ས་དགུ།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

ཡོངས་གྲགས་སུ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ཟེར། 1.ཡི་དྭགས་བྱོལ་སོང་བྱིང་གི་ས། 2.ལྟུང་བ་ཡོད་པ་དམྱལ་བའི་ས། 3.བསོད་ནམས་གྲུབ་པ་མི་ཡི་ས། 4.ཀུན་ཏུ་གཡོ་བ་རླུང་གི་ས། 5.མཐོ་རིས་གོ་འཕང་ལྷ་ཡི་ས། 6.གཞལ་ཡས་རིན་ཆེན་བཀོད་པའི་ས། 7.མཚན་ནི་བརྟན་པ་སྤྲིན་གྱི་ས། 8.དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་ངར་ལྡན་ས། 9.མིང་གི་མཚོན་པ་སྐྱེ་མེད་སའོ། །དེ་ཡང་འདོད་ཁམས། གཟུགས་ཁམས། གཟུགས་མེད་ཁམས་གསུམ་པོ་དེ་དག་ས་དགུ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཁམས་ལུས་འཚོ་བའི་ཟས་འདོད། མཐུན་པའི་གྲོགས་འདོད། བརྟེན་པའི་གནས་འདོད་པ་ཙམ་དུ་མཐུན་པས་ན་གཅིག་གོ །གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་བཞི་རྣམས་ཁམས་གཅིག་ཀྱང་དགའ་བདེའི་བསམ་པ་མི་འདྲ་བས་དེ་དག་ལ་རེ་རེ་སྟེ་བཞིའོ། །གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་ལ། སྙོམ་འཇུག་གི་རིམ་པ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བས་ས་བཞི་སྟེ་དགུའོ། །
1 རྒྱས་འགྲེལ།

ཡོངས་གྲགས་སུ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ཟེར། 1.ཡི་དྭགས་བྱོལ་སོང་བྱིང་གི་ས། 2.ལྟུང་བ་ཡོད་པ་དམྱལ་བའི་ས། 3.བསོད་ནམས་གྲུབ་པ་མི་ཡི་ས། 4.ཀུན་ཏུ་གཡོ་བ་རླུང་གི་ས། 5.མཐོ་རིས་གོ་འཕང་ལྷ་ཡི་ས། 6.གཞལ་ཡས་རིན་ཆེན་བཀོད་པའི་ས། 7.མཚན་ནི་བརྟན་པ་སྤྲིན་གྱི་ས། 8.དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་ངར་ལྡན་ས། 9.མིང་གི་མཚོན་པ་སྐྱེ་མེད་སའོ། །དེ་ཡང་འདོད་ཁམས། གཟུགས་ཁམས། གཟུགས་མེད་ཁམས་གསུམ་པོ་དེ་དག་ས་དགུ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཁམས་ལུས་འཚོ་བའི་ཟས་འདོད། མཐུན་པའི་གྲོགས་འདོད། བརྟེན་པའི་གནས་འདོད་པ་ཙམ་དུ་མཐུན་པས་ན་གཅིག་གོ །གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་བཞི་རྣམས་ཁམས་གཅིག་ཀྱང་དགའ་བདེའི་བསམ་པ་མི་འདྲ་བས་དེ་དག་ལ་རེ་རེ་སྟེ་བཞིའོ། །གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་ལ། སྙོམ་འཇུག་གི་རིམ་པ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བས་ས་བཞི་སྟེ་དགུའོ། ། 

(宗)九地:又称九有,通称三界九地。即欲界为一地,色界、无色界各分为四地共九地。欲界有情有淫欲、食欲二欲,上自六欲天,中自人间四大洲,下至无间地狱之有情欲望皆一,故为一地。色界有情已离淫食二欲,只有身体宫殿等物质(色),此界由禅定之深浅粗细分为四级叫四禅天,即四地。无色界无身体、宫殿等物质,只以心识住于深妙之禅定。此在色界之上,有四天称四无色或四空处。九地即:1.欲界五恶趣地;2.离生喜乐地;3.福成人地;4.遍动风地;5.舍念清净地;6.无量宝地;7.相坚云地;8.无垢慧锐地;9.名相不生地。

སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2018-10-17

གསར་སྤེལ་མཁན། :འཕགས་མོ་རིན་ཆེན།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།