འགྲེམས་སྟོན་གྱི་འཆར་འགོད་ཆེན་པོ་གཉིས།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

འགྲེམས་སྟོན་གྱི་འཆར་འགོད་ཆེན་པོ་གཉིས་ནི་ནང་དོན་འཆར་འགོད་དང་རྣམ་པའི་འཆར་འགོད་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ནི་གཟུགས་དང་དྲི་མ་ལྟར་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་མོད། ནང་དོན་གྱིས་རྣམ་པ་ཐག་གཅོད་པ་ལས་རྣམ་པས་ནང་དོན་ཐག་གཅོད་གཏན་ནས་བྱ་མི་རུང་ངོ་། །
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

ཁོངས་གཏོགས།
རིག་གནས།
1 ​ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 

འགྲེམས་སྟོན་གྱི་འཆར་འགོད་ཆེན་པོ་གཉིས་ནི་ནང་དོན་འཆར་འགོད་དང་རྣམ་པའི་འཆར་འགོད་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ནི་གཟུགས་དང་དྲི་མ་ལྟར་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་མོད། ནང་དོན་གྱིས་རྣམ་པ་ཐག་གཅོད་པ་ལས་རྣམ་པས་ནང་དོན་ཐག་གཅོད་གཏན་ནས་བྱ་མི་རུང་ངོ་། ། 

འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ནང་དོན་འཆར་འགོད་བྱ་རྒྱུ་ནི་འགྲེམས་སྟོན་གང་ཞིག་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་མིན་གྱི་འགག་རྩ་ཞིག་ཡིན་པས། འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ནང་དོན་འཆར་འགོད་བྱེད་སྐབས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དེའི་ནང་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ནས་ནང་དོན་གང་ཞིག་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་རིག་དངོས་སམ་འགྲེམས་དངོས་གོང་འོག་དང་། སྔ་ཕྱི་སོགས་ལེགས་པར་གོ་སྒྲིག་ཤེས་པ། སྒྲིག་གཞི་ཚགས་སུ་ཚུད་པ། བསྟན་དོན་འབུར་དུ་ཐོན་པ་བཅས་ཡིན་དགོས། 

བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

འགྲེམས་སྟོན། འཆར་འགོད། ཐག་གཅོད།
སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2019-01-22

གསར་སྤེལ་མཁན། :.ཉི་མ་འཚོ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།