དཀར་པོ་ལུང་།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

དཀར་པོ་ལུང་།
དཀར་པོ་ལུང་། (སྤྱི་ལོ1926ལོའི་ཟླ11ནས་སྤྱི་ལོ2011ལོའི་ཟླ10བའི་བར)སོག་རིགས། ཕ་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་མདའ་བཞི་རྫོང་ནས་ཡིན། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ཕུལ་བྱུང་ཏང་ཡོན་དང་། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པའི་འཐུས་མི། ཀྲུང་གུང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་དེ་སྔའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གསར་བརྗེ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དེ་སྔའི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་དེ་སྔའི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བདུན་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་བཅས་ཡིན། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཨུ་ཡོན་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྐབས་ལྔ་པ་དང་སྐབས་བདུན་པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སོགས་ཡིན།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
尕布龙
རྒྱལ་ཁོངས།
ཀྲུང་གོ།
དད་མོས།
གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས
གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ།
སྐབས་དང་པོའི“མ་ཡུམ་གཙང་པོར་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་བྱ་དགའ”ཐོབ།
1 ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

དཀར་པོ་ལུང་། སོག་རིགས། སྤྱི་ལོ1926ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མདའ་བཞི་རྫོང་ནས་འཁྲུངས་པ་དང་སྤྱི་ལོ1952ལོར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ལ་ཞུགས། སྔ་རྗེས་སུ་ཀྲུང་གུང་མདའ་བཞི་རྫོང་ཨུད་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཧོ་ནན་སོག་རིགས་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཀྲོའུ་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འབྲོག་ལས་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་། ཀྲུང་གུང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ། ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བདུན་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད། ཀྲུང་གུང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པའི་འཐུས་མི་ཡིན།

2 མི་ཚེའི་བརྒྱུད་རིམ།

བློ་མཐུན་དཀར་པོ་ལུང་ནི་སྤྱི་ལོ1926ལོའི་ཟླ11པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མདའ་བཞི་རྫོང་གི་འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས། སྤྱི་ལོ1950ལོའི་ཟླ1པོར་གསར་བརྗེའི་བྱ་བར་ཞུགས། སྤྱི་ལོ1950ལོའི་ཟླ1པོར་ནུབ་བྱང་གསར་བརྗེའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་སློབ་སྦྱོང་གནང་བ་དང་སྤྱི་ལོ1950ལོའི་ཟླ7པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མདའ་བཞི་རྫོང་དུ་ལས་ཞུགས་བྱས་ཤིང་། སྔ་རྗེས་སུ་དམངས་སྲིད་ཁོའོ་ཡི་ཁོ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་རྫོང་ཨུའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། འདི་ལོའི་ཟླ10པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཧོ་ནན་རྫོང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ1959ལོའི་ཟླ11པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཧོ་ནན་རྫོང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས། ཁོང་གིས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཧོ་ནན་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཅིག་ལྕོགས་གནང་བ་དང་འབྲེལ་སྔ་རྗེས་སུ་ཧོ་ནན་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་རྫོང་མི་དམངས་དྲག་ཆས་པུའུ་ཡི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་སོགས་ཀྱི་གོ་གནས་གཅིག་ལྕོགས་གནང་བ། སྤྱི་ལོ1963ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དུ་བདམས། སྤྱི་ལོ1965ལོའི་ཟླ12པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཞིང་པ་དབུལ་པོའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བདམས་ཐོན་བྱུང་། སྤྱི་ལོ1967ལོའི་ཟླ4པར“རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའི”རྡུང་རྡེག་ཐེབས་པའི་དབང་གིས་གོ་གནས་མཚམས་བཞག་པ་དང་། སྤྱི་ལོ1970ལོའི་ཟླ2པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གསར་བརྗེ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཐོན་སྐྱེད་པུའུ་རུ་ལས་བགོས་བྱས། སྤྱི་ལོ1970ལོའི་ཟླ7པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཕྱུགས་ལས་སྨན་བཅོས་སྤྱི་ཁྱབ་ས་ཚིགས་གསར་བརྗེ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གྱི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ1971ལོའི་ཟླ2པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་ཞིང་ཆེན་ཕྱུགས་ལས་ཅུའུ་ཡི་ཅུའུ་ཀྲང་། སྤྱི་ལོ1977ལོའི་ཟླ12པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་ཞིང་ཆེན་གསར་བརྗེ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ1979ལོའི་ཟླ8པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་ཞིང་ཆེན་གྱི་འགོ་འཛིན་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ1983ལོའི་ཟླ2པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ1988ལོའི་ཟླ1པོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བདུན་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ1993ལོའི་ཟླ3པར་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་མི་འཁུར་བ་དང་སྤྱི་ལོ2001ལོའི་ཟླ7པར་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་བྱས།

བློ་མཐུན་དཀར་པོ་ལུང་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཨུ་ཡོན་ཡིན་པ་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྐབས་ལྔ་པ་དང་སྐབས་བདུན་པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རེད།

བློ་མཐུན་དཀར་པོ་ལུང་ནད་གཞིའི་རྐྱེན་གྱིས་སྨན་བཅོས་བྱས་ཀྱང་ཕན་འབྲས་མེད་པས་སྤྱི་ལོ2011ལོའི་ཟླ10བའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚོད4དང་སྐར་མ50ཡི་ཐོག་ཟི་ལིང་དུ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་དགུང་ལོ86ལ་ཕེབས་ཡོད།

3 ཆབ་སྲིད་གདེང་འཇོག

“རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའི”སྐབས་སུ། བློ་མཐུན་དཀར་པོ་ལུང་ལ་ཕོག་ཐུག་ཐེབས་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་དང་། གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ཀྱི་དད་སེམས་བརྟན་དུ་གཏོང་བ། ཏང་དང་མི་དམངས་ལ་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་བྱེད་པ། ཏང་དང་མི་དམངས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྤྲོ་སྣང་གི་རྣམ་འགྱུར་འཛིན་པ་བཅས་བྱས། ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་ཚུན་ཁོང་གིས་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིས་ཏང་གི་ལམ་ཕྱོགས་དང་། བྱེད་ཕྱོགས། སྲིད་ཇུས་བཅས་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱས ་ནས་ཆབ་སྲིད་དང་། བསམ་བློ། བྱ་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཚད་མཐོའི་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་བྱས་ཡོད།

བློ་མཐུན་དཀར་པོ་ལུང་ནི་རང་རེའི་ཏང་གིས་ཡུན་རིང་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པ་དང་འབྲེལ་ཚོད་བགམ་ཐེག་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཤིང་། ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་མྱོང་དང་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད། ཧོ་ནན་རྫོང་དང་རྨ་ལྷོ་ཀྲོའུ་རུ་ལས་ཀ་བྱེད་རིང་རྟག་ཏུ་གཞི་རིམ་དུ་བསྐྱོད་དེ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་ལས་ཀའི་གཙོ་གནད་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་བསྒྱུར་རྒྱུར་མཐོང་ཆེན་བྱས་པས་ས་གནས་དེ་གའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱོན་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ནུས་ལྡན་ཐེབས་ཡོད། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་རིང་ཞིང་འབྲོག་ལས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ལས་བགོས་འགན་གཉེར་བྱས་ཏེ་ཞིང་འབྲོག་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འཐབ་ས་དང་པོར་རྟག་ཏུ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་ཞིང་འབྲོག་ལས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་རིང་ཁོང་གིས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱ་སྙིང་རུས་ཆེན་པོས་སློབ་སྦྱོང་གནང་བ་དང་། བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཧུར་ཐག་སྤེལ་བ། ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛུགས་དང་ལྟ་སྐུལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་སེམས་ནུས་འབོར་ཆེན་བཏོན་གནང་ཞིང་། རང་ཞིང་གི་དམངས་གཙོ་ཁྲིམས་ལུགས་འཛུགས་སྐྱོང་གི་འཕེལ་རིམ་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་གནང་བ་རེད། རྒན་ཡོལ་ཞུས་རྗེས་ཁོང་གིས་སྔར་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ཆེན་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་། མང་ཚོགས་དང་མཚོ་སྔོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་བ། མཚོ་སྔོན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུགསྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ལ་དོ་ཁུར་གནང་བ། ཞིང་ཨུད་དང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ཇུས་དང་ཐབས་འདོན་ཇུས་འདོན་ཧུར་ཐག་གནང་བ། ལྷག་པར་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ལྷོ་བྱང་རི་བོ་སྔོ་འགྱུར་ལས་གྲྭའི་བཀོད་འདོམས་པུའི་རྒྱུན་ལས་ལས་འགན་བཞེས་རིང་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ནང་ལས་བྱེད་ལས་བཟོའི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་ཤིང་འཛུགས་ནགས་བཟོའི་ལས་དོན་ལ་ལེགས་སྐྱེས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཕུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་མ་ཡུམ་གཙང་པོར་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྐབས་དང་པོའི“མ་ཡུམ་གཙང་པོར་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་བྱ་དགའ”གནང་བ་རེད། ཁོང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གུང་ཁྲན་ཏང་མི་ཞིག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་གཤིས་རྒྱུད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པ་དང་བྱ་སྤྱོད་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཆེད་ཚེ་གང་འབད་འཐབ་བྱེད་པའི་བླ་ན་མེད་པའི་ཕུགས་བསམ་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོད།

བློ་མཐུན་དཀར་པོ་ལུང་གིས་ཁོང་གི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རིང་གི་གསར་བརྗེའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མར་ལེའི་རིང་ལུགས་དང་། མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་དགོངས་པ། ཏེང་ཞའོ་ཕིན་གྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས།“མཚོན་བྱེད་གསུམ”གྱི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་བཅས་ཀྱིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏང་ལ་བློ་དཀར་སེམས་དཀར་དང་མི་དམངས་ལ་བློ་དཀར་སེམས་དཀར་བྱས་ཏེ་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་ཕུགས་བསམ་དང་རླབས་ཆེན་བྱ་གཞག་མངོན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུར་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བློ་ལ་བརྟན་པོར་ངེས་ནས་མཚོ་སྔོན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་བཅས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་གལ་ཆེན་ཕུལ་ཡོད།

བློ་མཐུན་དཀར་པོ་ལུང་ནི་སྤྱོད་གྲགས་གཉིས་ལྡན་གྱི་བློ་མཐུན་རྒན་གྲས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་སེམས་ནུས་ཡོད་རྒུ་མཚོ་སྔོན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་གཞག་ལ་ཕུལ་བས་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་གུས་བཀུར་དང་ཡིད་སྨོན་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད། ཁོང་གི་ཏང་གཤིས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཆེ་བ་དང་། ཏང་གི་གྲོས་ཆོད་དང་། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཏང་དང་མི་དམངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཨང་དང་པོར་འཇོག་པ་དང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མི་དམངས་ཀྱི་སྤྱི་ཞབས་པའི་རང་མདངས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས། ཁོང་གིས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ལྟ་རྟོག་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ལྟ་རྟོགབློ་ཁོག་དཀྱེལ་ཆེ། ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ། ཁོང་གིས་སྤྱོད་གཙང་གཞུང་དྲང་དང་རང་གཅུན་ནན་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཁོང་གིས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བྱ་བ་དངོས་དང་བྱ་བ་བཟང་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་གནང་བ། ཁོང་གི་འཚོ་བ་བབ་ཆགས་དང་འགྲོགས་བདེ་གཤིབ་བདེ་དང་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཡིན་པ། ཁོང་གིས་སྤྱོད་ཚུལ་དམངས་གཙོ་དང་། བློ་མཐུན་ལ་མཐུན་སྒྲིལ། སྐྱོན་བརྗོད་དང་རང་སྐྱོན་རང་བརྗོད་བྱེད་ཕོད་པ་བཅས་བྱེད་དགོས།

བློ་མཐུན་དཀར་པོ་ལུང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་ནི་གསར་བརྗེའི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་དང་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་མི་ཚེ་ཞིག་རེད། ཁོང་སྐུ་གཤེགས་པ་དེས་ང་ཚོའི་ཏང་ལ་བློ་མཐུན་བཟང་པོ་ཞིག་དང་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པ་ཕུལ་བྱུང་ཅན་ཞིག་ཤོར་བས། ང་ཚོ་འགོ་ཁྲིད་རྒན་གྲས་དང་ཏང་ཡོན་རྒན་གྲས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་མེད་པར་གྱུར་པར་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོ་བྱུང་། བློ་མཐུན་དཀར་པོ་ལུང་གིས་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་གསར་བརྗེའི་དད་སེམས་དང་བླ་ན་མེད་པའི་བསམ་པའི་ཉམས་འགྱུར་གྱིས་ང་ཚོར་ནམ་ཡང་སྐུལ་མ་གཏོང་བཞིན་ཡོད།

4 བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

ལུག་རྫི་ནས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་པ།

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་དཀྱིལ་གྱི་སྟོན་མཇུག་གི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ་སླེབས་སྐབས་མཚོ་སྔོན་པོའི་འགྲམ་གྱི་གསེར་དངུལ་ཐང་རྩྭ་ཐང་གི་དབུལ་ཕོངས་སོག་རིགས་ཀྱི་འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་དུ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་ཕྲུ་གུ་དེ་གནམ་སའི་མཐའ་རུ་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མིག་ཟུང་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་འཕྲོ་ཞིང་། ཁྱིམ་མཚེས་དང་གཉེན་ཉེ་ཚང་མས་ཁོ་ལ་བསོད་ནམས་ཡོད་ཟེར། འོན་ཀྱང་བྱིས་པའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཁྱེར་ཡོང་བར་རེ་བ་མི་བྱེད། ཁོང་ལ་ནད་མི་ཕོག་པ་དང་འཚར་ལོངས་མགྱོགས་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བྱིས་པ་འདིའི་མིང་ལ་དཀར་པོ་ལུང་ཟེར།

སྤྱི་ལོ2005ལོའི“ཡིད་འགུལ་ཐེབས་པའི་མཚོ་སྔོན”ཞེས་པའི་མི་སྣ་ཆེན་པོ་བཅུ།

དཀར་པོ་ལུང་ནི་རྩྭ་ཐང་སྟེང་གི་ལུག་གི་སྐད་སྒྲའི་ཁྲོད་འཚར་ལོངས་བྱུང་། ལོ་བཅུ་ལྷག་ལ་སོན་དུས་རི་མགོར་ལུག་འཚོ་རུ་སོང་བ་དང་། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ནམ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་སོན་ནས་བེའུ་དང་འདྲ་བའི་སོག་པོའི་ཕོ་རྒོད་ཅིག་ཏུ་གྱུར།

འོན་ཀྱང་དཀའ་སྡུག་ཆེ་བའི་འཚོ་བ་ནི་མུ་མཐའ་མེད་པ་དང་། སོག་བོད་འབྲོག་པ་ཚོས་ཉིན་ལྟར་ལྷ་སྐུ་ལ་ཕྱག་དབང་གནང་བར་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཀྱི་ཡོད། མཐར་ཉིན་ཞིག་ལ། བཅིངས་འགྲོལ་དམག་སླེབས་བྱུང་། གུང་ཁྲན་ཏང་སླེབས་བྱུང་། སྐལ་བཟང་གིས་མྱུར་དུ་གནས་ལུགས་ཤིག་ཤེས་སོང་སྟེ། གུང་ཁྲན་ཏང་ནི་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བདེ་སྐྱིད་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་མིག་མདུན་དུ་འོད་ཟེར་ལྡན་པ་དང་། ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་གསེར་དངུལ་ཐང་རྩྭ་ཐང་གི་སྲིད་གཞུང་གི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་ཨང་དང་པོར་གྱུར།

ཏང་གི་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཁོ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་བསྐྱལ་ནས་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པས་ཁོ་ལ་རིག་གནས་ཡོད་པ་དང་། མར་ལེ་རིང་ལུགས་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་དགོངས་པའི་གཞི་རྩའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤེས་པ། ཏང་གི་བྱེད་ཕྱོགས་དང་སྲིད་ཇུས་ཤེས་པ་བཅས་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་གིས་སྔ་རྗེས་སུ་མདའ་བཞི་རྫོང་དམངས་སྲིད་ལས་བྱ་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གནང་མྱོང་བ་དང་། དེ་ནས་ཧོ་ནན་སོག་རིགས་རྫོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྨ་ལྷོ་ཀྲོའུ་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཞིང་ཆེན་འབྲོག་ལས་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ་སོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་བཞེས།

རང་ཉིད་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་དང་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་བརྗེད་མི་རུང་ཞེས་བཤད། ལས་ཀར་ཞུགས་ནས་ལོ40ལྷག་ཙམ་སོང་རིང་ཁོང་གིས་རྟག་ཏུ་གཟབ་གཟབ་དང་གཟབ་ནན་ངང་རང་ཉིད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་དང་དབང་ཆ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྐྲག་ནས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་། ཁོང་གིས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འགོ་ཁྲིད་གནང་རྗེས་རང་ཉིད་ལ་བླང་བྱ་ནན་པོ་འདོན་དགོས། འོག་རིམ། ལྷག་པར་དུ་གཞི་རིམ་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་དཔོན་ཉམས་གཏན་ནས་མི་སྟོན་པ། བྱ་བ་ལ་ནམ་ཡང་དེ་འདྲའི་ནན་ཏན་ཡིན་པས། ནན་ཏན་གྱིས་མཚམས་མཚམས་སུ་འོག་རིམ་ལ་གོ་བ་ལེན་དཀའ་བར་གྱུར། ཉིན་རེར་ཉུང་མཐར་ཡང་ཆུ་ཚོད16ཡན་ཟིན་གྱི་ཡོད། དེ་རིང་གི་བྱ་བ་རྣམས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་གཏན་ནས་འབུད་མི་སྲིད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་ཡིན་ཕྱིན་ཁོང་སྐུ་ངོ་མས་སྒྲུབ་ངེས་ཡིན་ལ་འགན་འཁྲི་མཐར་ཕྱིན་པ་འཁུར་ངེས་ཡིན། གལ་ཏེ་དུས་དེབ་བཟོ་མ་ཐུབ་ན། ཁོ་གཉིད་མི་བདེ། ཟ་མ་ཟ་མི་ཐུབ། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལོ23བྱེད་རིང་ཁོང་གིས་ཉུང་མཐར་ཡང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གི་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་དུ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་ལས་ཀའི་མཛུབ་ཁྲིད་བྱེད་པར་ཐེངས་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་བསྐྱོད་ནས་ཞིང་ཆེན་དེ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཚང་མར་ཁོང་གི་རྐང་རྗེས་བཞག་ཡོད། གང་དུ་གངས་སྐྱོན་བྱུང་བ་དང་། གང་དུ་རིམས་ནད་བྱུང་བ། གང་དུ་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་མུ་གེ་བྱུང་བ། ཁོའི་གཟུགས་བརྙན་གང་ན་ཡོད། ཁོང་གིས་གཞི་རིམ་དུ་བསྐྱོད་དེ་གཞི་རིམ་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏན་ནས་གཏོང་གི་མེད། གྲོང་གསེབ་ཏུ་མ་བསྐྱོད་གོང་དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཕུད་ཁོང་གིས་ས་གནས་དེ་གའི་ཏང་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་ལ་བརྡ་ལན་གཏན་ནས་མི་གཏོང་བ་དང་གཞི་རིམ་གྱི་སྣེ་ལེན་ལ་བརྡ་ཐོ་དེ་བས་གཏོང་མི་ཆོག ས་ཆ་གང་དུ་སླེབས་ཀྱང་ཁོང་གིས་རྟག་ཏུ་དྲུང་ཡིག་དང་ཁ་ལོ་བར་ཁང་པ་དཀྱུས་མ་ཞིག་དང་ཉལ་ཁྲི་གསུམ་ཡོད་ན་འགྲིག་གི་ཡོད། ཟ་མ་ཇི་ལྟར་སྟབས་བདེ་ན་དེ་ལྟར་བཟང་། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་གྲོ་ཞིབ་དང་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་འཐུང་རྒྱུའི་ཇ་རྙིང་པ་ཡོད་ན་བློ་ཡིད་ཚིམས་པོ་ཡོང་གི་རེད། སྐབས་རེ། གཞི་རིམ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་རྙོག་དྲ་མི་བཟོ་ཆེད། དྲོས་ཇར་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བས་གོ་རེ་བཟོས་པས་ཆོག

ཐེངས་གཅིག་ལ་མཚོ་བྱང་རྩྭ་ཐང་དུ་སོང་། ཁུལ་དང་རྫོང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ་དཀར་པོ་ལུང་ཕྱུགས་ལས་ས་ཚིགས་ཤིག་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་ཤེས་རྗེས་དེའི་འོག་གི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཁོ་ལ་དྲོས་ཇ་འཐུང་བར་སྣེ་ལེན་བྱས་པ་དང་། ད་དུང་ཆེད་དུ་ལུག་ཞིག་བཤས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དཀར་པོ་ལུང་ཐོན་དུས་སྣེ་ལེན་བྱེད་མཁན་ད་དུང་ཐོན་མེད། གུར་གྱི་མདུན་དང་ཐབ་ཀའི་འགྲམ་དུ་མི་འགའ་བྲེལ་བཞིན་འདུག། ཁོས་བསམ་བཞིན་དུ་ང་ཚོར་ཟ་མ་ཅུང་ཙམ་བྱིན་ན་ཆོག་གམ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལྟོགས་བྱུང་། མི་ལ་ལས་བཤད་རྒྱུར། མི་ཆོག ང་ཚོས་ཞིང་ཆེན་གྱི་འགོ་འཛིན་ལ་སྒུག་ཡོད། ཟ་མ་འདི་དག་ནི་ཁོང་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར།  ཡང་ཁོས་བཤད་རྒྱུར། ཞིང་ཆེན་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཀྱང་ཟ་མ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཟ་མི་ཐུབ། ཁྱོད་ཚོས་ང་ཚོར་ལུག་ཤ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དང་ཕྱེ་ཅུང་ཙམ་བྱིན་དང་། ང་ཚོ་རང་གིས་ཕྱེ་ཅུང་ཙམ་འཐུང་ན་ཆོག་གམ་ཞེས་བཤད་པར། མི་དེ་དག་འཐད་པ་བྱུང་། ཁོང་གིས་དངོས་སུ་ཕྱེ་ལེབ་བཟོས་ནས་ཕྱེ་ལེབ་བཟོས་ཏེ་ཟས་ཚར་རྗེས་སྣེ་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ཐོན་པ་རེད། མེ

ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རིང་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་དཀར་པོ་ལུང་གྲོང་གསེབ་དང་འབྲོག་ཁུལ་དུ་སྐྱོད་སྐབས་ས་ཆ་གང་དུ་ལྟོ་ཟ་བ་དང་། ཁོས་སྒོར་མོ་བྱིན་ནས་མི་གསུམ་གྱི་སྒོར་མོ་སྟེར་དགོས། གཅིག་ནི་ཁོང་མི་སྒེར་གྱི་རེད། གཞན་ན་ཁ་ལོ་བ་དང་དྲུང་ཡིག་གི་རེད། ཐེངས་ཤིག་ལ་ཁོས་སྡེ་བ་ཞིག་ཏུ་བརྟག་དཔྱད་བྱས། ཉིན་དགུང་གྲོང་ཚོའི་ལས་བྱེད་པའི་ཁྱིམ་དུ་ཁ་ལག་ཐེངས་གཅིག་བཟས་པ་དང་ཁོང་གིས་ཟས་རིན་སྤྲོད་དགོས་པས་གྲོང་ཚོའི་ལས་བྱེད་པས་གཏན་ནས་ལེན་གྱི་མེད། ཐབས་ཟད་པའི་འོག་ཏུ། ཁོས་ཀྱང་ནན་མ་བྱེད། འོན་ཀྱང་རླངས་འཁོར་གྲོང་ཚོར་དང་ཁ་བྲལ་རྗེས་ཁོང་གིས་ཟས་རིན་སྒོར20སྤྲད་ནས་ཕྱིར་ཁྱེར་ཡོང་གི་རེད། ཁོང་གིས་བཤད་རྒྱུར། དེ་ནི་ཟས་ཐུན་གཅིག་གི་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མིན། དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ།  མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁབ་སྐུད་ཙམ་ཡང་ཁྱེར་མི་ཆོག    མི་དམངས་ཀྱི་དོན་དུ། གཞི་ནས་དམག་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ལྟ་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། མང་ཟ་མང་བཟུང་གི་མི་སེར་དེ་བས་ཀྱང་བྱེད་མི་རུང་། མང་ཟ་མང་འཛིན་གོམས་སུ་བཅུག་ན། ཏང་སྲོལ་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་བ་དང་དམངས་སེམས་ཤོར་བ་རེད།

ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་སྐབས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐོང་ཚོགས་བྱེད་སྐབས། ཁོ་ཆེས་བྲེལ་བ་ཆེ་བའི་དུས་ཡིན། ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། ཁོས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རང་འགན་གཙང་སྒྲུབ་བྱས། ཚོགས་ཆེན་བདེ་བླག་ངང་འཚོགས་པར་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་དགོས། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ཉིན་ལྟར་ཆུ་ཚོད་བཞི་པ་ལྔ་པར་ལངས་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་དངོས་སུ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཟ་ཁང་དང་ཐབ་ཚང་དུ་ཕེབས་ནས་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་འབྲོག་པའི་འཐུས་མིར་འོ་ཇ་བསྲེགས་པ་སྟེ། ཟ་མ་ཟ་སྐབས་དྲིས། ཁོང་སྐུ་ངོ་མས་ཟ་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིར་གསོལ་ཚིགས་བླུགས། མི་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་ཐོབ་ཐང་ཤོར་འདུག་ཟེར། འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚོས་ལོ་དང་ཟླ་བ་མང་པོ་གཤམ་དུ་ངལ་རྩོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རྒྱག་གི་ཡོད། ངས་ཁོ་ཚོའི་སྤྱི་ཞབས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོ་ཚོར་ཞབས་ཞུ་ཐེངས་གཅིག་བྱས། དགོས་ངེས་ཤིག་ཀྱང་རེད། ཁོས་བལྟས་ན་ཕྱུགས་རྫི་ཞིག་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་བར་དུ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མེད། མི་འདྲ་ས་ནི་མི་ཞིག་གིས་ལག་ཏུ་རང་གི་ལུག་འཚོ་བྱེད་ཀྱི་ལྕག་ཚན་བཟུང་། མི་གཞན་ཞིག་གི་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་ནི་ཏང་དང་མི་དམངས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་དབང་ཆ་ཡིན། དབང་ཆ་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་མོད། འོན་ཀྱང་མི་ནི་འདྲ་མཉམ་ཡིན་།

དཀར་པོ་ལུང་གིས་དབང་ཆ་མི་སེར་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། མི་སེར་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་ལས་དེ་ལྟར་བྱེད་མི་རུང་། ལོ་མང་རིང་ཁོང་ལ་ཁ་ལོ་བ་བྱེད་མྱོང་བའི་དབྱང་ཅེས་ཧྲེང་ཀྲང་ཀ་བས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཉེན་ཉེར་དྲུང་ཡིག་དང་ཁ་ལོ་བ་སོགས་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ལས་དོན་མི་སྣར་བླང་བྱ་ནན་པོ་བཏོན་ཡོད། དྲུང་ཡིག་ཁ་ལོ་བ་ཚོས་ཁོའི་མིང་གཡར་ནས་སྒེར་དོན་སྒྲུབ་མྱོང་མེད།

ཁོ་ལ་ཚ་བོ་ཞིག་ཡོད། རང་ཉིད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་བརྒྱུད་འབྲིང་རིམ་ཆེད་ལས་སློབ་གྲྭར་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་དང་། ལས་ཀ་བྱས་རྗེས་རང་སྦྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་ཆེད་ཚན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་རེད། ལས་དོན་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་དབང་གིས་ཚན་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཁྲུའུ་རིམ་པ་གཞོན་པའི་ལས་བྱེད་པར་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་དེའི་སྐོར་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ། ཁོ་ནི་དཀར་པོ་ལུང་གི་ཚ་བོ་ཡིན་ནམ་ཅི་རེད། གོ་གནས་སྤར་མི་དགོས། ཁོ་ལ་ལས་སྒོ་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་དགོས། ལས་གནས་སྤར་རྒྱུ་དེ་མི་གཞན་ལ་བཞག་པ། དེ་ནས་ཚ་བོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་རེད།

སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་བཞེས། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་ཁྱིམ་མི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁྱིམ་ཐོར་བསྒྱུར་དགོས་པའི་ཁ་ཏ་བྱས། ཁོས་རྣམ་འགྱུར་མ་བསྟན། རྗེས་སུ། ཁོང་ཧྲེང་ཀྲང་གཞོན་པར་བསྐོ་གཞག་བྱས་རྗེས། མི་ཞིག་གིས་ཁོ་ཞིང་ཆེན་ལ་སྤོར་རྒྱུའི་དྲན་སྐུལ་བྱས། ཕ་ཡུལ་དུ་ལུག་འཚོ་བའི་བུ་མོར་ལས་ཀ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས། ཁོས་སྔར་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་མ་བསྟན། དྲི་བ། བཟའ་ཟླ་ཚེ་ལས་འདས་སོང་། བུ་མོ་སྔར་བཞིན་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱུགས་འཚོ་བཞིན་ཡོད།

སྤྱི་ལོ1985ལོའི་སྔོན་དུ། ལོ་རེའི་ལོ་གསར་སྐབས་སུ། གནས་ཚུལ་དམིགས་བསལ་མེད་དུས། ཁོང་གསེར་དངུལ་ཐང་རྩྭ་ཐང་གི་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་ལོ་ཞིག་རེད། ཐད་ཀའི་གཉེན་ཉེའི་ཁྲོད་དམའ་འབྲིང་ཡན་གྱི་རིག་གནས་ཆུ་ཚད་དང་ལས་ཀར་ཞུགས་ཟིན་པའི་མི་རབས་རྗེས་མ་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྡུས་ཏེ།  བྲེལ་བརྩོན་ཆེ་བའི་ཡུལ་མི་ཚོར་ལོ་གསར་ཡག་པོ་ཞིག་རོལ་ཆེད། རང་ཉིད་ཀྱིས་ལམ་རྒྱགས་འཁྱེར་ནས། གྲོང་ཚོའི་ཡུལ་མི་ཚོར་ཉིན་གཅིག་ལ་ཕྱུགས་འཚོ་བ་ཡིན།  ད་རུང་ལོ་གསར་གྱི་མཁོ་ཆས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་བོ་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱེད་དུ་སོང་། ལོ་རེར་ལུག་ཁྱུ་དེད་ནས་སྔོན་ཆད་ཕྱུགས་འཚོ་མྱོང་བའི་རི་ལྡེབས་སུ་འགྲོ་དུས། ཁོང་ལ་སྤྲོ་བས་ཁེངས།

མི་སེར་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་མི་ཤེས་མཁན་ནི་མི་དམངས་ཀྱི་སྤྱི་ཞབས་པ་བྱེད་པར་མི་འཚམ། ཁོང་གིས་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ལས་དོན་མི་སྣར་ནན་བཤད་ཡང་ཡང་གནང་བ་རེད། རང་གོ་གནས་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གནས་ཀྱང་། ས་ཆ་གང་དུ་སོང་ཡང་ཁོང་གི་སེམས་སུ་ཨང་དང་པོར་འཇོག་རྒྱུ་ནི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མི་སེར་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཁོང་གི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། ཁོ་ལ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ཤེས། ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ནས་ཡོང་བའི་མང་ཚོགས་དབུལ་པོ་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ། ཁོའི་སྡོད་ཁང་ཕལ་ཆེར་ནད་པའི་སྡོད་ཤག་དང་སྒམ་བསྡུ་ཁང་དུ་གྱུར། ཁོའི་ཁྱིམ་ན་འབོལ་ཁྲི་མེད། ཁྱིམ་ཆས་ལེགས་པོ་ཞིག་མེད་ན་ཁང་བ་སོ་སོའི་ནང་དུ་ཉལ་ཁྲི་བཅུ་ལྷག་བཞག་ཡོད། ཉིན་ལྟར་མཐའ་འཁོབ་ས་ཁུལ་ནས་ཡོང་བའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་དགོས། ཁོ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ནི་དབུལ་ཕོངས་ཡིན་པས་སྨན་ཁང་དུ་འདུག་མི་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་སྨན་རིན་མེད་པའི་ནད་པ་ཡིན། དེའི་ནང་གི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཁོ་དང་གཏན་ནས་ངོ་མི་ཤེས། འོན་ཀྱང་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རིང་ཁོང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཉེན་ཉེ་ལྟར་ཁོང་ཚོར་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ནས་ཁོང་ཚོར་བཟའ་བཏུང་དང་སྨན་རིན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་སྔ་ཁོང་ལ་ལོ་མང་གི་ཁ་ལོ་བ་བྱེད་མྱོང་བའི་དབྱང་ཅེ་དང་ཚུའེ་ཧྲེང་མན་སོགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ལོ30ལྷག་ཙམ་རིང་ཁོང་ཚོས་ཧྲེང་ཀྲང་ཀ་ལགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་པར་སྐྱེལ་མཁན་ཞིང་འབྲོག་པ་དབུལ་པོ7000ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེའི་ནང་མི་མང་པོ་ཞིག་ནད་གཞི་ལྕི་པོ་ཕོག་རིང་ཧྲེང་ཀྲང་ཀ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའི་མདུན་དུ་ལྟ་སྲུང་བྱེད་མྱོང་ཡོད།

5 ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་མགོ་ཁྲིད་ནས་ལྗང་བསྒྱུར་གྱི་ལས་སུ་ཞུགས་པ།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་དུ་མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་གནའ་གྲོང་ཞིག་ཡོད་པ་དང་གནའ་གྲོང་དེ་ལྷོ་བྱང་རི་བོ་གཉིས་ཀྱིས་པང་དུ་བཟུང་ཡོད། རི་བོ་མཐོ་བ་དང་། རི་གཟར་བ། རླུང་ཆེ་བ། སྔོ་ཁེབས་ཉུང་བ། གནམ་གཤིས་ལ་ལོ་ལྟར་ཐན་པ་དང་ཐན་པ་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་རྣམ་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད། ལོ་རེའི་ཆར་ཆུ་འབབ་ཚད་ཧའོ་སྨི360ལས་མེད་ཀྱང་རླངས་འགྱུར་ཚད་ཧའོ་སྨི1763ལ་སླེབས་ཡོད། ལྷོ་བྱང་རི་བོ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་ཆེད། སྤྱི་ལོ1989ལོར། ཞིང་ཆེན་དུ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་བཙུགས། ལྷོ་བྱང་རི་བོའི་སྔོ་ལྗང་བཀོད་འདོམས་པུའུ། ལྷོ་བྱང་རི་བོ་གཉིས་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་སྔོ་འགྱུར་ལས་གྲྭ་དེ་ལས་འགོ་ཚུགས། དཀར་པོ་ལུང་སྐབས་དེ་དུས་ལྷོ་བྱང་རི་བོ་གཉིས་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྒྲིག་དང་ཟི་ལིང་བའི་འཚོ་བའི་སྤུས་ཚད་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གར་སྟེགས་ཐོག་བསྐྱོད་པ་རེད།

སྤྱི་ལོ1989ལོར་བཀོད་འདོམས་པུའུ་བཙུགས་སྐབས། དཀར་པོ་ལུང་གིས་བློ་འདོན་པའི་འགན་ཁུར། སྤྱི་ལོ1992ལོར་ལོ66ལ་སླེབས་པའི་དཀར་པོ་ལུང་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་དང་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རི་བོ་གཉིས་ཀྱི་སྔོ་ལྗང་ཆེད་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་རྒྱུན་ལས་ལས་འགན་འཁུར་དུ་བཅུག་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་གིས་སེམས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་སྒྲོམ་འདི་གཉིས་ལ་ཕུལ་བ་རེད།

6 བྱས་རྗེས།

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཙོང་ཆུའི་འགྲམ་དུ་གནས་པ་དང་། ལོ10གོང་ལྷགས་པ་བརྒྱབ་མ་ཐག་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་བྱེ་སྒམ་ཟི་ལིང་དུ་བསྐྱོད་པས་གྲོང་མི་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་ཡོད། རྨ་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་གཏོང་ཆེད1989ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཨུད་དང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱོགས་བཞིའི་སྔོ་འགྱུར་ལས་འགན་ཁག་ཞིང་ཆེན་ཐད་གཏོགས་ལས་ཁུངས་ཐིང་དང་ཅུས་ཁག་ལ་ཁག་བགོས་ནས་སྒྲུབ་འགན་གཙང་སྤྲོད་བྱས་པ་རེད། སྤྱི་ལོ1992ལོར་ལོ66ལ་སླེབས་པའི་དཀར་པོ་ལུང་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ད་དུང་མི་དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་མང་ཙམ་སྒྲུབ་འདོད་ཡོད་པས། རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཟི་ལིང་གི་ལྷོ་བྱང་རི་བོའི་སྔོ་འགྱུར་གྱི་ཆེད་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་རྒྱུན་ལས་གཞོན་པ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ནས་བཟུང་ཁོང་གིས་ལས་ཀ་ལོ10བྱས་པ་རེད།

7 ཁྱིམ་དུ“འབྲོག་པའི་ཁང་མིག”བཙུགས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུར་རིན་མེད་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ།

ཟི་ལིང་གི་གྲོང་མི་མང་ཆེ་བ་དང་གྲོང་འདབས་ཀྱི་ཞིང་པ་ཚོས་སོལ་རླངས་དང་གློག་ཐབ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་སྒོ་རའི་ནང་གི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཐོག་ཁང་ཆེ་མོའི་ནང་དཀར་པོ་ལུང་གི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་པུས་རྡོ་སོལ་བསྲེགས་ཡོད། ཟླ6པའི་ཚེས22ཉིན་གསར་འགོད་པ་ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་བཅར་འདྲིར་སྐྱོད་སྐབས་སྟེང་འོག་ཉིས་ཐོག་གི་བསྐྱར་མའི་ཐོག་ཁང་ནང་ཉལ་ཁྲི11བསྒྲིགས་ཡོད་པ་དང་ཚོམས་ཆེན་ནང་སྒྲོག་ཙེ4སྒྲིགས་ཡོད་པ་དང་སྒྲོག་ཙེ་གཡས་གཡོན་དུ་རྐུབ་སྟེགས40བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཞིང་ཆེན་གྲོང་དུ་སྨན་པ་བསྟེན་པར་ཡོང་མཁན་བོད་རིགས་འབྲོག་པ8ཀྱིས་སྒྲོག་ཙེ་བསྐོར་ནས་ཟ་མ་ཟ་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་སྐབས་ང་ཚོས་ད་དུང་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་དཀར་པོ་ལུང་གིས་ལོ30ཡི་རིང“འབྲོག་པའི་ཁང་མིག”ཞིག་རེད།

སྤྱི་ལོ1971ལོར་དཀར་པོ་ལུང་ཀྲུང་གུང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ལ་བདམས་པ་དང་ཞིང་ཆེན་འབྲོག་ལས་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས། ལོ་དེར་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས་ཁོང་ལ་ཧྲེང་ཀྲང་ཐོག་ཁང་ཆ་ཚང་ཞིག་སྤྲད་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་སྤོ་རྒྱུ་མིན་ལ་སྔར་བཞིན་འབྲོག་ལས་ཐིན་གི་ཁྱིམ་མིའི་སྒོ་རའི་སྨི་ངོས་གྲུ80ཡོད་པའི་ཁང་མིག་4ནང་སྡོད་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ར་དེ་ནི་ལོ་རབས50པར་བསྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁང་པའི་ནང་བཞའ་ཚན་ཆེ་བ་དང་། ཁང་པའི་ནང་རང་འབབ་ཆུ་མེད་པ། གསང་སྤྱོད་མེད་པ། ཁོང་ལོ18ལ་བསྡད་པ་རེད། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅིས་ཁོང་ཧྲེང་ཀྲང་གི་ཐོག་བརྩེགས་ཁང་ཆེན་དུ་སྤོ་རྒྱུའི་སྐུལ་སློང་ཐེངས་གཉིས་བྱས་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྱིམ་དུ་སྤོས་ན། སྒོ་ཆེན་གྱི་སྒོ་ཁར་སོ་ལྟ་ཡོད་པས། འབྲོག་པས་ང་བཙལ་དུས་སྟབས་བདེ་པོ་མེད། ལོ30ཡི་གོང་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་སྡོད་སའི་ཁང་མིག4 ས་ཕག་གིས་ཁང་མིག5དང་ཕྱེད་ཀ་བཅད་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉལ་ཁང་བྱས་པ་དང་དེ་བྱིངས་ཁང་མིག5ལ་ཉལ་ཁྲི11བརྒྱབ་པ་རེད། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གླ་ཕོགས་ལ་བརྟེན་ནས་མལ་གདན་དང་བལ་གདན་ཉོས་ཏེ་ཟི་ལིང་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་པར་ཡོང་མཁན་འབྲོག་པར་རིན་མེད་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ཏེ་ཞིང་ཆེན་དེ་ཡོངས་ཀྱི“འབྲོག་པའི་ཁང་མིག”དུ་གྱུར་ཡོད། སྤྱི་ལོ1988ལོར། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དང་ཁུལ་གཉིས་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་དོ་དམ་བྱས།

དཀར་པོ་ལུང་དང་མཉམ་དུ་ལོ10ལྷག་ཙམ་རིང་གྲོང་གསེབ་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་སྔའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིན་གི་ཐིན་ཀྲང་ཅན་ཧྲུན་ཧྲེང་གིས་གསར་འགོད་པར་དཀར་པོ་ལུང་ཚང་གི“འབྲོག་པའི་ཚོང་ཁང”ནང་ཧ་ལམ་ཉིན་ལྟར་མི་ཡོད་པ་དང་། མང་ན་མི30དང་ཉུང་ན་མི་གསུམ་ལྔ་ཡོད། ནད་གཞི་བཅོས་པར་ཡོང་མཁན་འབྲོག་པ་ཚོས་དུས་ཐོག་ཏུ་ཀྲུང་ལུགས་སྨན་བཟོ་ཆེད། ཁོང་གི་ཁྱིམ་ལ་ལོ་ལྟར་རྡོ་སོལ་བླུགས་ནས་ཟླ་རེར་དཀར་པོ་ལུང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གླ་ཆ་སྤྲད་ནས“འབྲོག་པའི་ཚོང་ཁང”ལ་གྲོ་ཞིབ་རྒྱ་མ300ཉོས་ནས་ལོ་ལྟར་རྡོ་སོལ་ཏུན6ཉོ་བ་དང་ཉིན་ལྟར་རྒྱ་ཐུག་སླ་ང5བཟོ་གི་ཡོད། ང་ཚོས་ལོ30ཡི་རིང“འབྲོག་པའི་ཚོང་ཁང”དུ་ཁྱོན་མི་ཐེངས་ག་ཚོད་སྡོད་མྱོང་ཡོད་ཅེས་འདྲི་སྐབས། ཁོང་གིས“མི་ག་ཚོད་བསྡད་མྱོང་ཡོད་པ་མི་ཤེས་མོད།མི་དམངས་ཀྱིས་ང་ལ་ཚེ་གང་བོར་གཉོར་སྐྱོང་བྱས་པས་ད་ལྟ་ངས་ཁོང་ཚོར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་དགོས་ཟེར”

ཁུངས་སྣེ་དེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྗེས་ང་ཚོ་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མདའ་བཞི་རྫོང་ཐོ་ལེ་ཅིང་ཤང་ཡུང་ཧྥེང་གྲོང་ཚོར་སོང་ནས་དཀར་པོ་ལུང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཁྱིམ་དུ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་ཡིན། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པ་གཞོན་པའི་ཁྱིམ་དུ་གྲོང་ཚོ་དེ་གའི་འབྲོག་པ་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་ས་ཆ་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད། སྡོད་ས་ནི་སྔར་བཞིན་ལོ་20ཡི་གོང་བསྐྲུན་པའི་ས་ཕག་ཁང་པ5ཡིན་པ་དང་། རྐུབ་སྟེགས་གསུམ་ལས་གཅིག་ལ་ལྷན་པ་གསུམ་བརྒྱབ་འདུག ཁྱིམ་གྱི་ཅ་དངོས་གོང་ཆེན་ནི་འཁྱགས་སྒམ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ནང་མི་ཚང་མས་སྔར་བཞིན་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད།


དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།
སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:2  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2019-12-30

གསར་སྤེལ་མཁན། :ཁྲི་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།