མཆིན་པར་གནོད་པའི་སྨན་རྫས་བཅུ།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

མཆིན་པར་གནོད་པའི་སྨན་རྫས་བཅུ།
སྨན་གྱིས་ནད་གཞི་གསོ་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། དུག་ནུས་ཀྱང་ཞོར་ལ་ཐོན་གྱིན་ཡོད། སྨན་རྫས་ནི་གཙོ་བོ་མཆིན་པ་ནས་བརྗེ་ཚབ་དབྱེ་ཕྲལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་དེ་ལས་ཐད་ཀར་མཆིན་པར་ཕོག་ནས་མཆིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་སོགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཏེ། མཆིན་ཁམས་ཇེ་ཞན་དུ་གཏོང་། མཆིན་པར་གནོད་པའི་སྨན་རྫས་རིགས་ཆེ་གྲས་བཅུ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་དག་བྱས་ནས། ཡང་དག་པའི་ཐབས་ཀྱིས་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་མི་ཡོང་བ་བྱ་དགོས།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

བོད་ཡིག་གི་མིང་།
མཆིན་པར་གནོད་པའི་སྨན་རྫས་བཅུ།
རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
十种常用伤肝的药物
ཁོངས་གཏོགས།
སྨན་རྫས།
1 ​ངོ་སྤྲོད།

སྨན་གྱིས་ནད་གཞི་གསོ་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། དུག་ནུས་ཀྱང་ཞོར་ལ་ཐོན་གྱིན་ཡོད། སྨན་རྫས་ནི་གཙོ་བོ་མཆིན་པ་ནས་བརྗེ་ཚབ་དབྱེ་ཕྲལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་དེ་ལས་ཐད་ཀར་མཆིན་པར་ཕོག་ནས་མཆིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་སོགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཏེ། མཆིན་ཁམས་ཇེ་ཞན་དུ་གཏོང་། མཆིན་པར་གནོད་པའི་སྨན་རྫས་རིགས་ཆེ་གྲས་བཅུ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་དག་བྱས་ནས། ཡང་དག་པའི་ཐབས་ཀྱིས་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་མི་ཡོང་བ་བྱ་དགོས།

2 མཆིན་པར་གནོད་པའི་སྨན་རྫས་བཅུ། 

1.ཚ་གཅོག་ཟུག་འཇོམས་ཀྱི་སྨན། ཡའེ་ཤན་ཨེམ་ཅའེ་ཧྥུན། པོའུ་ལོ་ཧྥིན་སོགས་ཙན་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་ཚད་འགོག་སྨན་གྱིས་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་ངེས། ཉིན་རེར་ཡའེ་ཤན་ཨེམ་ཅའེ་ཧྥུན་ཁེ་གཉིས་དང་ཨ་སི་ཕི་ལིན་ཁེ5ལས་བརྒལ་ཚེ་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་ངེས།

2.རིམ་འགོག་གཞི་རྒྱུ། ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་ལ་དུས་རྒྱུན་རིམ་འགོག་སྨན་གྱིས་ནད་དུག་ཕྲ་མོ་གསོད་འགོག་བྱེད་མོད། འོན་ཀྱང་དེས་མྱུར་གཤིས་མཆིན་ཚད་དང་། གློ་བུར་རང་བཞིན་གྱི་མཆིན་པའི་བྱེད་ལས་ཉམས་པར་བྱ་ངེས། དཔེར་ན། སི་ཧན་སོའུ་དང་། ལི་མི་སི་སོགས་ལྟ་བུ།

3.འཇུ་བྱེད་མ་ལག་གི་སྨན། ལི་ནའེ་ཐེ་ཏན། ཞི་མེ་ཐེ་ཏན་སོགས་ཀྱིས་མཆིན་དུག་ཕོགས་སྲིད། ཞི་མེ་ཐེ་ཏན་ཟོས་པས་མཆིན་ནུས་ཤོར་བ་དང་མཆིན་ཚིལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། ཚབས་ཆེའི་མཆིན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་འབྱུང་བའང་སྐབས་རེར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། 

4.ཀླད་སྙིང་ཁྲག་རྩའི་ནད་ཀྱི་སྨན། རྒྱུན་མཐོང་གི་སྨན་ལ་ཧྥ་ཧ་ལིང་དང་ཨེན་ཏེན་ཐུན་ཐ་ཏིང་རིགས་ཀྱི་སྨན་བསྟེན་པས་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་གི་ཡོད་ལ། ནད་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཨེན་ཏེན་ཐུན་འཐུང་བ་ཡིས་ཨེམ་མའེ་ཇེ་མཐོར་སོང་སྟེ། དལ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་མཆིན་ནད་སློང་བར་བྱེད།

5.ཀ་ར་འབེབས་པའི་སྨན། ཀུ་ལེ་ཆི་ཐུ། ཀི་ལི་ཐུན་སོགས་ཀ་ར་འབེབས་པའི་སྨན་གྱིས་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་བ་མ་ཟད། མཆིན་ནུས་མི་བཟང་བས་ཀུ་ལི་ཆི་ཐུ་ཁྱབ་ཚུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཏེ། ཕུ་ཐོའོ་ཐང་གི་སྐྱེད་ནུས་དམའ་རུ་གཏོང་ཐུབ། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་མཆིན་ནུས་མི་བཟང་བ་དང་གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་གྱི་ནད་པ་ཡིས་ཡང་དག་སྒོས་སྨན་བསྟེན་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

6.འབྲས་སྐྲན་རིམ་འགོག་སྨན། ལི་ཙོ་ཕུའུ་ལིན་གྱིས་མཁྲིས་སེར་གྱི་ནད་རྟགས་སློང་བ་དང་། ཅཱ་ཨན་ཏའེ་ལིན་གྱིས་མཆིན་པ་སྲ་མཁྲེགས་ཅན་དུ་འགྱུར་སླ་བ་མ་ཟད། སའོ་ལེ་མེ་སུའུ་ཡིས་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་ལྕི་མོ་ཕོགས་པར་བྱེད།

7.སྨྱོ་ནད་རིམ་འགོག་སྨན། རྒྱུན་མཐོང་སྨྱོ་ནད་རིམ་འགོག་སྨན་ལའོ་པིན་ཆིན་གྱིས་མཆིན་པའི་ནང་མཁྲིས་ཁུ་བསགས་ནས་པགས་འབྲུམ་ཐོན་པ། ཚ་དྲོད་སྐྱེད་པ། མཁྲིས་སེར་དང་འཇུ་ལམ་གྱི་ནད་རྟགས་ཐོན་པར་བྱེད་ཅིང་། ཚབས་ཆེ་ན་མཆིན་ནུས་ཉམས་པའང་བཟོ་སྲིད།

8.གློ་ཚད་རིམས་འགོག་སྨན། ལི་ཧྥོ་ཕིན་དང་ཡའེ་ཡན་ཅིན་གཉིས་ཀས་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་བ་དང་། གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྲེས་ནས་འཐུང་ནས་མཆིན་དུག་ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ། 

9.འདོད་བསྐྱེད་ཀྱི་སྨན་དང་སྦྲུམ་འགོག་སྨན། ཅཱ་ཏེ་ཡོན་ཏུང་། ཡའེ་ནའོ་ཐུན། ཆའེ་ཚི་ཁྲོན་སོགས་ཀྱི་སྦྲུམ་འགོག་སྨན་འཐུང་ཚེ། མཁྲིས་སེར་གྱི་ནད་གཞི་སློང་ཞིང་མཆིན་པའི་བྱེད་ནུས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས། 

10.སྤུ་ལྡན་ཁྲག་གཅོད། སྒ་ཚུར་དྭ་བ་ཡིས་མཆིན་པར་སྤྱིར་བཏང་གི་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་བ་དང་། སྨན་བུ། བ་རུ་ར་ཡིས་མཆིན་དུག་རང་བཞིན་གྱི་མཆིན་ཚད་སློང་བར་བྱེད་ཅིང་། བྱི་རུག་སེར་པོ། ཤུ་དག་དཀར་ནག་གིས་མཆིན་པར་སྐྲན་ནད་ཕོགས་སྲིད། 


བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

སྨན་རྫས། གནོད་པ། མཆིན་པ།
སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2019-04-19

གསར་སྤེལ་མཁན། :གདུགས་དཀར་རྒྱལ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།