ཧྲེན་ཞའོ་མིང་།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

ཧྲེན་ཞའོ་མིང་།
ཁོང་ནི་སྤྱི་ལོ1963ལོར་སྐྱེས། ཀྲེ་ཅང་ཧྲའོ་ཞིང་གི་མི་ཡིན། རབ་འབྱམས་པའི་བསླབ་གནས་དང་། གསོ་རིག་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་གནས་ལྡན། ཞིབ་འཇུག་པ་དང་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བཅས་ཡིན། སྤྱི་ལོ1987ལོར་བྱ་བར་ཞུགས། སྤྱི་ལོ1984ལོར་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། ད་ལྟ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཧའེ་ནན་ཞིང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲེང་ཀྲང་། ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཡིན།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

ཁོངས་གཏོགས།
མི་སྣ།
རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
沈晓明
ཕ་ཡུལ།
ཀྲེ་ཅང་ཧྲའོ་ཞིང་།
རྒྱལ་ཁབ།
ཀྲུང་གོ
སྐྱེས་ལོ།
སྤྱི་ལོ1963ལོའི་ཟླ5བ།
མི་རིགས།
རྒྱ་རིགས།
མཐར་ཕྱིན་སློབ་གྲྭ།
ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན།
1 ​ངོ་སྤྲོད། 

ཧྲེན་ཞའོ་མིང་། ཕོ། རྒྱ་རིགས། སྤྱི་ལོ1963ལོར་སྐྱེས། ཀྲེ་ཅང་ཧྲའོ་ཞིང་གི་མི་ཡིན། རབ་འབྱམས་པའི་བསླབ་གནས་དང་། གསོ་རིག་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་གནས་ལྡན། ཞིབ་འཇུག་པ་དང་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བཅས་ཡིན། སྤྱི་ལོ1987ལོར་བྱ་བར་ཞུགས། སྤྱི་ལོ1984ལོར་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཧའེ་ནན་ཞིང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲེང་ཀྲང་། ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཡིན། 

2 བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ། 

སྤྱི་ལོ1979ལོའི་ཟླ9པ་ནས་སྤྱི་ལོ1984ལོའི་ཟླ9པའི་བར།  ཝུན་ཀྲོའུ་གསོ་རིག་སྨན་ཁང་གི་བྱིས་པའི་ཚན་ཁག་ནས་བྱིས་ནད་ཆེད་ལས་ལ་སྦྱངས་པ་བྱས།

སྤྱི་ལོ1984ལོའི་ཟླ9པ་ནས་སྤྱི་ལོ1987ལོའི་ཟླ7པའི་བར།  ཝུན་ཀྲོའུ་གསོ་རིག་སྨན་ཁང་གི་བྱིས་པའི་ཚན་ཁག་ནས་བྱིས་ནད་ཆེད་ལས་ཀྱི་རབ་འབྱམས་པའི་བསླབ་གནས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

སྤྱི་ལོ1987ལོའི་ཟླ7པ་ནས་སྤྱི་ལོ1987ལོའི་ཟླ11པའི་བར།  ཀྲེ་ཅང་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་གི་ཁོངས་གཏོགས་སྨན་ཁང་དང་པོའི་ཞག་སྡོད་ཁང་གི་སྨན་པ་བྱས།

སྤྱི་ལོ1987ལོའི་ཟླ11པ་ནས་སྤྱི་ལོ1988ལོའི་ཟླ2པའི་བར།  ཝུན་ཀྲོའུ་གསོ་རིག་སྨན་ཁང་གི་བྱིས་པའི་ཚན་ཁག་གི་རམ་འདེགས་དགེ་རྒན་གྱི་འགན་བཞེས། 

སྤྱི་ལོ1988ལོའི་ཟླ2པ་ནས་སྤྱི་ལོ1991ལོའི་ཟླ2པའི་བར།  ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་གཉིས་པའི་བྱིས་པའི་ཚན་ཁག་ནས་བྱིས་པའི་བདེ་ཐང་ཆེད་ལས་ཀྱི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་གནས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

སྤྱི་ལོ1991ལོའི་ཟླ2པ་ནས་སྤྱི་ལོ1996ལོའི་ཟླ5པའི་བར།  ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཞིན་ཧྭ་སྨན་ཁང་གི་བྱིས་པའི་ཚན་ཁག་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་སྨན་པ་རབ་འབྱམས་པ་དང་། ཞིབ་འཇུག་པ་གཞོན་པ། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ1996ལོའི་ཟླ5པ་ནས་སྤྱི་ལོ1998ལོའི་ཟླ7པའི་བར།  ཧྲེང་ཧའེ་བྱིས་པའི་གསོ་རིག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ། གླིང་གཙོ་གཞོན་པ། རྒྱུན་ལས་གླིང་གཙོ་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ1998ལོའི་ཟླ7པ་ནས་སྤྱི་ལོ2003ལོའི་ཟླ3པའི་བར།  ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཞིན་ཧྭ་སྨན་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་། འགོ་གཙོ། ཧྲང་ཧའེ་བྱིས་པའི་གསོ་རིག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འགོ་བ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2003ལོའི་ཟླ3པ་ནས་སྤྱི་ལོ2005ལོའི་ཟླ7པའི་བར།   ཧྲང་ཧའེ་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གཙོའི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2005ལོའི་ཟླ7པ་ནས་སྤྱི་ལོ2006ལོའི་ཟླ2པའི་བར།   ཧྲང་ཧའེ་འགྲིམ་འགྲུལ་སློབ་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ལས་སློབ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གི་གླིང་གཙོའི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2006ལོའི་ཟླ2པ་ནས་སྤྱི་ལོ2006ལོའི་ཟླ4པའི་བར།  ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཚན་རིག་སློབ་གསོ་བྱ་བའི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་སློབ་ཨུའི་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི། ཧྲང་ཧའེ་འགྲིམ་འགྲུལ་སློབ་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ལས་སློབ་གཙོ་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2006ལོའི་ཟླ4པ་ནས་སྤྱི་ལོ2008ལོའི་ཟླ1པའི་བར།  ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་ཚན་རིག་སློབ་གསོ་བྱ་བའི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་སློབ་ཨུ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2008ལོའི་ཟླ1པ་ནས་སྤྱི་ལོ2013ལོའི་ཟླ5པའི་བར།  ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་། ཧྲང་ཧའེ་ཀྲང་ཅང་ཀའོ་ཞིན་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་སྡོད་ཁུལ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གྱི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2013ལོའི་ཟླ5པ་ནས་སྤྱི་ལོ2013ལོའི་ཟླ6པའི་བར།  ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་། ཕུའུ་ཏུང་སྡོད་ཁུལ་གསར་བའི་སྡོད་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2013ལོའི་ཟླ6པ་ནས་སྤྱི་ལོ2015ལོའི་ཟླ3པའི་བར།  ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ཕུའུ་ཏུང་སྡོད་ཁུལ་གསར་བའི་སྡོད་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2015ལོའི་ཟླ3པ་ནས་སྤྱི་ལོ2016ལོའི་ཟླ9པའི་བར།   ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ཕུའུ་ཏུང་སྡོད་ཁུལ་གསར་བའི་སྡོད་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུང་གོ་རང་དབང་ཉོ་ཚོང་ཚོད་ལྟའི་སྡོད་ཁུལ་གྱི་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2016ལོའི་ཟླ9པ་ནས་སྤྱི་ལོ2017ལོའི་ཟླ3པའི་བར།  སློབ་གསོ་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2017ལོའི་ཟླ3པ་ནས་སྤྱི་ལོ2017ལོའི་ཟླ4པའི་བར།   ཧའེ་ནན་ཞིང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2017ལོའི་ཟླ4པ་ནས་སྤྱི་ལོ2017ལོའི་ཟླ5བའི་བར།  ཧའེ་ནན་ཞིང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཚབ་ཧྲེང་ཀྲང་། ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

སྤྱི་ལོ2017ལོའི་ཟླ5པ་ནས་ད་ལྟའི་བར། ཧའེ་ནན་ཞིང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲེང་ཀྲང་། ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་འཐུས་མི་བཅས་ཡིན། 


དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།

བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

མི་སྣ། སྲིས་འཛིན་མི་སྣ། ཨུ་ཡོན།
སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2017-12-18

གསར་སྤེལ་མཁན། :གདུགས་དཀར་རྒྱལ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།