བསྟན་རྩིས། ནི་མིང་གཅིག་དོན་མང་ལ་འཇུག་སྟེ། དེར་དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ2ཡོད།

བསྟན་རྩིས།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།
(དག་ཡིག)

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་འདས་པ་ནས་བརྩིས་པའི་ལོ་གྲངས་ཀྱི་མིང་།
1 ལོ་ཙཱ།

རྒྱ་ཡིག 教历

དབྱིན་ཡིག astrological calculation for when a high lama or learned scholar will be born.

2 རྒྱས་འགྲེལ།   

1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།  ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་འདས་པ་ནས་བརྩིས་པའི་ལོ་གྲངས་ཀྱི་མིང་།

2.བོད་ཡིག་ཚིག་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་དུས་ནམ་ཚོད་བྱོན་པའི་ལོ་གྲངས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་རྩིས་རིག

3. བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།  ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་དུས་ནམ་ཚོད་བྱོན་པའི་ལོ་གྲངས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་རྩིས་རིག  教历。推算宗教上重要任务的年代之学。སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2016-04-27

གསར་སྤེལ་མཁན། :རིགས་ཀྱི་བུ་དང་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།