དངུལ་ཆུའི་སྦག་བཙོག
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

དངུལ་ཆུའི་སྦག་བཙོག
དངུལ་ཆུའི་འདྲེས་སྦྱོར་དངོས་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དུག་གི་རང་བཞིན་གྱི་བར་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་སྐྱེ་མེད་དངུལ་ཆུའི་ཁྲོད་ཀྱི་དངུལ་ཆུ་རིགས་དེ་ནི་དུག་ཤེད་ཆེ་བའི་དངོས་རྫས་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་ལྡན་དངུལ་ཆུའི་ཁྲོད་ཀྱི་དངུལ་ཆུ་རིགས་དེར་དུག་ཤེད་དེ་འདྲའི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། དངུལ་ཆུ་དེ་རིགས་མིའི་ལུས་སྟེང་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། ཀླད་པའི་ནང་དུ་གསག་པ་ཡིན་ཞིང་དུག་ཤེད་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡིན།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
汞污染
དུས་ཚོད།
སྤྱི་ལོ2013ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས2ཉིན།
འབྱུང་རྐྱེན།
དངུལ་ཆུ།
ཁྱབ་ཁོངས།
ཁོར་ཡུག
1 ངོ་སྤྲོད།

དངུལ་ཆུའི་འདྲེས་སྦྱོར་དངོས་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དུག་གི་རང་བཞིན་གྱི་བར་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་སྐྱེ་མེད་དངུལ་ཆུའི་ཁྲོད་ཀྱི་དངུལ་ཆུ་རིགས་དེ་ནི་དུག་ཤེད་ཆེ་བའི་དངོས་རྫས་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་ལྡན་དངུལ་ཆུའི་ཁྲོད་ཀྱི་དངུལ་ཆུ་རིགས་དེར་དུག་ཤེད་དེ་འདྲའི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། དངུལ་ཆུ་དེ་རིགས་མིའི་ལུས་སྟེང་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། ཀླད་པའི་ནང་དུ་གསག་པ་ཡིན་ཞིང་དུག་ཤེད་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡིན།


དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།
སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2016-01-06

གསར་སྤེལ་མཁན། :ལྕགས་མོ་རྒྱལ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།