གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་སྒྲིག་འགོད་བྱེད་པ་ལ་ཐབས་གཉིས་ཡོད་དེ། “གྲངས་ཀ”ཚོ་སྤྱོད་པ་དང“སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་གི་རྣམ་གཞག་སྒྲིག་འགོད”ཅེས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་སྤྱོད་པ་གཉིས་སོ།།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
数字格式
1  རྣམ་གཞག་སྒྲིག་འགོད།

(1)དཔེ་རིས1-1ལྟར། ཡིག་ཆའི་ཁ་ཕྱེ་ནས། སྡེ་ཚན་དྲ་མིག་གི་ཁུལG3:G10གདམ་དགོས།

1.jpg

དཔེ་རིས1-1

(2)དཔེ་རིས1-2ལྟར། “གྲངས་ཀ”ཚོའི་གཡས་ཟུར་འོག་མའི“གླེང་སྒྲོམ་སློང་ཆས”ཞེས་པའི་མཐེབ་གནོན 01.jpg འདིར་ཆིག་རྡེབ་བྱས་པ་ན། “སྡེ་ཚན་དྲ་མི་གི་རྣམ་གཞག་སྒྲིག་འགོད”ཅེས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་ཐོན་པ་དང་། དེ་ནས་བྱང་བུ“གྲངས་ཀ”ཞེས་པ་རུ་བརྗེས་ནས་རེའུ་སྒྲོམ“རིགས་དགར”ཞེས་པ་རུ“གྲངས་ཐང”ཞེས་པའི་འདེམས་ཚན་བདམས་ཏེ་ཕྲན་སྒྲིག་སྒྲོམ“སིལ་གྲངས་ཀྱི་གནས་གྲངས”ཞེས་པ་རུ་འོས་འཚམ་གྱི་གྲངས་ཐང་སྟེ་དཔེར་ན་ནང་འཇུག་བྱེད་པ།

2.jpg

དཔེ་རིས1-2

(3)མཐར་མཐེབ་གནོན 02.jpg “གཏན་འཁེལ”ལ་ཆིག་རྡེབ་བྱས་པས་ན་དཔེ་རིས1-3ལྟར། གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་སྒྲིག་འགོད་བྱས་ཚར་བ་ཡིན།

3.jpg

དཔེ་རིས1-3


སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2015-12-10

གསར་སྤེལ་མཁན། :ཚེ་རིང་འབུམ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།