རྨ་ཆུ། ནི་མིང་གཅིག་དོན་མང་ལ་འཇུག་སྟེ། དེར་དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ4ཡོད།

རྨ་ཆུ།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།
(འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག)

རྨ་ཆུ་སྡེ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ3.5ཙམ་གྱིས་ཆོད་པའི་རྨ་ཆུའི་བྱང་འགྲམ་གྱི་རི་ཁུལ་ཞིག་ན་ཡོད། སྡེ་བ་འདིར་གསུར་ཚང་དང༌། སྦྲ་ཆེན། རུ་གསར། ཨ་རིག སྦྲ་ནག་བཅས་ཚོ་ཁག་ལྔ་ཡོད།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
黄河
ལ་ཏིང་གི་མིང་།
rma chu
སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས།
མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ།
གནས་ཡུལ།
རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་ན་རྨ་ཆུའི་བྱང་འགྲམ་གྱི་རི་ཁུལ་ཞིག་ན་ཡོད།
1 ངོ་སྤྲོད།

རྨ་ཆུ་སྡེ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ3.5ཙམ་གྱིས་ཆོད་པའི་རྨ་ཆུའི་བྱང་འགྲམ་གྱི་རི་ཁུལ་ཞིག་ན་ཡོད། སྡེ་བ་འདིར་གསུར་ཚང་དང༌།  སྦྲ་ཆེན། རུ་གསར། ཨ་རིག སྦྲ་ནག་བཅས་ཚོ་ཁག་ལྔ་ཡོད་ཅིང༌།  དེ་ལས་གསུར་ཚང་དང༌།  སྦྲ་ཆེན། རུ་གསར་གསུམ་ནི་མགར་རྩེ་གོང་མའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། སྡེ་བ་འདི་རྨ་ཆུའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཆགས་ཡོད་པས་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་ཐོགས།


སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2016-06-28

གསར་སྤེལ་མཁན། :བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།