ཆིང་ཡུན་ཕུའུ་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མ།༡  ནས 2021-01-20 09:06ལ་འགྲུབ།

ཆིང་ཡུན་ཕུའུ་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

ཆིང་ཡུན་ཕུའུ་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།
ཆིང་ཡུན་ཕུའུ་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནི་ཅང་ཞི་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆིང་ཡུན་ཕུའུ་ཆུས་ཀྱི་རྩ་འཛུགས་སྡེ་ཁག་ཅིག་ཡིན།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
青云谱区人民法院
རྒྱབ་ཁབ།
ཀྲུང་གོ
རྣམ་པ།
སྲིད་གཞུང་ལས་ཁུངས།
1 གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན།

སྤྱི་ལོ2019ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས25ཉིན་ཆིང་ཡུན་ཕུའུ་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནི་ཅང་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཤེས་དཔལ་གཞུང་དོན་ཁང་གི“སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་ཅང་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཤེས་དཔལ་ཚན་པའི”གཟེངས་བསྟོད་མིང་ཐོའི་ནང་བཅུག་པ་དང་འབྲེལ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལྟ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱས།

སྤྱི་ལོ2018ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས18ཉིན་ཀྲུང་གུང་ནན་ཁྲང་གྲོང་ཁྱེར་ཏང་ཨུ་དང་ནན་ཁྲང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྤྲད་པའི“ནན་ཁྲང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཤེས་དཔལ་ཚན་པའི”གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན་ཐོབ།


དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།