རྡོ་ཆག་ན་མགོ
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

རྡོ་ཆག་ན་མགོ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ2ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
小台河湾
ལ་ཏིང་གི་མིང་།
rdo chag na mgo
སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས།
མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ།
གནས་ཡུལ།
གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད།
1 ངོ་སྤྲོད།

རྡོ་ཆག་ན་མགོ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་སྟེ། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། གཡུ་ཚ་སྡེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ2ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཆགས་ཡོད། སྡེ་བ་འདི་ཆགས་ས་ནི་རྡོ་ཆག་མང་སའི་ན་མགོ་ཞིག་ཡིན་པས་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་ཐོགས།


སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2016-06-22

གསར་སྤེལ་མཁན། :གཡུ་འབྲུག

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།