བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས།
ཀུན་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསར་བཟོ་བྱས་པ་རེད། མཉེན་ཆས་འདི་གསར་བཟོ་བྱས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་ཆེའི་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་ཨང་རྟགས་སམ་ཡིག་གཟུགས་མི་གཅིག་པའི་ཡིག་ཆ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་ཞིག་འདོན་སྤྲོད་བྱས་པ་དེ་རེད།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
通用藏文字体转换软件
མིང་ཆ་ཚང་།
ཀུན་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས།
1 ངོ་སྤྲོད།

ཀུན་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསར་བཟོ་བྱས་པ་རེད། མཉེན་ཆས་འདི་གསར་བཟོ་བྱས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་ཆེའི་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་ཨང་རྟགས་སམ་ཡིག་གཟུགས་མི་གཅིག་པའི་ཡིག་ཆ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་ཞིག་རེད། བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་འདིས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བོད་ཡིག་ནས་ཐིན་སྒྱུར་ཡིག་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པའི་ཐིན་སྒྱུར་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་རང་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད། བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་འདི་ནི་རིན་དངུལ་མི་དགོས་པའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་རེད།

2 ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག

ང་ཚོའི་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་འདིའི་ནང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཁག་བཅུ་བདུན་ཆ་ཚང་ཡོད། འདིའི་ནང་བོད་ཡིག་ལ་ཐིན་སྒྱུར་ཡིག་མ་ལག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་བོད་ཡིག་ཨང་སྒྲིག་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་སྤྱིUnicodeདང་དེ་བཞིན་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བཅུ་གཉིས་བཅས་ཚུད་ཡོད། བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་འདིར་རྒྱུན་དུ་མཐོང་བའི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་བཞི་ཡོད། འདི་ནི་ཡིག་རྐྱང་ཡིག་ཆ(txt)དངUnicodeཡིག་རྐྱང་ཡིག་ཆ(txt) Rich Text Format (RTF) HTMLདྲ་ངོས་ཡིག་ཆ་བཅས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ། སྤྱོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གང་འདོད་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བཅུ་བདུན་ནང་གི་ཡིག་གཟུགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ད་དུང་མ་འདྲ་བའི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ཡང་འདེམས་ཆོག་གི་རེད།

3 ཨང་སྒྲིག་ཕར་ཚུར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་ཐབས།

དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་ཡིག་ཆ་རྣམསWordསོགས་ཀྱི་སྟེང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཐོག་མར་བསྒྱུར་བྱའི་ཡི་གེ་དག་ཡིག་རྐྱང་ཡིག་ཆའི་སྟེང་སྦྱར་ཏེ་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཚེ་ཡིག་གཟུགས་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྒྱུར་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་མགྱོགས་པོ་ཡིན། ཡིག་རྐྱང་ཡིག་ཆ་དེ་གློག་ཀླད་ཐོག་འདུས་ཡོད་མོད་ཁ་ཕྱེ་སྟངས་མི་ཤེས་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར། སྔོན་ལ་ཕབ་གཞོང་སྟེང་གི་མཐེབ་དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་གནོན་པ།

1.jpg.jpg

དེ་ནས་གཤམ་གསལ་ལྟར།

2.jpg.jpg

Notepadཅེས་འབྲི་བ། དེ་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱོས།

3.jpg.jpg

དེ་འདྲ་ཞིག་འཆར་བ་ནི་ཡིག་རྐྱང་ཡིག་ཆའི་འབྲི་དེབ་རེད། དེའི་ནང་དུ་བསྒྱུར་བྱའི་མ་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོར་བ་དཔེར་ན་པཎྚིཏའི་ཡིག་གཟུགས་རྣམས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།

4.jpg.jpg

ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས།

5.jpg.jpg

ཨང་སྒྲིག་འདེམས་དུས་སུ་འདི་ལྟར། པཎྜིཏ་དང་དོན་ཡོད་སོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཉར་དུས་ནིANSIའདེམས་དགོས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་ཉར་དུས་ནིUnicodeའདེམས་དགོས། དེ་ནས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ། གང་དུ་ཉར་བ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིད་ལ་འཛིན་དགོས། ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་དུས་སུ་མཁོ།

6.jpg.jpg

དེ་ནས་མཉེན་ཆས་འདིའི་ཁ་ཕྱེ་དགོས། མཉེན་ཆས་འདི་ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས་ནི་གཤམ་གསལ་དྲ་ངོས་དེར་འཇུག་རོགས།

དྲ་གནས།http://www.tibetitw.com/tech/63.html

མཉེན་ཆས་འདིར་རྒྱ་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་དབྱིན་ཡིག་ཅེས་པར་མ་གསུམ་འདུས་ཡོད་ལ་རང་ཉིད་གང་ལ་མོས་ན་དེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཆོག གཤམ་ནས་པཎྜིཏ་ཡིག་གཟུགས་དེ་ཧི་མ་ལ་ཡར་བསྒྱུར་ཚུལ་དཔེ་ཞིག་བཀོད་ན།

7.jpg.jpg

མ་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་པཎྜིཏ་འདེམས་པ། ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ནི་ཡིག་རྐྱང་ཡིག་ཆ(txt)ཡིག་ཆའི་མིང་ནི་གོང་ནས་ཉར་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་གང་དུ་ཡོད་པ་དེའི་ཁ་ཕྱེ་བ། སྒྱུར་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཧི་མ་ལ་ཡ་ནིUnicodeསྟེང་དུ་འཇོག་པ། ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ནི་ཡིག་རྐྱང་ཡིག་ཆ(txt)ཡིག་ཆའི་མིང་ནི་བསྒྱུར་བྱའི་ཡིག་ཆ་དེ་གང་དུ་ཉར་བའི་ལམ་སྟོན་པར་ཡིག་ཆའི་མིང་གསར་བ་ཞིག་འདོགས་པ་དཔེར་ན།

8.jpg.jpg

ཉར་སའི་གནས་དང་ཡིག་ཆའི་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱས་ནས་ཁ་ཕྱེ་བ། དེ་ནས་བརྗེ་སྒྱུར་ཅེས་པ་དེ་མནན་ན་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཚར་བ་རེད། ད་ནི་བརྗེ་སྒྱུར་བྱས་ཚར་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་གང་དུ་ཡོད་དམ་ཅེ་ན། སྒྱུར་ཡིག་གི་ཡིག་ཆའི་མིང་གསར་བ་བཏགས་ཡོད་པ་དེའི་ཁ་ཕྱེ་དང་མཐོང་ཐུབ་བོ།།

མཉེན་ཆས་འདི་ཞིབ་ཏུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཤེས་འདོད་ན་རོགས་རམ་ཅེས་པར་གཟིགས་རོགས་ཞུ།དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།
སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2016-05-12

གསར་སྤེལ་མཁན། :ཚེ་རིང་འབུམ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།