ཡེར་པའི་དཀར་ཆག
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

བྲག་ཡེར་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། ལྷ་ཁང་ནང་གི་རྟེན་གསུམ་བཅས་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པའི་དཔེ་ཆའི་མིང༌། 《ཡེར་པའི་དཀར་ཆག》འདི་ལ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་སྟེ། ལ་སྟོད་པ་དམ་པ་དམར་པོས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི《ཡེར་པའི་དཀར་ཆག》དང༌། བླ་མ་ཟངས་རི་བས་བྲག་ཡེར་པ་ཉམས་གསོ་གནང་སྐབས་སྤེའུ་སེར་པོའི་ནང་ནས་ཐོན་པའི《ཡེར་པའི་དཀར་ཆག》《ཡེར་པའི་དཀར་ཆག་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་མ》《ཡེར་པའི་དཀར་ཆག་བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད》བཅས་ཡོད་པའི་ནང་ནས། དཀར་ཆག་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་དུམ་བུ་འགའ་ཞིག《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན》ནང་དུ་དྲངས་འདུག
1 ​རྒྱས་འགྲེལ།

བྲག་ཡེར་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། ལྷ་ཁང་ནང་གི་རྟེན་གསུམ་བཅས་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པའི་དཔེ་ཆའི་མིང༌། 《ཡེར་པའི་དཀར་ཆག》འདི་ལ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་སྟེ། ལ་སྟོད་པ་དམ་པ་དམར་པོས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི《ཡེར་པའི་དཀར་ཆག》དང༌། བླ་མ་ཟངས་རི་བས་བྲག་ཡེར་པ་ཉམས་གསོ་གནང་སྐབས་སྤེའུ་སེར་པོའི་ནང་ནས་ཐོན་པའི《ཡེར་པའི་དཀར་ཆག》《ཡེར་པའི་དཀར་ཆག་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་མ》《ཡེར་པའི་དཀར་ཆག་བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད》བཅས་ཡོད་པའི་ནང་ནས། དཀར་ཆག་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་དུམ་བུ་འགའ་ཞིག《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན》ནང་དུ་དྲངས་འདུག


སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2018-04-09

གསར་སྤེལ་མཁན། :འཕགས་མོ་རིན་ཆེན།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།