁྲིམས་ར། འདྲི་གཅོད་ལྟ་སྐུལ་ཁང་། ཞིབ་འཇུག་ཁང་། ཁྲིམས་འཛིན་ཉེན་རྟོག་རུ་ཁག གཞུང་ལས་ཁང་།

20210122

ཏ་ཞིང་ཨན་ལིང་ས་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

དེའི་ནང་གྱོད་དོན་གྱི་ཁྲིམས་ར་དང་། ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར་དང་པོ། ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར་གཉིས་པ། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར་དང་པོ། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར་གཉིས་པ། སྲིད་འཛིན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ར། འདྲི་གཅོད་ལྟ་སྐུལ་གྱི་ཁྲིམས་ར

20210427

ཅིང་ཐའེ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

ཁྲིམས་ཁང་དུ་ད་ལྟ་གཞུང་ལས་ཁང་དང་ཆབ་སྲིད་ལས་དོན་ཚན་ཁག གྱོད་དོན་ཐོ་འགོད་ཁང་། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར་དང་པོ། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར་གཉིས་པ། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར་གསུམ་པ། ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར

20210304

ཁའེ་ཧྥེང་གྲོང་ཁྱེར་ལུང་ཐིང་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

ཁའེ་ཧྥེང་གྲོང་ཁྱེར་ལུང་ཐིང་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནི་སྤྱི་ལོ1973ལོའི་ཟླ6པར་བཙུགས་ཤིང་། ལུང་ཐིང་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་འོག་ཏུ་ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར་དང་དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར་དང་པོ། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར་གཉིས་པ། སྲིད་འཛིན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར། གྱོད་དོན་ཐོ་འགོད་ཁྲིམས་ར

20210301

ཅའོ་ཙུའོ་གྲོང་ཁྱེར་བཅིངས་འགྲོལ་ས་ཁུལ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། ཆ་འཕྲིན། རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཡིན། བཅིངས་འགྲོལ་ས་ཁུལ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་འོག་ཏུ་ཁྲིམས་ར18ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་ཆབ་སྲིད་ཁྲུའུ་དང་། གཞུང་ལས་ཁང་། ལྟ་ཞིབ་ཁང་། འདྲི་གཅོད་དོ་དམ་གཞུང་ལས་ཁང་། གྱོད་དོན་ཐོ་འགོད་ཁྲིམས་ར་དང་པོ། གྱོད་དོན་ཐོ་འགོད་ཁྲིམས་ར་གཉིས་པ།

20210303

ཡུང་ཏིང་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་མ་ཐག་གཞུང་ལས་ཁང་དང་གཞི་རིམ་གྱི་ཁྲིམས་ར6ཁོ་ན་བཙུགས་ཡོད། སྤྱི་ལོ1988ལོར་ནགས་ལས་ཁྲིམས་ར་དང་སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་ར། ཁྲིམས་སྦྱོར་ཁྲིམས་ར་བཅས་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1993ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ1997ལོའི་བར་ཁྲིམས་ལུགས་ཉེན་རྟོག་རུ་ཁག་དང་ཁྲིམས་འཛིན་སྲིད་འཛིན་ཁང་།

20210111

ཐུང་ཁྲེང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

ཆབ་སྲིད་པུའུ་དང་། ཕྱོགས་བསྡུས་གཞུང་ལས་ཁང་། འདྲི་གཅོད་དོ་དམ་གཞུང་ལས་ཁང་། ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁྲིམས་ར། ལག་བསྟར་ཅུའུ་སོགས་ནང་ཁུལ་དུ་བཙུགས་པའི་ལས་ཁུངས་དང་། དེ་མིན་ཁུང་ཁྲེང་ཁྲིམས་ར་དང་། ཧྥན་ཀང་ཁྲིམས་ར། ཅིན་ཧྲེང་ཁྲིམས་ར

20210122