དུང་རྡོ་ཅན།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ འབྲུག་བྱམས་རྒྱལ།  ནས 2017-10-13 09:34ལ་འགྲུབ།

དུང་རྡོ་ཅན།

ཆུ་དེའི་འགྲམ་ན་རྡོ་དཀར་པོ་དུང་དཀར་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ཐོགས།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
东多尖
ལ་ཏིང་གི་མིང་།
dung rdo can
སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས།
ན་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་གདང་ལ་གྲོང་རྡལ།
གནས་ཡུལ།
གདང་ལ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་གནས།
1 ​ངོ་སྤྲོད།

གདང་ལ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཀྱི་སྤྱི་ལེ100མཚམས་སུ་ཡོད།  ཆུ་དེའི་འགྲམ་ན་རྡོ་དཀར་པོ་དུང་དཀར་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ཐོགས།


བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

ས་ཁམས། ས་གཤིས། ཆུ་བོ། མཚོ་ནུབ།