གཏིག
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

ཆུ་སོགས་གཤེར་བའི་རིགས་ཐིགས་པ་རེ་རེ་བཞིན་མར་འབབ་ཏུ་འཇུག་པའི་དོན།
1 ལོ་ཙཱ།

རྒྱ་ཡིག 滴下

དབྱིན་ཡིག drip

2 རྒྱས་འགྲེལ།

1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།  (བྱེད་འབྲེལ་ལས་ཚིག་ད་ལྟ་བ)ཆུ་སོགས་གཤེར་བའི་རིགས་ཐིགས་པ་རེ་རེ་བཞིན་མར་འབབ་ཏུ་འཇུག་པ་སྟེ། སྨན་ཆུ་རྣ་བར་གཏུག་པར་བྱེད། སྨན་ཆུ་མིག་ལ་གཏིག་མཁན། སྨན་ཆུ་གཏིག་བྱེད་ཀྱི་དཔྱད་ཆས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 【བཏིག】ནི་མ་འོངས་པ་དང་འདས་པ་སྟེ། ཆུ་བཏིག་དགོས། སྨན་ཆུ་བཏིག་ནས་མིག་བཀྲུས་ལྟ་བུ། 【གཏིགས】ནི་སྐུལ་ཚིག་སྟེ། སྨན་ཆུ་གཏིགས་ཤིག་ལྟ་བུ།
སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2016-04-11

གསར་སྤེལ་མཁན། :རིགས་ཀྱི་བུ་དང་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།