དབྱུག་གེ་གྲམ་ཆུ།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ འབྲུག་བྱམས་རྒྱལ།  ནས 2017-10-13 09:34ལ་འགྲུབ།

དབྱུག་གེ་གྲམ་ཆུ།

དབྱུག་གེ་རི་འགྲམ་ནས་བཞུར་ཡོང་བའི་ཆུ་ཆེན་དེར་དབྱུག་གེ་གྲམ་ཆུ་ཞེས་ཐོགས།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
悠给斩曲
ལ་ཏིང་གི་མིང་།
dbyug ge gram chu
སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས།
ན་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་གདང་ལ་གྲོང་རྡལ།
གནས་ཡུལ།
གདང་ལ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་གནས།
1 ​ངོ་སྤྲོད།

གདང་ལ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཀྱི་སྤྱི་ལེ90མཚམས་སུ་ཡོད།   དབྱུག་གེ་རི་འགྲམ་ནས་བཞུར་ཡོང་བའི་ཆུ་ཆེན་དེར་དབྱུག་གེ་གྲམ་ཆུ་ཞེས་ཐོགས།


བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

ས་ཁམས། ས་གཤིས། གྲམ་ཆུ། མཚོ་ནུབ།