ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་།
ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ནི་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་ལིན་ཐུང་ཆུས་ཀྱི་ཆིན་ལིན་གྲོང་རྡལ་དུ་གནས་ཤིང་། སྤྱི་ལོ1975ལོའི་ཟླ11པར་བཙུགས། དེ་སྔ་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་རྐུ་གྲབས་འཛུགས་ཁང་ཡིན། སྤྱི་ལོ1979ལོའི་ཟླ10བའི་ཚེས1ཉིན་དངོས་སུ་སྒོ་ཕྱེ་བ་དང་། ལིན་ཐུང་རྫོང་ཤར་གྱི་སྤྱི་ལེ7.5ཡོད་པའི་ལི་ཧྲན་བྱང་ངོས་ཀྱི་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུའི་རྗེས་ཤུལ་ཐོག་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ནུབ་ཞི་ཨན་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ3དང་། ལི་ཧྲན་གླིང་དང་མཉམ་དུ་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་བང་སོའི་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཞེས་འབོད།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
秦始皇兵马俑博物馆
ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་།
Emperor Qinshihuang's Mausoleum Site Muse
རིགས་དབྱེ།
ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་།
བཙུགས་ལོ།
སྤྱི་ལོ1979ལོ།
སྒོ་འབྱེད་དུས་ཚོད།
ཟླ3པའི་ཚེས16ནས་ཟླ11པའི་ཚེས15ཉིན་བར།
གནས་ཡུལ།
ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་ལིན་ཐུང་ཆུས།
1 ངོ་སྤྲོད།

ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ནི་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་ལིན་ཐུང་ཆུས་ཀྱི་ཆིན་ལིན་གྲོང་རྡལ་དུ་གནས་ཤིང་། སྤྱི་ལོ1975ལོའི་ཟླ11པར་བཙུགས། དེ་སྔ་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་རྐུ་གྲབས་འཛུགས་ཁང་ཡིན། སྤྱི་ལོ1979ལོའི་ཟླ10བའི་ཚེས1ཉིན་དངོས་སུ་སྒོ་ཕྱེ་བ་དང་། ལིན་ཐུང་རྫོང་ཤར་གྱི་སྤྱི་ལེ7.5ཡོད་པའི་ལི་ཧྲན་བྱང་ངོས་ཀྱི་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུའི་རྗེས་ཤུལ་ཐོག་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ནུབ་ཞི་ཨན་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ3དང་། ལི་ཧྲན་གླིང་དང་མཉམ་དུ་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་བང་སོའི་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཞེས་འབོད།

ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་སྔ་རྗེས་སུ་རྒྱལ་ཡོངས་རིག་གནས་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྔོན་ཐོན་ཐུན་མོང་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་རིག་གནས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྔོན་ཐོན་ཐུན་མོང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྱོང་གི་སྔོན་ཐོན་ཚན་པར་བདམས་པར་མ་ཟད། “རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལྔ་གཅིག་ངལ་རྩོལ་གྱི་བྱ་དགའ”ཡང་ཐོབ་པ་དང་། ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིAAAAAརིམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཁག་དང་པོ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་དངོས་མར་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཁག་དང་པོ་ཡིན།

2 ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ།

སྤྱི་ལོ1975ལོའི་ཟླ11པར་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་རིག་གནས་ཅུའུ་ཡིས་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གྲབས་འཛུགས་བྱས།

སྤྱི་ལོ1980ལོའི་ཟླ5བར་ཆིན་ཧྲི་གོང་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དེ་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་རིག་དངོས་ཅུའུ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་བཅུག

སྤྱི་1989ལོའི་ཟླ9བའི་ཚེས27ཉིན་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་ཨང་གསུམ་པའི་བཤམས་སྟོན་ཁང་སྒོ་ཕྱེ།

སྤྱི་ལོ1994ལོའི་ཟླ10བའི་ཚེས1ཉིན་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་ཨང་གཉིས་པའི་འགྲེམས་ཁང་སྒོ་ཕྱེ།

སྤྱི་ལོ1999ལོའི་ཟླ10བའི་ཚེས4ཉིན་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་བང་སོའི་རིག་དངོས་བཤམས་སྟོན་ཁང་སྒོ་ཕྱེ།

སྤྱི་ལོ2008ལོར་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་བདམས།

སྤྱི་ལོ2009ལོར་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ལ་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་བང་སོའི་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་བཙུགས།

སྤྱི་ལོ2017ལོར་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཨང་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་བསྐུན་བྱས།

སྤྱི་ལོ2020ལོའི་ཟླ1པོར་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཏོན།

3 འཛུགས་སྐྲུན་སྒྲིག་བཀོད།

ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ནི་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་ལིན་ཐུང་ཆུས་སུ་གནས་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་རྨང་གཞི་བྱས་ཤིང་། རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུའི་གནས་རྙིང་གི་སྟེང་དུ་བཙུགས་པའི་གནའ་ཤུལ་རིགས་ཀྱི་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཡིན་ལ། ཀྲུང་གོའི་གནའ་རབས་ཀྱི་དམག་དོན་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཆེ་ཤོས་ཀྱང་ཡིན། ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ལ་བསྡོམས་པས་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུའི་ས་དོང་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་གསུམ་ཡོད།

4 ཉར་ཚགས་རིག་དངོས།

སྤྱི་ལོ2020ལོའི་ཟླ1པོའི་བར་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ཆིང46.1བར་རྒྱ་ཆེར་ཕྱིན་ནས་གསོག་ཉར་དངོས་རྫས་ཁྲི5(ཆ་ཚང)ལྷག་ཙམ་ཡོད།

5 གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན།

སྤྱི་ལོ1997ལོར“ཆིན་ལིན་ཨང་དང་པོའི་ཟངས་འཁོར་རྟའི་ཉམས་གསོ་ལག་རྩལ”རྣམ་གྲངས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ཡར་ཐོན་གྱི་བྱ་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་ཐོབ།

སྤྱི་ལོ2004ལོར“ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུར་རྫས་རྫ་བཟོས་གྱད་མིའི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་ལག་རྩལ”ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ཡར་ཐོན་གྱི་བྱ་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་སླར་ཡང་ཐོབ།

སྤྱི་ལོ2010ལོར་ཆིན་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་རྣམ་གྲངས་ལ་སི་ཕེན་གྱི་ཨ་སི་ཐུའུ་ལི་ཡ་སིའི་རྒྱལ་སྲས་བྱ་དགའ་ཐོབ།

སྤྱི་ལོ2015ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་འགྲེམས་སྟོན་ཆེ་གྲས་བཅུ་ཡི་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་མཚན་སྙན་ཨང་དང་པོ་ཐོབ།

སྤྱི་ལོ2018ལོར“2018ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ལྡན་པའི་རིག་ལྡན་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ”དུ་བདམས།

6 ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད།

ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང(ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་བང་སོའི་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང)ནི་སློབ་གླིང་གི་ཏང་ཨུས་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད་དང་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལས་དོན་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། ཁོངས་གཏོགས་སུ་སྲིད་འཛིན་གཞུང་ལས་ཁང་དང་། ཏང་ཨུའི་གཞུང་ལས་ཁང་། བཟོ་ཚོགས། ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁུངས། མི་དོན་པུའུ། ནོར་དོན་པུའུ། སྤྱི་བདེ་ཚན་ཁག་དང་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་རྟ་དམག་འཇིམ་སྐུ་རིག་གཞུང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་བཅས་བཙུགས་ཡོད།

7 ཆིན་ཧྲི་ཧོང་།
7_1 ངོ་སྤྲོད།

ཁོང་གིས་ཀྲུང་གོའི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ། ཆིན་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མར་བཞུགས། རྒྱལ་པོ་ཆིན་ཀྲོང་ནང་གི་རྒྱལ་སྲས་ཡིན་པ་དང་། དགུང་གྲངས39ཡི་སྟེང་རྒྱལ་པོར་བཞུགས་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ལོ་ངོ37རིང་ལ་བསྐྱངས། ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གིས་རྒྱལ་པོའི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ཏེ། ཀྲུང་དབྱང་ནས་རྒན་པ་གསུམ་དང་བློན་ཆེན་དགུའི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ཞིང་། ས་བགོས་དབང་སྤྲོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མེད་པར་བཟོས་ནས་ཅུན་རྫོང་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་དང་། ཡི་གེ་གཅིག་གྱུར་བྱས་པ། དངུལ་ལོ་དང་མདའ་འཁོར་རིང་ཐུང་། འཇལ་གཤོར་འདེགས་གསུམ་སོགས་ཚད་རིམ་འདྲ་མཉམ་བྱས་པ། བྱང་ནས་ཞུང་ནུའུ་ལ་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབ་ཅིང་ལྷོ་ནས་འབྲི་ཆུའི་རྨད་རྒྱུད་ཀྱི་མི་རིགས་མང་པོ་བཏུལ། རྒྱ་ནག་ལྕགས་རི་རིང་པོ་བརྩིགས་པ། ད་ལྟའི་ཀྲུང་གོའི་རྩ་བར་གྱུར་བའི་ས་ཁྲའི་ཆགས་ཚུལ་གྲུབ་པ། ཀྲུང་གོའི་གཅིག་གྱུར་ཆེན་པོའི་དུས་རབས་སུ་བསྐྱོད་པར་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ། ལམ་ལུགས་གཅིག་སྡུད་ཡིན་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་དབང་ཆའི་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་ཞིག་གསར་གཏོད་བྱས་ནས། ཀྲུང་གོ་དང་འཛམ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏིང་ཟབ་མོ་ཐེབས། ཁོང་གིས་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གི་རིང་ལ་ཀྲུང་གོའི་རྩ་བར་གྱུར་བའི་ཆབ་སྲིད་ལ་རྨང་གཞི་གསར་བ་ཞིག་བསྐྲུན།

7_2 རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་དབང་དུ་བསྡུས་པ།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི230ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི221ལོའི་བར་ལ་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་མེད་པར་དུ་གཏོང་བའི་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབ་ནས། མཇུག་མཐར་ཀྲུང་གོའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་གཅིག་གྱུར་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཏེ། ཆིན་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་ནས་རྒྱལ་པོར་ཐོག་མར་བཞུགས། ལི་སིས་བཏོན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་མེད་པར་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་ལ་ཉན་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་དོན་ཆེན་ལ་འཆར་བཀོད་འཐེན། དེའི་འཐབ་ཇུས་བྱེད་ཕྱོགས་གཙོ་བོ་ནི་ཐག་ཉེ་ནས་ཐག་རིང་བར་དང་། སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ། རེ་རེ་བཞིན་མཁྲེགས་གཏོར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན།

7_2_1 ཧན་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད་པ།

ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐོག་མར་དཔུང་རྒོལ་བྱེད་པའི་དམིགས་འབེན་འདེམས་པ་ནི་ཧན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པས། ཧན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་གི་ནང་ནས་ནུས་པ་ཆེས་ཞན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡིན། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི231ལོར་ཧན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ནན་དབྱང་ཅུན་གྱིས་ཁོའི་མངའ་ཁོངས་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕུལ་བ་དང་། ནན་དབྱང་ཅུན་ཐུན་ཡང་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་བློན་དུ་བསྐོས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་ཁོ་མངགས་ནས་ཧན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱས་པས། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི230ལོར་ཧན་རྒྱལ་ཁབ་རྩ་མེད་དུ་བཏང་བ་རེད།

7_2_2 ཀྲའོ་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད་པ།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི229ལོར་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཀྲའོ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ས་འགུལ་བྱུང་བ་དང་ཐན་སྐྱོན་བྱུང་ས་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཀྲའོ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱས། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི228ལོར་ཆིན་དམག་གིས་ཧན་ཏན་མཁྲེགས་གཏོར་བྱས་ནས། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་གྲོང་ཁྱེར་གྲགས་ཅན་འདི་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་རེད། ཕྱིས་སུ་ཆིན་དམག་གིས་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི222ལོར་ཡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་མེད་པར་དུ་བཏང་པས། དེ་ནས་བཟུང་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བྱང་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་བྱས་པ་རེད།

7_2_3 ཝའེ་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད་པ།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི225ལོར་ཆིན་དམག་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་ནས་ཁྲུའུ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དཔུང་རྒོལ་བྱེད་དུས། ཆིན་རྒྱལ་པོས་ན་གཞོན་དམག་དཔོན་ཝང་པུན་མངགས་ནས་ཝའེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཏཱ་ལྭིང་སྟེ། ད་ལྟའི་ཧུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁའེ་ཧྥེང་ལ་དཔུང་རྒོལ་བྱས། ཟླ་གསུམ་འགོར་རྗེས་ཏཱ་ལྭིང་མཁར་དེ་ཆུ་བོས་བསྣུབས་ནས་ལྡིབས་ཤིང་། ཝའེ་རྒྱལ་པོ་མགོ་བཏེགས་པ་དང་ཝའེ་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད་པ་རེད།

7_2_4 ཁྲུའུ་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད་པ།

ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་སྟེ་ཁྲུའུ་རྒྱལ་ཁབ་ནི་མངའ་ཁོངས་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས། གོ་མཚོན་འབུམ་ཕྲག་ཅན་གྱི་མཚན་སྙན་ལྡན། འོན་ཀྱང་ཁྲུའུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་སྲིད་དར་རྒྱས་མིན་ལ་སྐུ་དྲག་ཚོས་གང་ལྟར་དབང་ཆ་འཕྲོག་རྩོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི226ལོར་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། ཡཱན་དམག་འདུལ་བའི་གཡུལ་ས་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཁྲུའུ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱས་ནས། བསྟུད་མར་ཁྲུའུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་བཅུ་ཕྲག་བླངས་ཤིང་། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི222ལོར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཁྲུའུ་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་གཅོད་བྱས་མ་ཐག་གི་དམག་དཔུང་ཆེན་པོས་རྒྱལ་ཁ་བླངས། འབྲི་ཆུའི་འགྲམ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྲའི་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ་རེད།

7_2_5 ཡན་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད་པ།

ཀྲའོ་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམག་དཔུང་དེ་ཡཱན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་སླེབས་འདུག་པས། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི226ལོར་ཆིན་དམག་གིས་ཡཱན་རྒྱལ་ཁབ་མཁྲེགས་གཏོར་བྱས་པ་སྟེ་ད་ལྟའི་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་བླངས། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི222ལོར་ཝང་པུན་གྱིས་བཀའ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ་ཡཱན་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་སུ་ཚར་གཅོད་བྱས།

7_2_6 ཆི་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད་པ།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི221ལོར་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་དམག་དཔོན་ཝང་པུན་ལ་བཀའ་བབས་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་དཔུང་བསྐྱོད་བྱས་ཏེ། ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་གི་ནང་ནས་མཐའ་མཇུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་སྟེ་ཆི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དཔུང་རྒོལ་བྱས། ཆི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཐབ་འཁྲུག་མ་བརྒྱབ་པར་མགྱོགས་མྱུར་གྱིས་ཆིན་དམག་ལ་མགོ་བཏེགས་པ་དང་། ཆི་རྒྱལ་ཁབ་མེད་པར་དུ་བཏང་བ་རེད།

7_3 གོང་མ་རྒྱལ་པོའི་མཚན་སྙན།

གོང་མ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབོད་སྲོལ་བསྒྱུར་བ་འདི་ནི་མཚན་འབོད་སྲོལ་ཁོ་ན་བསྒྱུར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མངའ་དབང་གསར་བ་ཞིག་གི་བཞེད་དགོངས་ཀྱང་མཚོན་ཡོད། ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གིས་གོང་མ་དང་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་པ་སྟེ། གོང་མ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབོད་སྲོལ་ནི་ལྷ་ཡུལ་ནས་གནང་བ་དང་། མིའི་དབང་བོ་ལྷ་ཡིས་བསྐོས་པ་མཚོན་ཡོད་པ་དང་གཅིག ཁོང་ནི་གནམ་འོག་ཏུ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་མཁན་ཁོ་ན་ལས་ཐུགས་དགོངས་ཚིམ་མི་ཐུབ་པར་ད་རུང་ལྷ་ཡི་ཐོབ་ཐང་མཚོན་དགོས་པར་དགོངས་པ་དང་གཉིས་སོ། ། དེ་བས་གོང་མ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབོད་སྲོལ་ནི་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གིས་མི་དབང་ལྷ་སྒྲུང་དུ་བསྒྱུར་བའི་འབྲས་བུ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གིས་ཀྲུང་གོའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་གོང་མ་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མར་མངའ་གསོལ་ནས་བཞུགས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ད་རུང་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་སྟེ། རང་ཉིད་སྐུ་གཤེགས་རྗེས། གོང་མ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་དེ་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱིས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གོང་མ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་དང་། གོང་མ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཞེས་བསྐལ་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་དེ་ལྟར་འབོད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

7_4 ཀྲུང་དབྱང་གིས་ཆེད་དབང་གཅིག་སྡུད་བྱས་པ།

ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གིས་ཕན་འབྲས་ལྡན་པའི་ངང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བདག་དམ་བྱེད་ཆེད་དང་། ཡང་ན་བསྐལ་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་རང་གི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་བྱ་བཞག་གི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འདིངས་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་ཀྲན་གོའི་སྐབས་སུ་དཔོན་གནས་བཙུགས་པའི་ཉམས་མྱོང་བླངས་ནས། ཀྲུང་དབྱང་གིས་ཆེད་དབང་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་དང་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སམ་དཔོན་ཉམས་ལམ་ལུགས་ཆ་ཚང་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས། ཀྲུང་དབྱང་ལས་ཁུངས་ཕྱོགས་ནས་བློན་ཆེན་དང་། དམག་དཔོན། དྲུང་ཡིག་སོགས་ཡོད། བློན་ཆེན་ནི་གོང་མ་རྒྱལ་པོའི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཏེ་དཔོན་ཆེན་བརྒྱ་ཕྲག་གི་མགོ་གཙོ་ཡིན་ལ་སྲིད་དོན་སྐྱོང་མཁན་ཡང་ཡིན། དམག་དཔོན་ལ་ཐའེ་ཝེ་ཞེས་འབོད་ཅིང་དམག་དོན་འཛིན་མཁན་ཡིན། དྲུང་ཡིག་ལ་ཡུའུ་ཧྲི་ཏཱ་ཧྥུའུ་ཞེས་འབོད་ཅིང་དཔོན་ཆེན་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཡིན། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དོན་དང་དམག་དོན་ཐད། དཔེར་ན་དམག་དྲངས་དགོས་པ་སོགས་ལ་གོང་མ་རྒྱལ་པོས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་དགོས། ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གིས་ལི་སིའི་བསམ་འཆར་སྤྱད་ནས། ས་བགོས་དབང་སྤྲོད་ལམ་ལུགས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་ཅུན་རྫོང་ལམ་ལུགས་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཅུན་དང་རྫོང་རིམ་པ་གཉིས་སུ་བགོས། ཅུན་རྫོང་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དཔོན་གནས་ནི་ཀྲུང་དབྱང་གིས་བསྐོ་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཤིང་། དེའི་གཤམ་དུའང་རིམ་པ་བཞིན་ལས་འགན་ཕྲ་ཞིབ་ཞིག་ལས་བགོས་བྱས་ཡོད།

7_5 གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ།

ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གིས་ཀྲུང་གོ་གཅིག་གྱུར་བྱུང་བ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་གནའ་མིས་འགྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་ཕྱག་རྗེས་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེ་གཙོ་བོ་གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་འགའ་ལས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་སྟེ།

1.ཡི་གེ་གཅིག་གྱུར་བྱས་ནས་མི་རིགས་ཤིག་གི་རྨང་གཞི་བཏིངས་པ་དང་ད་ལྟའི་བར་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པ།

2.ས་བགོས་དབང་སྤྲོད་ལམ་ལུགས་མེད་པར་བཟོས་ནས་ཅུན་རྫོང་བཙུགས་ཏེ། ཕྱིས་སུ་ཀྲུང་གོ་གཅིག་གྱུར་བྱུང་རྗེས་བདག་དམ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་སུ་གྱུར་ཞིང་། ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་ལ་བཀོལ་བ་ཡིན།

3. དངུལ་ལོ་དང་འཇལ་བྱེད་ལམ་ལུགས་གཅིག་གྱུར་བྱས་ནས་ཚོང་ལས་ཐད་རྒྱལ་ནང་གི་ཚོང་ལམ་འབྲེལ་འདྲིས་སྟབས་བདེ་བཟོས་པ།

4. མདའ་རིང་རིང་ཐུང་དང་གཞུང་ལམ་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཤིང་། གཞུང་ལམ་དང་ཞེང་ཚད་གཅིག་གྱུར་བྱས་ནས་ཆིན་རྒྱལ་རབས་རྒྱལ་ནང་གི་འགྲིམ་འགྲུལ་ལ་སྟབས་བདེ་བཟོས་པ།

5. རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་མེར་བསྲེག་ཅིང་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་བསམ་བློ་གཅིག་གྱུར་བྱས་ནས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་དུ་མི་འགྲོ་བར་བྱས། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གནའ་དཔེ་མེད་བརླག་ཏུ་བཏང་རུང་དཔེ་ཆ་བཤུས་མ་སྲུང་འཛིན་བྱས་ཡོད།

6. ལིང་ཆུ་ཞེས་པའི་ཆུ་རྐ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་ལས་གཙང་པོ་ཀྲུའུ་ཅང་འགྲམ་རྒྱུད་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཤིང་ས་ཁུལ་དེ་དག་གཏན་དུ་ཀྲུང་གོའི་ས་ཁྲའི་སྟེང་བཀོད་པ།

7.རྒྱ་ནག་ལྕགས་རི་རིང་པོ་བསྐོར་བ་ལས་བྱང་ཕྱོགས་ཞུང་ནུའུ་ཡིས་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པར་འགོག་སྲུང་བྱས་པ་ཡིན་པས། རྒྱ་ནག་ལྕགས་རི་རིང་པོ་ནི་གཏན་དུ་རྒྱལ་མཚམས་སུ་གྱུར་འདུག་པ།

8.འབྲི་ཆུའི་སྨད་རྒྱུད་ལྷོ་འདུལ་བྱས་པ་ལས་ཧྥུའུ་ཅན་དང་། ཀྲེ་ཅང་། ཀོང་ཞི། ཀོང་ཏུང་སོགས་ཀྲུང་གོའི་ས་ཁྲའི་སྟེང་བཀོད་པ།

9.ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཞུང་ནུའུ་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཏེ་ས་ཆ་མང་པོ་ཕྱིར་བླངས་ནས་ཀྲུང་གོའི་ས་ཁྲའི་སྟེང་བཀོད་པ་རེད། དེ་བས་མི་རིགས་མང་པོའི་ཀྲུང་གོ་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ། ཀྲུང་དབྱང་གིས་ཆེད་དབང་གཅིག་སྡུད་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམ་པ་གསར་བ་ཞིག་གི་རྨང་གཞི་བཏིངས་པ་རེད།

7_6 ​དོན་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚིགས།

ཆིན་ཧྲི་ཧོང་ནི་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི259ལོར་ཀྲའོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཧན་ཏན་ནས་སྐུ་འཁྲུངས།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི259ལོའི་ཟླ5བར་ཡབ་ཆིན་ཀྲོང་དགུང་གྲངས35པར་སྐུ་གཤེགས་རྗེས། རྒྱལ་སྲས་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་བ་ཡིན།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི230ལོར་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཧན་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི228ལོར་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཀྲའོ་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི225ལོར་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཝའེ་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི223ལོར་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཁྲུའུ་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི222ལོར་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡཱན་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི221ལོར་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཆི་རྒྱལ་ཁབ་ཚར་བཅད།

སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི220ལོར་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གིས་ཐེངས་ལྔ་བར་ཤར་ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་ཞིབ་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་ནས་སྐུ་གཤེགས་སོ། །


དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།
སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2021-03-10

གསར་སྤེལ་མཁན། :སེང་ལྡེང་མཚོ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།