མི་ཉག་རྡོ་རྩིག་ལག་ཤེས།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

མི་ཉག་རྡོ་རྩིག་ལག་ཤེས།
འདིར་མི་ཉག་ཕྱོགས་སུ་དར་བའི་རྡོ་རྩིག་ཁང་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལག་རྩལ་ཐད་ནས་ཅུང་གླེང་ན། ཐོག་མར་ཁང་བ་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདྲ་ཞིག་འདོད་པ་དེ་ལུགས་ཀྱི་ས་ཐིག་གདབ་དགོས། ཁང་བ་ཆེ་ཆུང་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཀ་གྲངས་མང་ཉུང་ལ་རག་ལས་ཏེ། ཀ་བ་གསུམ་ཅན་ནས་བཞི་ཅན། དྲུག་ཅན། བརྒྱད་ཅན། བཅུ་ཅན། བཅུ་གཉིས་ཅན་སོགས་ཡོད། མ་ཁང་ཀ་བ་བཅུ་གཉིས་ཅན་ནི་དེང་སང་ཁང་བ་ཆེ་བའི་གྲས་སུ་གཏོགས་ལ། མང་ཆེ་བ་ནི་ཀ་བ་དྲུག་ཅན་དང་དགུ་ཅན་ཡིན་ནོ། །
1 རྩིག་ཚུལ།

མི་ཉག་ཕྱོགས་སུ་དར་བའི་རྡོ་རྩིག་ཁང་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལག་རྩལ་ཐད་ནས་ཅུང་གླེང་ན། ཐོག་མར་ཁང་བ་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདྲ་ཞིག་འདོད་པ་དེ་ལུགས་ཀྱི་ས་ཐིག་གདབ་དགོས། ཁང་བ་ཆེ་ཆུང་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཀ་གྲངས་མང་ཉུང་ལ་རག་ལས་ཏེ། ཀ་བ་གསུམ་ཅན་ནས་བཞི་ཅན། དྲུག་ཅན། བརྒྱད་ཅན། བཅུ་ཅན། བཅུ་གཉིས་ཅན་སོགས་ཡོད། མ་ཁང་ཀ་བ་བཅུ་གཉིས་ཅན་ནི་དེང་སང་ཁང་བ་ཆེ་བའི་གྲས་སུ་གཏོགས་ལ། མང་ཆེ་བ་ནི་ཀ་བ་དྲུག་ཅན་དང་དགུ་ཅན་ཡིན་ནོ། ། མཐོ་ཚད་ནི་བརྩེགས་གསུམ་རེ་ཡིན་ཞིང་བརྩེགས་གསུམ་པར་ཤར་ལྷོའམ་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་རབ་གསལ་ཀ་བ་གཅིག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་རེ་བརྩིགས་མི་འགེབ་པར་འཇོག  མ་ཁང་གི་ལོགས་སུ་བཏགས་པའི་ལྷ་ཁང་ལ། ཀ་བཞི་གདུང་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་ཡོད་མོད། དེང་སང་ནི་ཀ་བ་གསུམ་ཅན་ཡིན། མཐོ་ཚད་ནི་བརྩེགས་གསུམ་རེའི་སྟེང་པད་བརྩེགས་དང་དེའི་སྟེང་གྱོ་ལེབ་བམ་རྡོ་ལེབ་བཀབ་པས་མཐོ་བརྩེགས་ལྔ་རེ་ཡོད་དོ། ། ས་ཐིག་བཏབ་རྗེས་རྩིག་རྨང་བརྐོ་དགོས་ཤིང་། གཏིང་ཟབ་ཚད་ནི་ས་འཕྲོའམ་རྨང་ས་ཞེས་པའི་ས་བྱེ་མ་ཅན་ལ་ཐུག་དགོས། དེ་ཡང་རེ་འགར་ཁྲེ་ཙེ་གང་རེ་ཙམ་བརྐོས་ན་ཆོག་ལ། རེ་འགར་ནི་ཁྲེ་ཙེ་དོ་ཙམ་དང་རེ་འགར་ནི་ཁྲེ་ཙེ་ལྔ་རེ་ཙམ་ཡང་བརྐོ་དགོས་ཐུག་པ་སོགས་ནི་ཁ་སའི་མཐུག་སྲབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཐུག་ཡོད། གནའ་སྔ་མོར། ས་འཕྲོས་ལ་ཐུག་རྗེས་རྩིག་རྨང་གི་ས་བརྡུང་ནས་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་སྲོལ་ཡང་ཡོད་པར་གྲགས། རྩིག་རྨང་ལེགས་པར་བརྐོས་གྲུབ་རྗེས། དེའི་ནང་རྡོ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་བརྫངས་དགོས། ཡུལ་སྐད་དུ་རྩིག་རྨང་སྒྲིག་ཟེར། དེ་རྗེས་འདམ་རྩིག་གི་འགོ་འཛུགས་དགོས། འདམ་རྩིག་བྱེད་ཚུལ་ལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཆིས་ཏེ། རྡོ་ཆེན་གཅིག་ལ་རྡོ་ཆུང་བརྒྱ་ཡིས་བསྐོར་ཚུལ། གཡུང་དྲུང་ལག་སྦྲེལ་གྱི་རྩིག་ཚུལ། རྡོ་རྗེ་བྱ་རྩིག  འཇང་རྩིག་སོགས་སོ། ། སྔོན་ཚེ་རྡོ་རྗེ་བྱ་རྩིག་གམ་རིན་ཆེན་བྱ་རྩིག་དང་འཇང་རྩིག་གི་རྩིག་ཚུལ་སོགས་ཀྱང་། དེང་སང་ཆེས་དར་བ་ནི་རྡོ་ཆེན་གཅིག་ལ་རྡོ་ཆུང་བརྒྱ་ཡིས་བསྐོར་བ་དང་། དེ་རྗེས་གཡུང་དྲུང་ལག་སྦྲེལ་གྱི་རྩིག་ཚུལ་ཡིན་ཞིང་། དེ་མིན་རྡོ་ཡིས་འབྱོར་ན། དཀར་པོ་གྲལ་རེ། སེར་པོ་གྲལ་རེ། སྔོན་པོ་གྲལ་རེ་བྱེད་པའི་རྩིག་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དོ། །


སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2016-02-01

གསར་སྤེལ་མཁན། :ལྕགས་མོ་རྒྱལ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།