དབུ་ཡིག
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

དག་ཡིག་ནང་གི་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པའི་ཡི་གེའི་མིང་།
1 ལོ་ཙཱ།

རྒྱ་ཡིག

དབྱིན་ཡིག the main or head entry in a dictionary.

2 རྒྱས་འགྲེལ།

1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།  དག་ཡིག་ནང་གི་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པའི་ཡི་གེའི་མིང་།

2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།  མིང་ཚིག ཚིག་མཛོད་ནང་གི་འགྲེལ་བཤད་བྱ་སའི་མིང་ཚིག དཔེར་ན། དབུ་ཡིག་ཁྲི་ལྔ་ལྷག་ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད། ཚིག་མཛོད་ཀྱི་དབུ་ཡིག་རྣམས་བེད་སྤྱོད་ཡོད་མཁན་དག་གདམ་དགོས་ལྟ་བུ།

སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2019-08-23

གསར་སྤེལ་མཁན། :དཔལ་ཚེ་རྡོར

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།