ཕག་གསོ་ཐབས།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

ཕག་གསོ་ཐབས་ཞེས་པར་ཕག་ལ་དུས་ལྟར་གཟན་ཆས་མང་ཙམ་སྟེར་བ་དང་། ཆུ་ལྡུད་པ། དུག་སྦྲེང་འདེད་པ་བཅས་ཀྱིས་གསོ་སྐྱོང་ལེགས་པོ་བྱེད་དགོས།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

ཁོངས་གཏོགས།
ཞིང་ལས།
1 གཟན་ཆས་མང་ཙམ་སྟེར་བ།

གཟན་ཆས་འདེམས་སྒྲུབ་ཞིབ་ཚགས་བྱེད་པ་དང་ཚ་སེལ་མེ་སྦྱོང་གི་གཟན་ཆས་དང་སྦྱོར་རྟ་མང་ཙམ་སྟེར་དགོས། རྒྱུན་མཐོང་གི་ཚ་སེལ་མེ་སྦྱོང་རིགས་ཀྱི་གཟན་ཆག་དང་སྦྱོར་རྟ་ལ་གློ་སྤགས་དང་མིས་བཟོས་ཚྭ། ནན་ཀྭ་སོགས་ཡོད་ཅིང་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་ནང་ཆ་རྐྱེན་ལ་གཞིགས་ཏེ་འདེམས་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག ཁྲེ་རྒོད་དང་ཀྭ་རིགས་སྐམ་པོ་དེ་མིན་སྦང་མ་སོགས་ཚ་གཤིས་གཟན་ཆས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཉུང་ཙམ་སྟེར་དགོས།  

2 ཆུ་ལྡུད་པ།

དབྱར་དུས་ཕག་པ་ཆུ་འཐུང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་དེའི་ནང་ནས་འོ་མ་ལྡུད་བཞིན་པའི་ཕག་དང་ཕག་ཕྲུག་གི་ཆུའི་མཁོ་ཚད་དེ་བས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། དབྱར་དུས་ཕག་གསོ་སྐབས་ཕག་ཁང་དུ་ཆུ་བན་ནམ་བླུག་ཆུ་སྣོད་བཞག་ནས་ག་དུས་ཡིན་རུང་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་མཁོ་འདོན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། དྲོད་ཚད་མཐོ་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་ཕག་ཁང་དུ་ས་དོང་བྲུས་ནས་ས་དོང་དུ་ཁྲོན་ཆུ་གྲང་མོ་བླུགས་ཏེ་ཕག་ལ་སྤྱོད་དུ་འཇུག་དགོས། 

3 དུག་སྦྲང་འདེད་པ། 

དུག་སྦྲང་སྐྱེ་འཕེལ་བྱས་ན་ཕག་ངལ་གསོ་བར་གནོད་པ་བྱེད་པ་མ་ཟད། གཟན་ཆས་དང་། འཐུང་ཆུར་སྦགས་བཙོག་བཟོ་བ་དང་འགོ་ནད་རིགས་འགའ་འགོས་ཀྱི་ཡོད།


སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2019-01-07

གསར་སྤེལ་མཁན། :ཚེ་དོན།577

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།